Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o miestnych daniach

Schválené: 12.12.2013

Vyhlásené: 13.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Úplné znenie VZN č. 86

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade s ustanovením § 6, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona číslo 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako správca dane

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 86 o miestnych daniach na rok 2019

 

Prvá časť

 

Článok 1

Základné ustanovenie

1.      Mesto Bánovce nad Bebravou podľa § 6 a § 11, ods. 4, písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v  nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z.z.) ako správca dane (ďalej len mesto) ukladá a spravuje tieto miestne dane:

a)    daň z nehnuteľností,

b)    daň za psa,

c)    daň za užívanie verejného priestranstva,

d)    daň za ubytovanie,

e)    daň za predajné automaty,

f)     daň za nevýherné hracie prístroje.

 1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len nariadenie) v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je stanovenie druhov sadzieb, rozsah a podmienky oslobodenia a zníženia miestnych daní, vyrubovania a platenia daní, upravenie náležitosti oznamovacej povinnosti na rok 2019.

 

Druhá časť

Daň z nehnuteľností

 

Článok 2

Základ a sadzby dane z pozemkov

1.      Určenie základu dane:

a)    základom dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov (ďalej len orná pôda) a trvalých trávnatých porastov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe 1 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,

b)    základom dane z pozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy (ďalej len lesné pozemky a vodné plochy) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² určená mestom,

c)    základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a  stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohe 2 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, okrem hodnoty stavebného pozemku, ktorú určilo mesto,

d)    základom dane z pozemkov na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 pre stavebné pozemky zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2.      Hodnota pozemku a pôdy v €/m²

 

Katastrálne územie

Orná pôda

Trvalé trávnaté porasty

Lesné pozemky a vodné plochy

Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

Stavebné

pozemky

Transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb.

a)

Bánovce nad Bebravou

0,5165

0,1586

0,1742

4,64

53,11

46,47

b)

Biskupice

0,5722

-

-

4,64

53,11

46,47

c)

Horné Ozorovce

0,4972

0,0544

0,1626

4,64

53,11

46,47

d)

Malé Chlievany

0,4843

0,1112

0,1626

4,64

53,11

46,47

3.      Sadzby dane z pozemkov mesto ustanovuje v zmysle § 8, ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. pre  katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Horné Ozorovce, Malé Chlievany ročnú sadzbu dane vo výške:

 

Druh pozemku

Ročná sadzba dane v % zo základu dane

a)

orná pôda, trávnaté porasty, lesné pozemky a vodné plochy

0,30 %

b)

záhrady a zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,45 %

c)

stavebné pozemky

0,30 %

d)

pozemok na ktorom sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju a poskytovaniu služieb

0,45 %

 

Článok 3

Sadzby dane zo stavieb

1.      Mesto ustanovuje v zmysle § 12, ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. ročnú sadzbu dane zo stavieb pre  katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Horné Ozorovce, Malé Chlievany za každý aj začatý m² zastavanej plochy takto:

 

Druh stavby

Sadzba v €/m²

a)

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,15

b)

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu

0,34

c)

chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,45

d)

samostatne stojace garáže

0,60

e)

stavby hromadných garáží

0,60

f)

stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

0,60

g)

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

1,90

h)

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

2,40

i)

ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

0,90

2.      Pri viacpodlažných stavbách mesto ustanovuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie (aj podzemné podlažie)  0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

Článok 4

Sadzba dane z bytov a nebytových priestorov

Mesto ustanovuje, že ročná sadzba dane pre katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Horné Ozorovce, Malé Chlievany je:

 

Byt, nebytový priestor

Sadzba v €/m²

a)

byt

0,17

b)

nebytové priestory ktoré nie sú využívané na podnikateľskú činnosť

0,17

c)

nebytové priestory ktoré sú využívané na podnikateľskú činnosť

1,60

 

Článok 5

Oslobodenie od dane a zníženie dane

1.      Mesto oslobodzuje od dane z pozemkov:

a)    pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,

b)    močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa,

c)    časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,

d)    pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

e)    lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),

f)    pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v pásmach hygienickej ochrany II. a III. stupňa, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením.

