Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o cenách nájmu v 44 bytových jednotkách v bytovom dome na Ulici Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou

Schválené: 13.11.2014

Vyhlásené: 14.11.2014

Účinnosť: 28.11.2014

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6, ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonom číslo 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

 

vydáva

 

pre Mesto Bánovce nad Bebravou všeobecne záväzné nariadenie číslo 89 o cenách nájmu v 44 bytových jednotkách v bytovom dome na Ulici Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou.

 

 

Článok I.

1.       Cena za nájom bytu v 44 bytových jednotkách, zriadených výstavbou bytového domu na Ulici Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou, sa stanovuje v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23.04.2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov a v súlade s zákonom číslo 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vo výške 3,7 % ročne z obstarávacej ceny bytu, čo v skutočnosti predstavuje 2,76 € prepočítavaných na 1 m2 podlahovej plochy bytu a jeden mesiac.

2.       Cena za nájom sa stanovuje na dobu do splatenia úveru Štátneho fondu rozvoja bývania, v prípade ak bude poskytnutý a nákladov mesta spojených s nadobudnutím predmetných bytov. Po splatení nákladov bude upravená v súlade s platným právnym stavom.

3.       Okrem nájomného, vypočítaného podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia, budú nájomníci platiť zálohové mesačné platby za služby spojené s bývaním podľa skutočného rozsahu odobratých služieb a podľa platobného výmeru správcu.

 

Článok II.

1.       Pred podpísaním nájomnej zmluvy je budúci nájomník povinný uhradiť finančnú zábezpeku, ktorá je stanovená podľa zákona číslo 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní § 12, ods. 7, do výšky 6 mesačných splátok nájomného, pričom lehota zloženia finančnej zábezpeky nepresiahne 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy.

2.       Finančnú zábezpeku je budúci nájomník povinný uhradiť na účet mesta.

 

Článok III.

     Finančnú zábezpeku, po dobu trvania nájomného vzťahu s nájomníkom, spravuje mesto.

 

Článok IV.

 

Po ukončení nájmu bytu bude finančná zábezpeka nájomcovi vrátená. Pri vracaní zábezpeky si mesto môže voči finančnej zábezpeke započítať pohľadávky:

a)       nedoplatky na nájomnom podľa výkazu nedoplatkov správcu ku dňu ukončenia nájmu,

b)      spôsobenú škodu na bytových priestoroch, nebytových priestoroch alebo zariadení bytu podľa vyčíslenia jej výšky odbornými pracovníkmi mesta.

 

Článok V.

Mesto Bánovce nad Bebravou si vyhradzuje právo upraviť cenu nájmu podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23.04.2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v prípade zmeny platných právnych a ekonomických predpisov.

 

 

Článok VI.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené 30. Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 13.11.2014 uznesením č. 671, pod bodom 4. a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Marián Chovanec                                                            JUDr. Alexandra Gieciová

                 primátor mesta                                                            prednostka mestského úradu


 

 

 

Príloha č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 89. o cenách nájmu v 44 bytových jednotkách, zriadených prestavbou v administratívnej budove na Ulici Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou

 

Názov stavby: Bytové domy Dubnička V Bánovce nad Bebravou – 44 b.j.

Investor: Mesto Bánovce nad Bebravou

Miesto stavby: Bánovce nad Bebravou

 

Číslo bytu

Vchod

Poschodie

Výmera bytu v m² bez plochy balkóna

Plocha balkóna v m²

Výmera bytu vrátane plochy balkóna v m²

Mesačný nájom 3,7% z obstarávacej ceny

Počet izieb v byte + príslušenstvo

1

A

1

48,64

 

48,64

134,25

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie

2

A

1

39,70

 

39,70

109,57

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie

3

A

1

52,67

 

52,67

145,37

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, chodba

4

A

1

39,70

 

39,70

109,57

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie

5

B

1

48,64

 

48,64

134,25

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie

6

B

1

39,70

 

39,70

109,57

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie

7

B

1

52,67

 

52,67

145,37

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, chodba

8

B

1

39,70

 

39,70

109,57

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie

9

A

2

48,64

3,00

51,64

142,53

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, balkón

10

A

2

39,70

3,00

42,70

117,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie, balkón

11

A

2

52,67

3,00

55,67

153,65

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, chodba, balkón

12

A

2

39,70

3,00

42,70

117,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie, balkón

13

A

2

42,96

3,00

45,96

126,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, balkón

14

A

2

61,80

3,00

64,80

178,85

3 izbový + kúpeľňa, WC, zádverie, balkón

15

B

2

48,64

3,00

51,64

142,53

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, balkón

16

B

2

39,70

3,00

42,70

117,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie, balkón

17

B

2

52,67

3,00

55,67

153,65

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, chodba, balkón

18

B

2

39,70

3,00

42,70

117,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie, balkón

19

B

2

42,96

3,00

45,96

126,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, balkón

20

B

2

61,80

3,00

64,80

178,85

3 izbový + kúpeľňa, WC, zádverie, balkón

21

A

3

48,64

3,00

51,64

142,53

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, balkón

22

A

3

39,70

3,00

42,70

117,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie, balkón

 

Číslo bytu

Vchod

Poschodie

Výmera bytu v m² bez plochy balkóna

Plocha balkóna v m²

Výmera bytu vrátane plochy balkóna v m²

Mesačný nájom 3,7% z obstarávacej ceny

Počet izieb v byte + príslušenstvo

23

A

3

52,67

3,00

55,67

153,65

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, chodba, balkón

24

A

3

39,70

3,00

42,70

117,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie, balkón

25

A

3

42,96

3,00

45,96

126,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, balkón

26

A

3

61,80

3,00

64,80

178,85

3 izbový + kúpeľňa, WC, zádverie, balkón

27

B

3

48,64

3,00

51,64

142,53

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, balkón

28

B

3

39,70

3,00

42,70

117,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie, balkón

29

B

3

52,67

3,00

55,67

153,65

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, chodba, balkón

30

B

3

39,70

3,00

42,70

117,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie, balkón

31

B

3

42,96

3,00

45,96

126,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, balkón

32

B

3

61,80

3,00

64,80

178,85

3 izbový + kúpeľňa, WC, zádverie, balkón

33

A

4

48,64

3,00

51,64

142,53

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, balkón

34

A

4

39,70

3,00

42,70

117,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie, balkón

35

A

4

52,67

3,00

55,67

153,65

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, chodba, balkón

36

A

4

39,70

3,00

42,70

117,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie, balkón

37

A

4

42,96

3,00

45,96

126,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, balkón

38

A

4

61,80

3,00

64,80

178,85

3 izbový + kúpeľňa, WC, zádverie, balkón

39

B

4

48,64

3,00

51,64

142,53

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, balkón

40

B

4

39,70

3,00

42,70

117,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie, balkón

41

B

4

52,67

3,00

55,67

153,65

2 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, chodba, balkón

42

B

4

39,70

3,00

42,70

117,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, kuchyňa, zádverie, balkón

43

B

4

42,96

3,00

45,96

126,85

1 izbový + kúpeľňa s WC, zádverie, balkón

44

B

4

61,80

3,00

64,80

178,85

3 izbový + kúpeľňa, WC, zádverie, balkón

 

ÚvodÚvodná stránka