Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o správe a prevádzkovaní cintorínov - ZRUŠENÉ

Schválené: 5.9.2006

Vyhlásené: 6.9.2006

Účinnosť: 20.9.2006

Úplné znenie VZN č. 65

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade s § 4, ods. 1 a 3 písm. f), n) a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona číslo 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou číslo 65 o správe a prevádzkovaní cintorínov.

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) sa vzťahuje na všetky pohrebiská na území mesta Bánovce nad Bebravou vrátane jednotlivých mestských častí (ďalej len mesto).

Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo. Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní.

Pod pochovaním sa rozumie ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu, do hrobky na pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „popol“) rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku. Popol sa môže uložiť aj na inom mieste.

Pohrebiskom podľa tohto nariadenia sa rozumie miesto na uloženie ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov, alebo popola – cintoríny, urnový cintorín, kolumbárium, vsypová a rozptylová lúka.

Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky, alebo miesto na uloženie urny.

Hroby padlých v prvej a druhej svetovej vojne prevádzkovateľ pohrebiska spravuje osobitne podľa zákona číslo 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.

Toto nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov pohrebnej služby, prevádzkovateľov pohrebísk, nájomcov hrobových miest a na iných návštevníkov cintorína.

 

 

Článok 2

Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

 

Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia byť pochované do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia.

Pochováva sa uložením do zeme, alebo spopolnením, ak dôležitý verejný záujem nevyžaduje iný druh pohrebu, na ktorý dal súhlas lekár poverený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť tiež do hrobky vybudovanej so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Druh pohrebu určí ten, kto pohreb obstaráva.

Pohreb obstarávajú pozostalí príbuzní na svoje náklady. Ak došlo k úmrtiu na území mesta alebo sa ľudské pozostatky našli na území mesta a do 96 hodín nikto pochovanie nezabezpečil, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí mesto tak, aby náklady spojené s pochovaním boli čo najnižšie. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

hĺbka musí byť pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,

dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,

rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Dĺžku tlecej doby pre pohrebisko ustanoví prevádzkovateľ pohrebiska v prevádzkovom poriadku pohrebiska na základe hydrogeologického prieskumu a posudku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.

Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:

orgánov činných v trestnom konaní,

obstarávateľa pohrebu,

blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bolo mesto.

Žiadosť podľa odseku 8 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

a)   posudok Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,

b)   list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

c)   nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.

Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

 

 

Článok 3

Zriadenie a správa pohrebiska

 

Pohrebiská zriaďuje mesto. Na zriadenie pohrebiska je potrebný súhlas Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a orgánu štátnej vodnej správy.

Správu pohrebísk vykonáva fyzická alebo právnická osoba na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného s mestom.

Poverenie na správu pohrebísk možno správcovi zrušiť na základe preukázaného nedodržiavania platnej legislatívy v oblasti zriaďovania, správy a prevádzkovania pohrebísk, alebo porušenia povinností vyplývajúcich so zmluvných vzťahov.

 

 

Článok 4

Prevádzkovanie pohrebiska

 

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:

výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,

pochovávanie,

vykonávanie exhumácie,

správu a údržbu pohrebísk,

správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách,

vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk a súvisiacich platieb.

 

 

Článok 5

Prevádzkový poriadok pohrebiska

 

Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný predložiť návrh prevádzkového poriadku pohrebiska na schválenie mestu Bánovce nad Bebravou a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Mesto schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskom zastupiteľstve. Platné znenie Prevádzkového poriadku pohrebísk a domov smútku v meste a v mestských častiach Bánovce nad Bebravou je prílohou č. 1 tohto nariadenia.

Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:

rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,

povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie pohrebu a prevádzky pohrebiska,

povinnosti nájomcu hrobového miesta pri jeho údržbe,

povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta; spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení, ak je takáto úprava potrebná,

čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti,

spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie,

dĺžku tlecej doby podľa čl. 2 ods. 5,

cenník služieb.

Informácie o prevádzkovateľovi pohrebiska sa uvedú v prevádzkovom poriadku pohrebiska s uvedením mena, priezviska a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu a obchodného mena a sídla, ak ide o právnickú osobu.

Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.

Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ pohrebiska súhlas mestského zastupiteľstva a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 

 

Článok 6

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

 

1.    Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:

prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené zákonné podmienky,

prevádzkovať pohrebisko v súlade s prevádzkovým poriadkom pohrebiska schváleným v zmysle čl. 5 ods. 2 a 6 tohto nariadenia,

viesť evidenciu podľa čl. 8 tohto nariadenia,

umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,

zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

písomne informovať nájomcu hrobového miesta (ďalej len nájomca) o:

skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,

dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa; súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,

ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zatleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou; na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,

po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie (ďalej len „príslušenstvo hrobu“) mestu,

každoročne k 30.11. mestu písomne oznamovať počet novouzatvorených a obnovených nájomných zmlúv na hrobové miesta a čiastku, ktorú odvádza na jeho účet ako nájomné za hrobové miesta.

2.   Prevádzkovateľ pohrebiska odvádza mestu nájomné za hrobové miesta vybrané v súlade s čl. 9 ods. 2 tohto nariadenia podľa stavu hrobových miest k 30.11. príslušného roku na účet mesta vždy najneskôr do 31.12. príslušného roku.

3.   Na úhradu nákladov prevádzkovateľa pohrebiska spojených so správou hrobových miest a to uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta a ďalších povinností uvedených v ods. 1, písm. c) a f) tohto článku (ďalej len oprávnené náklady), poskytne mesto prevádzkovateľovi paušálnu sumu 1,79 € na jedno hrobové miesto a rok vrátane dane z pridanej hodnoty (1,50 € bez DPH, 0,28 € DPH 19%).

4.   Oprávnené náklady prevádzkovateľa pohrebiska uhrádza mesto na účet prevádzkovateľa za príslušný kalendárny rok vždy podľa stavu hrobových miest k 30.11. príslušného roku, vždy najneskôr do 31.12. príslušného roku.

5.    Od platenia nájomného sú oslobodené vojnové hroby, hroby a hrobky vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

6.    Na základe písomnej žiadosti nájomcu alebo zainteresovanej právnickej osoby môže, po odporučení mestskej rady, primátor mesta nájomcovi znížiť alebo odpustiť úhradu nájomného za hrobové miesto:

a)    v ktorom sú uložené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky významných osobností spoločenského a kultúrneho života a osôb, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie tvorivými činmi,

b)    v užívaní nájomcu, ktorého nehnuteľnosti mesto bezodplatne využíva na pohrebisko, alebo na príslušenstvo pohrebiska, alebo na umiestnenie domu smútku.

 

 

Článok 7

Odborná spôsobilosť

 

Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa zákona.

 

 

Článok 8

Evidencia pohrebiska

 

Evidencia hrobových miest musí obsahovať:

meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,

miesto a dátum narodenia a úmrtia, rodné číslo,

dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,

dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,

údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.

Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o

zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa takýto zákaz vydal,

zrušení pohrebiska,

skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť mesta podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, alebo či ide o vojnový hrob.

Na spracúvanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok 9

Užívanie hrobového miesta

 

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.

Uzavretím zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Platba za hrobové miesto je príjmom mesta a hradí sa vždy najmenej na 10 rokov vopred.

Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je dedičov viac, ten z dedičov ktorý sa prihlásil prvý.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

 

 

Článok 10

Výpoveď nájomnej zmluvy

 

Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,

sa pohrebisko zruší,

nájomca ani po upozornení nezaplatil za užívanie hrobového miesta.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 1, písm. a) a b) musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď zaslať najmenej tri mesiace pred dňom,

keď sa má hrobové miesto zrušiť,

keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

Ak mu nie je známa adresa, alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku, pričom musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu miesta so stručným popisom stavu príslušného hrobu.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1, písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, od kedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni,           po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ predá na dražbe.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1. písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.

V prípade, že náklady spojené s pohrebom z rôznych dôvodov hradí mesto a počas desiatich rokov sa k zosnulému nikto nehlási, po uplynutí tlecej doby dá mesto prevádzkovateľovi pokyn na zrušenie hrobového miesta.

 

 

Článok 11

Zrušenie pohrebiska

 

Pohrebisko môže zrušiť len mesto. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len z dôvodov ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody a pochovávanie zakázal  z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušný orgán štátnej správy.

Ten, v koho záujme sa pohrebisko ruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesta na inom pohrebisku.

Ak bolo pohrebisko zrušené, musí sa vykonať, ak ide o rozptylovú lúku, skrývka a premiestnenie porastu a zeminy do hĺbky 10 cm, ak ide o vsypovú lúku, skrývka a premiestnenie trávnatého porastu a zeminy sa musí vykonať do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola.

Zrušenie vojnových hrobov upravuje zákon č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.

Pri zrušení pohrebiska a pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska mestu.