2.      Mesto poskytne zníženie dane z pozemkov na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi vo výške 50 % z daňovej povinnosti, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

3.      Mesto oslobodzuje od dane zo stavieb a od dane z bytov stavby a byty užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.

4.      Mesto poskytuje zníženie dane na:

a)    stavby na bývanie a  byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 75 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 50 %,

b)    garáže vo vlastníctve fyzických osôb  starších ako 75 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu vo výške 50 %.

 

Tretia časť

Daň za psa

 

Článok 6

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:

a)    za psa umiestneného v rodinnom dome                                                             8,00 €,

b)    za psa umiestneného v bytovom dome                                                            40,00 €,

c)    za psa umiestneného v záhradnej chatke/záhradkárskej osade                          8,00 €,

d)    za psa umiestneného v podnikateľskom objekte                                             20,00 €.

 

Článok 7

Oslobodenie od dane

Od platenia dane za psa sú oslobodení:

 1. útvary policajného zboru a hasičského záchranného zboru,
 2. osoba, ktorej pes vykonáva záchranárske práce,
 3. osoba, ktorej pes slúži pre potreby Mestskej polície mesta Bánovce nad Bebravou.

 

Štvrtá časť

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

Článok 8

Sadzba dane

1.      Sadzba dane  je odvodená od členenia mesta na dve zóny:

 1. I. zóna -   centrálna mestská zóna tvorená ulicami Jesenského, Hviezdoslavova, Farská, A. Kmeťa, Rokošská, Záfortňa, Nám. Ľ. Štúra, obchodné centrum na ulici Svätoplukova a tržnica na sídlisku Dubnička,
 2. II. zóna -  ostatné časti mesta a mestské časti.

2.      Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva ustanovuje mesto podľa účelu jeho užívania nasledovne:

a)    daň za užívanie verejného priestranstva pre účely voľne predávaného tovaru s určeným stanoviskom na trhovisku alebo mimo trhoviska pre všetky zóny jednotne:

 1. poľnohospodárske produkty (ovocie, zelenina):

1.      občania mesta:                                                             0,50 €/m²/deň,

2.      podnikatelia a iní občania:                                           1,00 €/m²/deň,

 1. kvety, vence, sviečky, priemyselný tovar predaj kníh remeselné výrobky a podobné typy tovarov a výrobkov                                     0,50 €/m²/deň,

b)    daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia predajného zariadenia slúžiaceho na predaj potravinárskych výrobkov okrem alkoholických nápojov pre všetky zóny jednotne                        1,40 €/m²/deň,

c)    daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia predajného stánku slúžiaceho na predaj ostatných druhov tovarov vrátane alkoholických nápojov pre všetky zóny jednotne                                               2,60 €/m²/deň,

d)    daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia zariadenia poskytujúceho služby pre všetky zóny jednotne                         0,40 €/m²/deň,

e)    daň za užívanie verejného priestranstva za účelom propagácie a prezentácie podnikateľskej a obchodnej činnosti pre všetky zóny jednotne  0,70 €/m²/deň,

f)    daň za užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania na požiadanie mimo plateného parkoviska a plôch zverených do správy inej právnickej osobe pre všetky zóny jednotne pre:

fa)  osobné vozidlo, obytný príves vo vlastníctve fyzickej osoby               0,06 €/m²/deň,

fb)  osobné vozidlo, obytný príves vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutej fyzickej osoby                                                                       0,01 €/m²/deň,

žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení vyhradeného parkovacieho miesta pre občana ŤZP bude posúdená ak bude obsahovať situačný nákres s vodorovným a zvislým dopravným značením, preukaz ŤZP, fotokópiu technického preukazu osobného motorového vozidla, komplexný posudok ÚPSVaR, parkovací preukaz pre osobu so zdravotným postihnutím vydaným príslušným ÚPSVaR; parkovacie miesto bude doporučené len občanom ŤZP, ktorí majú v oblasti mobility uvedené – imobilný občan, občan s ťažkou poruchou mobility a nie je stanovená lekárska kontrola,

fc)  osobné vozidlo, obytný príves vo vlastníctve právnickej osoby           0,08 €/m²/deň,

fd)  nákladné vozidlo, náves, autobus, príves s celkovou dĺžkou do 10 m, vrátane samostatne stojacich návesov a prívesov s celkovou dĺžkou do 10 m                                                                                      0,25 €/m²/deň,

fe)  nákladné vozidlo, náves, autobus, príves s celkovou dĺžkou nad 10 m, vrátane samostatne stojacich návesov a prívesov s celkovou dĺžkou nad 10 m                                                                                      0,50 €/m²/deň,

g)    daň za užívanie verejného priestranstva vrakmi osobných a nákladných motorových vozidiel, resp. prívesov pre všetky zóny jednotne   0,60 €/m²/deň,

h)    daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia zábavného zariadenia, ako sú cirkus, lunapark a iné zábavné atrakcie pre všetky zóny jednotne

                                                                                                             0,15 €/m²/deň,

i)     daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia stavebného zariadenia, stavebného materiálu a skládky pre všetky zóny jednotne 0,10 €/m²/deň,

j)     daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia sezónneho posedenia pred prevádzkou reštauračného alebo stravovacieho zariadenia počas letnej turistickej sezóny v čase od 15. apríla – 10. novembra pre:

ja)   I. zónu                                                                                   0,07 €/m²/deň,

jb)  II. zónu                                                                                  0,04 €/m2/deň,

k)    daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia pevného predajného stánku pre:

ka)  I. zónu                                                                                   0,07 €/m²/deň,

kb)  II. zónu                                                                                  0,04 €/m²/deň.

 

Článok 9

Oznamovacia povinnosť

1.      Daňovník užívajúci verejné priestranstvo je povinný oznámiť najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti mestu na mestskom úrade:

 1. miesto užívania verejného priestranstva,
 2. výmeru verejného priestranstva,
 3. účel jeho využitia,
 4. termín začatia a ukončenia užívania verejného priestranstva.

2.      Daňovník je povinný oznámiť písomne mestu zánik daňovej povinnosti najneskôr v deň zániku užívania verejného priestranstva.

3.      Vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Článok 10

Oslobodenie od dane

1.      Od platenia dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické alebo právnické osoby užívajúce verejné priestranstvo pre účely:

a)    kultúrne, športové a náboženské akcie bez vstupného,

b)    akcie, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely bez vyberania vstupného.

2.      Oslobodenie sa poskytne na základe predložených dokladov oprávňujúcich poskytnutie úľavy. Doklady predloží daňovník mestu na mestský úrad.

 

Piata časť

Daň za ubytovanie

 

Článok 11

Sadzba dane

Sadzba dane je: 0,40 €/osoba/prenocovanie.

 

Článok 12

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti

1.      Platiteľ dane, ktorým je fyzická osoba, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti správcovi dane oznámiť:

a)    meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, kontaktné údaje a číslo účtu,

b)    názov a adresu zariadenia, kategóriu zariadenia podľa osobitného predpisu, zodpovednú osobu a kontaktné údaje.

2.      Platiteľ dane, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť:

a)    obchodné meno, IČO, miesto podnikania alebo sídlo, kontaktné údaje a číslo účtu,

b)    názov a adresu zariadenia, kategóriu zariadenia podľa osobitného predpisu, zodpovednú osobu a kontaktné údaje.

3.      Platiteľ dane je povinný správcovi dane písomne oznámiť vznik alebo zánik činnosti prevádzky zariadenia najneskôr do 30 dní na predpísanom tlačive (príloha č. 1 tohto nariadenia), ktoré je k dispozícii na mestskom úrade a na webovom sídle mesta. K oznámeniu platiteľ dane priloží fotokópiu výpisu z obchodného registra, fotokópiu výpisu zo živnostenského registra alebo fotokópiu zriaďovacej listiny, list vlastníctva k nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu.

