Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o podmienkach prenájmu nájomných bytov bežného štandardu na ul. Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou

Schválené: 29.10.2013

Vyhlásené: 29.10.2013

Účinnosť: 14.11.2013

Úplné znenie VZN č. 84

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade s § 6, ods. 1 a § 11, ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 84 o podmienkach prenájmu nájomných bytov bežného štandardu na ul. Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou.

 

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.      Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) stanovuje podmienky prijímania žiadostí, postup pri výbere nájomníkov mestských nájomných bytov na ul. Svätoplukova kúpených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bánovciach nad Bebravou (ďalej len nájomné byty) a o postupe postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu.

2.      Nájomné byty sú bytmi v Bánovciach nad Bebravou s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto nariadenie.

3.      Mesto Bánovce nad Bebravou bude vykonávať správu nájomných bytov prostredníctvom spoločnosti v rámci správcovskej zmluvy.

4.      Mesto Bánovce nad Bebravou garantuje zachovanie nájomného charakteru nájomných bytov minimálne po dobu 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo od ich obstarania.

 

 

Článok 2

Režim nakladania s mestskými nájomnými bytmi

1.      Nájomné byty sú určené pre nájomcov, ktorí spĺňajú podmienky zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené explicitne v zákone č. 443/2010 Z.z. najmä:

a)      v § 11 Podmienky na poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu,

b)      v § 12 Nájomná zmluva,

c)      v § 21 Sociálne bývanie,

d)      v § 22 Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte,

e)      v § 24 Prechodné ustanovenia.

2.      Na základe uvedených ustanovení:

a)      maximálny príjem žiadateľa o nájomný byt, alebo spoločný príjem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, za predchádzajúci kalendárny rok nemôže byť vyšší ako trojnásobok životného minima,

b)      pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy, opakovanom prenájme nájomného bytu podľa písm. a) tohto odseku 2., príjem nemôže byť vyšší ako triapolnásobok životného minima,

c)      maximálny príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok, najviac vo výške štvornásobku životného minima môže byť v týchto prípadoch:

ca)    ak členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,

cb)    ak ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,

cc)    ak aspoň jeden člen tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta, ale len v 10% obstarávaných nájomných bytov,

d)      pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy, opakovanom prenájme nájomného bytu podľa písm. c) tohto odseku 2., príjem nemôže byť vyšší ako štyriapolnásobok životného minima,

e)      v nájomnej zmluve, podľa písm. b), odseku 1. tohto článku, bude zakotvená dohoda o finančnej zábezpeke, na základe ktorej je budúci nájomník povinný v prospech mesta, alebo ním povereného správcu, uhradiť finančnú zábezpeku do výšky šesťmesačného nájomného, pričom lehota zloženej finančnej zábezpeky nepresiahne 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy; ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, bude už zložená finančná zábezpeka bezodkladne vrátená; mesto ani ním poverený správca v súvislosti s uzavretím nájomnej zmluvy nesmie požadovať od nájomcu iné finančné plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním nájomného bytu.

3.      Maximálny príjem žiadateľa podľa písm. a) a b) odseku 2. tohto článku, resp. príjem domácnosti podľa písm. c) a d) odseku 2. tohto článku sa porovnáva so sumami životného minima platných k 31. decembru prechádzajúceho roku. Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky okrem prípadov uvedených v § 12, ods. 2, zákona č. 443/2010 Z.z.

 

 

Článok 3

Zásady správy mestských nájomných bytov

1.      Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na maximálne 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia vždy o maximálne 3 roky.

2.      Súhlas na predĺženie nájomnej zmluvy alebo opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy s tým istým užívateľom alebo fyzickou osobou, žijúcou v domácnosti udeľuje primátor mesta.

3.      U predmetných nájomných bytov nemožno realizovať prechod nájmu v zmysle § 706 Občianskeho zákona.

4.      U predmetných nájomných bytov možno realizovať výmenu bytov len v rámci bytového domu, inú výmenu bytov a ich prenájom tretej osobe nemožno realizovať.

5.      U predmetných nájomných bytov nemožno realizovať prevod vlastníckych práv.

6.      Žiadateľ je povinný predložiť Mestu Bánovce nad Bebravou prostredníctvom Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou doklady o tom, že spĺňa podmienky určené týmto nariadením.