4.      Po splnení oznamovacej povinnosti správca dane oznámi platiteľovi dane evidenčné číslo. Pridelené evidenčné číslo je platiteľ dane povinný uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať pre účely dane za ubytovanie.

 

Článok 12a

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane

1.      Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí a to v písomnej (kniha ubytovaných hostí) alebo elektronickej forme, ktorá musí minimálne obsahovať:

a)    meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu každej ubytovanej osoby,

b)    deň príchodu a deň odchodu,

c)    počet prenocovaní.

2.      Spôsob evidencie platiteľ dane oznámi správcovi dane.

3.      V prípade, ak platiteľ dane má viac zariadení na území mesta, je povinný viesť za každé zariadenie samostatnú evidenciu.

 

Článok 12b

Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane

Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom okrem iného uvedie:

a)    názov zariadenia,

b)    evidenčné číslo pridelené správcom dane,

c)    sadzbu dane na osobu a prenocovanie podľa platného nariadenia,

d)    počet osôb,

e)    počet prenocovaní

f)    celkovú výšku dane za ubytovanie.

 

Článok 12c

Lehota a spôsoby odvodu dane

1.      Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať správcovi dane do 15 dní nasledujúceho prvého mesiaca nasledujúceho polroku bez vyrubenia a súčasne predložiť vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb (príloha č. 2 tohto nariadenia) za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive.

2.      Vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane povinný predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval.

3.      Daň za ubytovanie odvedie platiteľ dane bezhotovostným prevodom alebo priamym hotovostným vkladom na účet správcu dane, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.., alebo zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby, t.j. do pokladnice Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou.

4.      Platiteľ dane je povinný pri platbe uviesť variabilný symbol v tvare „136xxxxxxx“, kde x je pridelené evidenčné číslo.

 

Článok 13

Oslobodenie od dane

Od platenia dane sú oslobodené školské, sociálne a zdravotnícke zariadenia.

 

Šiesta časť

Daň za predajné automaty

 

Článok 14

Sadzba dane

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:

a)    66,00 € pre predajné automaty vydávajúce všetky druhy tovarov s výnimkou alkoholu a cigariet,

b)    166,00 € pre predajné automaty vydávajúce všetky druhy tovarov vrátane alkoholu a cigariet,

 

 

 

 

Článok 15

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane

Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Evidencia prevádzkovaných prístrojov musí obsahovať:

a)    obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa,

b)    sídlo, IČO

c)    miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,

d)    výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,

e)    druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,

f)    deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,

g)    deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

 

Článok 16

Oslobodenie od dane

Od platenia dane sú oslobodené predajné automaty poskytujúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých chorôb.

 

Siedma časť

Daň za nevýherné hracie prístroje

 

Článok 17

Sadzba dane

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:

a)    332,00 € pre elektronické prístroje na počítačové hry,

b)    150,00 € pre mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

Článok 18

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane

Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Evidencia prevádzkovaných prístrojov musí obsahovať:

a)    obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa,

b)    sídlo, IČO

c)    miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,

d)    výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,

e)    druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,

f)    deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,

g)    deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

 

Ôsma časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

Článok 19

1.      Správca dane určuje, že daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje nebude vyrubovať, ak v úhrne nepresiahne 3,00 €.

2.      Ak daňovník podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia:

a)    nepodá priznanie v ustanovenej lehote, mesto uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5,00 €, najviac však do 3 000,00 €,

b)    nepodá priznanie v lehote určenej mestom vo výzve, mesto uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 10,00 €, najviac však do 6 000,00 €,

c)    daň nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí mesta, bude mesto postupovať v zmysle § 156 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

3.      Vo veciach neupravených týmto všeobecne záväzným nariadením platia ustanovenia zák. č. 582/2004 Z.z.

 

Deviata časť

 

Článok 20

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 21. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 12.12.2013 uznesením č. 484/2013. Účinnosť nadobúda po uplynutí pätnásť dní od vyvesenia na úradnej tabuli mesta dňom 1. januára 2014.

 

 

                                                                                               Marián Chovanec, v.r.
                                                                                                     primátor mesta

 

V znení doplnkov:

č.  1)    schválený uznesením MsZ č. 661/2014 dňa 13.11.2014, účinný 01.01.2015

č.  2)    schválený uznesením MsZ č. 180/2015 dňa 16.12.2015, účinný 01.01.2016

č.  3)    schválený uznesením MsZ č. 249/2016 dňa 26.04.2016, účinný 12.05.2016

č.  4)    schválený uznesením MsZ č. 386/2016 dňa 14.12.2016, účinný 01.01.2017

č.  5)    schválený uznesením MsZ č. 605/2017 dňa 13.12.2017, účinný 01.01.2018

č.  6)    schválený uznesením MsZ č. 813/2018 dňa 07.11.2018, účinný 01.01.2019

 

 

 

príloha č. 1

 

Mesto Bánovce nad Bebravou

 

Registračný list

k dani za ubytovanie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.  86

 

vznik

zmena

zánik

* nehodiace sa prečiarknite

 

 

Ku dňu: ...........................................................

 

Údaje  o platiteľovi  dane:

Meno a priezvisko/Obchodné meno:

 

Adresa trvalého pobytu/Sídlo:

 

Rodné číslo/IČO/DIČ:

 

 

 

údaje o nehnuteľnosti, v ktorej platiteľ poskytuje ubytovanie

Názov ubytovacieho zariadenia:

 

Adresa ubytovacieho zariadenia:

 

Kategória zariadenia:

(napr. hotel, motel, penzión, ubytovňa a pod.)

 

Ubytovacia kapacita

 

Dátum začatia prevádzkovania

 

Dátum ukončenia prevádzkovania

 

Zodpovedná osoba (meno, priezvisko), číslo telefónu

 

Daňovník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Mesto, ako správca dane je povinné chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

 

Pečiatka podateľne mesta Bánovce nad Bebravou

 

 

 

                                                                                      ............................................................

                                                                                                              Podpis a pečiatka zodpovednej osoby

 

príloha č. 2

Polročné hlásenie o počte prechodne ubytovaných

(vyúčtovanie dane za ubytovanie)

 

Polrok/rok

 

Názov ubytovacieho zariadenia

 

Adresa

 

 

Meno zodpovednej osoby

 

Tel.

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra

 

IČO

 

DIČ

 

Číslo účtu

 

                         

 

 

 

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

1.

Ubytovaní celkom

 

 

 

 

 

 

 

2.

Počet prenocovaní celkom

 

 

 

 

 

 

 

3.

Počet ubytovaných, na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť

 

 

 

 

 

 

4.

Počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti

 

 

 

 

 

 

5.

Daň v plnej výške sadzby dane

(riadok 4 x 0,40 €) eur

 

 

 

 

 

 

6.

Predpis – odvodová povinnosť ubytovacieho zariadenia celkom (riadok 5) eur

 

 

                 

 

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v mesačnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne a úplné.

 

Číslo účtu IBAN

SK40 7500 0000 0040 0777 7232

BIC

CEKOSKBX

KS

0558

Variabilný symbol

136...........

 

Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane a daň uhraďte na vyššie uvedený účet alebo zaplaťte v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa prvého mesiaca nasledujúceho polroku za uplynulý polrok.

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa                                                        Vypracoval

                                                         dátum vyhotovenia

                                                                                                 meno, priezvisko, funkcia

                                                                                                       zodpovednej osoby

                                                                                                    (paličkovým písmom)

                                                                                                        podpis a pečiatka

 

ÚvodÚvodná stránka