7.      Nájomca nájomného bytu je povinný do 30 dní nahlásiť na Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou každú zmenu, ktorá nastala v údajoch uvedených v článku 2 tohto nariadenia. V prípade zistenia nepravdivých údajov sa bude postupovať podľa článku 7, ods. 4., písm. a) tohto nariadenia.

8.      Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy na dobu určitú.

9.      K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný nájomný byt uvoľniť a odovzdať ho správcovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie plnú zodpovednosť za prípadné spôsobené škody.

10.    Súčasťou prvej nájomnej zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí bytu, v ktorom žiadateľ vyjadrí súhlas bez pripomienok s podmienkami stanovenými týmto nariadením.

11.    V prípade, že sa nájomca k termínu ukončenia nájomnej zmluvy z uvedeného nájomného bytu neodsťahuje, Mesto Bánovce nad Bebravou prostredníctvom správcu zabezpečí vypratanie nájomného bytu na náklady predmetného nájomcu.

12.    Splatnosť nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním nájomného bytu je mesačne, vždy do 15. dňa príslušného mesiaca.

13.    Nájomca je povinný umožniť zamestnancom ministerstva, príslušného úradu a iných kontrolných orgánov podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a povereným zástupcom mesta vstup do nájomného bytu za účelom kontroly plnenia podmienok tohto nariadenia.

 

 

Článok 4

Režim podávania žiadosti o nájomný byt

1.      Žiadosti o pridelenie nájomného bytu sa podávajú a evidujú na Odbore sociálnych vecí, bytovom referáte na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou (ďalej len bytový referát).

2.      Každý žiadateľ je k žiadosti o pridelenie nájomného bytu povinný priložiť:

a)      čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, z ktorých bude zrejmé, že nie je vlastníkom, alebo nájomcom bytu alebo rodinného domu,

b)      čestné vyhlásenie, že žiadateľ (ani osoby s ním posudzované) nemá žiadne nedoplatky finančného alebo iného charakteru voči subjektom verejnej správy (najmä daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, mesto a ním zriadené subjekty a pod.),

c)      potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy, alebo živnostenský list, alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku,

d)      potvrdenie zamestnávateľa o čistom  mesačnom príjme žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti, u samostatne zárobkovo činnej osobe potvrdenie o dodaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok,

e)      iný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (invalidný dôchodok, sirotský dôchodok, starobný dôchodok, sociálne dávky, dávka v nezamestnanosti, materský príspevok, rodičovský príspevok, nemocenské dávky, výživné, prídavok na dieťa, daňový bonus a iné).

3.      Doklady podľa ods. 2. tohto článku nariadenia, za predchádzajúci kalendárny rok, je povinný predkladať i žiadateľ s ktorým mesto ide uzatvoriť nájomnú zmluvu a vždy k 30.10. kalendárneho roka i nájomca bytu, s ktorým mesto opakovane uzatvára nájomnú zmluvu, prípadne nájomca bytu, s ktorým na požiadanie o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy podľa čl. 6, ods. 1. tohto nariadenia mesto predlžuje nájomnú zmluvu.

 

 

Článok 5

Režim pri prideľovaní mestského nájomného bytu

1.      Každá žiadosť o pridelenie nájomného bytu musí byť písomná. Žiadosti eviduje a zhromažďuje bytový referát, následne sa žiadosti prerokujú v komisii pre zdravotníctvo, sociálne a bytové otázky.

2.      Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí určí prvých nájomcov nájomných bytov. Primátor mesta má oprávnenie mimo poradovníka prideliť celkom štyri voľné byty z celkového počtu nájomných bytov. Z ostatných oprávnených žiadateľov mesto zostaví zoznam, z ktorého komisia mestského zastupiteľstva pre zdravotníctvo, sociálne a bytové otázky (ďalej len komisia) pri uvoľnení bytu doporučí ďalších nájomníkov podľa sociálnych pomerov žiadateľa, prípadnej spolupráce žiadateľa s mestom, trvalého bydliska žiadateľa, prípadnej možnosti zo strany žiadateľa pri pomoci mestu v budúcnosti, miesta zamestnania a počtu osôb v domácnosti. Podľa doporučenia komisie uzatvára nové nájomné zmluvy primátor mesta. Aktualizácia zoznamu sa bude vykonávať jedenkrát ročne. O opakovane uzatváraných nájomných zmluvách s tým istým nájomcom alebo fyzickou osobou, žijúcou v domácnosti, na základe podkladov správcu bytového domu, rozhoduje primátor mesta.

3.      Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou zverejní zoznam na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. Správca nájomných bytov pripravuje nájomné zmluvy a vyzýva uchádzačov o nájomný byt na podpis nájomnej zmluvy.

4.      Nájomnú zmluvu a opakovane uzatváranú nájomnú zmluvu s tým istým nájomcom alebo fyzickou osobou, žijúcou v domácnosti za prenajímateľa podpisuje primátor mesta. Nájomná zmluva bude uzatvorená vždy na dobu určitú podľa článku 3, ods. 1. tohto nariadenia. Opakovane uzatváranú nájomnú zmluvu s tým istým nájomcom alebo fyzickou osobou, žijúcou v domácnosti alebo doplnok nájomnej zmluvy na predĺženie doby nájmu, v súlade s rozhodnutím primátora podľa čl. 6, ods. 2. tohto nariadenia, môže na základe splnomocnenia primátora mesta podpisovať príslušný správca bytového domu.

5.      O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude mesto, ako prenajímateľ, prostredníctvom správcu bytového domu, informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu bytu.

 

 

Článok 6

Režim pri predlžovaní nájomnej zmluvy na nájomný byt

1.      Nájomník nájomného bytu, ak má záujem o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy v zmysle článku 3, ods. 1. tohto nariadenia, je povinný najneskôr 1 mesiac pred ukončením termínu jej platnosti doručiť na Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.

2.      O predĺžení nájomnej zmluvy rozhoduje primátor mesta. Následne správca spracuje dodatok k existujúcej nájomnej zmluve a podpíše ho primátor mesta.

 

 

Článok 7

Zánik nájmu mestského nájomného bytu

1.      Nájom zaniká:

a)      uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba predĺžená v zmysle článku 3, ods. 1.,

b)      písomnou dohodou medzi Mestom Bánovce nad Bebravou a nájomcom.

2.      Správca je povinný vlastníkovi nájomných bytov ohlásiť bez odkladu:

a)      uvoľnenie nájomného bytu,

b)      nevyužívanie nájomného bytu z akéhokoľvek dôvodu,

c)      neplnenia si povinností nájomcom podľa nájomnej zmluvy.

3.      Nájom zaniká i písomnou výpoveďou nájomcu, pričom sa nájom nájomného bytu končí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď nájmu doručená správcovi alebo mestu. Ak bola výpoveď doručovaná správcovi i mestu, pre plynutie výpovednej doby je rozhodujúci skorší dátum doručenia.

4.      Po prerokovaní v príslušnej komisii, najmä na návrh správcu a so súhlasom primátora Mesta Bánovce nad Bebravou dá Mesto Bánovce nad Bebravou výpoveď nájmu ak nájomca:

a)      nespĺňa podmienky stanovené v článku 2 tohto nariadenia,

b)      porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy nájomného bytu, najmä tým, že nezaplatil včas nájomné, alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním nájomného bytu za čas dlhší ako 2 mesiace,

c)      nájomca alebo ten, kto s ním býva, napriek písomnému napomenutiu porušuje domový poriadok, poškodzuje prenajatý nájomný byt, alebo jeho príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia v dome,

d)      využíva prenajatý nájomný byt bez súhlasu Mesta Bánovce nad Bebravou ako vlastníka na iné účely ako na bývanie, alebo ak nájomca, alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť, alebo porušuje dobré mravy v dome,

e)      nevyužíva nájomný byt bez vážnych dôvodov viac ako 3 mesiace.

5.      Nájom nájomného bytu sa končí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi.

 

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1.      Podmienky určené týmto nariadením sú neoddeliteľnou súčasťou každej nájomnej zmluvy.

2.      Výnimku z tohto nariadenia (okrem primátora mesta článok 5, ods. 2.) môže schváliť iba mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov s podmienkou, že táto nie je v rozpore so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorým sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstavbu nájomných bytov v znení neskorších zmien a doplnkov.

3.      Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad Bebravou formou dodatkov.

4.      Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 29.10.2013 uznesením č. 461 pod bodom 5. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

          Marián Chovanec, v.r.                                             JUDr. Alexandra Gieciová, v.r.

                primátor mesta                                                        prednostka mestského úradu

 

 

V znení doplnku:

 

č.  1)    schváleného uznesením MsZ č. 163/2015  dňa 28.10.2015 pod bodom 2

č.  2)    schváleného uznesením MsZ č. 774/2018  dňa 19.09.2018

ÚvodÚvodná stránka