 

 

Článok 12

Dozor a sankcie

 

1.    Dozor na úseku pohrebníctva vykonávajú v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

2.    Vymedzenie priestupkov na úseku pohrebníctva, prejednávanie priestupkov a ukladanie sankcií za ne upravuje § 32 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

3.    Vymedzenie iných správnych deliktov na úseku pohrebníctva a ukladanie pokút za ne upravuje § 33 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

 

 

Článok 13

Záverečné ustanovenia

 

Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 29 schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 29.4.1997 uznesením č. 16/1997 pod bodom B/12.

„Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku v meste a v mestských častiach“ vypracuje prevádzkovateľ pohrebiska najneskôr do 30.9.2006 a „Prevádzkový poriadok kolumbária“ najneskôr do 60 dní odo dňa, kedy bude kolumbárium zriadené.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 5.9.2006 uznesením č. 27/2006 pod bodom B/6 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

V znení doplnku:

č.  1)   schváleného uznesením MsZ        č.   5/2007, dňa 04.09.2007,   pod bodom B/5

č.  2)   schváleného uznesením MsZ      č.   13/2008, dňa 28.10.2008,   pod bodom B/19

č.  3)   schváleného uznesením MsZ    č.   157/2011, dňa 15.12.2011,   pod bodom 4.

č.  4)   schváleného uznesením MsZ    č.   341/2013, dňa 26.02.2013,   pod bodom 6.

č.  5)   schváleného uznesením MsZ    č.   400/2013, dňa 25.06.2013,   pod bodom 3.

č.  6)   schváleného uznesením MsZ      č.   70/2015, dňa 29.04.2015

 

 

 

 

 

 

            Ing. Ján Turčan, v.r.                                           PaedDr. Štefan Kobza, v.r.

                 primátor mesta                                               prednosta mestského úradu

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia:

                                                                                            Roman Šišmiš


 

Príloha č. 1 VZN č.65

 

 

Mesto Bánovce nad Bebravou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkový poriadok pohrebísk, domu smútku a pohrebnej služby Mesta Bánovce nad Bebravou


 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v súlade s článkom 13, ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bánovce nad Bebravou č. 65 o správe a prevádzkovaní cintorínov schvaľuje „Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku v meste a v mestských častiach Bánovce nad Bebravou“ ako prílohu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bánovce nad Bebravou č. 65 o správe a prevádzkovaní cintorínov.

 

Článok 2

Predmet úpravy

1.    Prevádzkovateľom pohrebísk v meste Bánovce nad Bebravou a v mestských častiach Bánovce nad Bebravou a pohrebnej služby je firma TEDOS, spol. s r.o. so sídlom Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 449 450/639, IČ DPH: 2020416893, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 144/R.

2.    Prevádzkovateľ riadi všetky činnosti na pohrebiskách:

 

 

parcela číslo

výmera v m2

a)

Cintorín Starý katolícky, Bánovce n. B.

2085, 2086

22 221

b)

Cintorín Židovský, Bánovce n. B.

2088

1 632

c)

Cintorín Evanjelický, Bánovce n. B.

2089

1 106

d)

Cintorín Nový katolícky, Bánovce n. B.

21162/7, 21162/8

26 105

e)

Cintorín, Biskupice

333/1, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8

4 587

f)

Cintorín, Malé Chlievany

 

53

1 107

g)

Cintorín, Horné Ozorovce

480/2, 492, 488/9

4 302

h)

Cintorín, Dolné Ozorovce

261/2, 261/3

5 990

i)

Areál Domu smútku a Urnový háj,

Bánovce n. B.

1854, 1855

3 645

 

Článok 3

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách

Na pohrebisku prevádzkovateľ poskytuje služby v rozsahu:

a)  vykopanie a zasypanie hrobu,

b)  vykonávanie exhumácie,

c)  odvoz a dovoz zeminy pri úprave hrobu,

d) otvorenie a zatvorenie hrobky a urnovej schránky,

e)  vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk,

f)  údržba komunikácii a zelene na pohrebiskách v Bánovciach nad Bebravou,

g)  odvoz a likvidácia odpadov z pohrebísk.

 

Článok 4

Povinnosti nájomcu hrobového miesta

1.    Nájom hrobového miesta vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako prenajímateľom a nájomcom. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať výšku nájomného a cenu za služby spojené s nájmom. Uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.

2.    Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom sa podľa zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej na dobu neurčitú uhrádzajú v prípade pochovania minimálne na 10 rokov, inak v súlade s tlecou dobou.

3.    Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu pochovaniu, alebo uloženiu urny. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.

4.    Uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného a ceny za služby spojené s nájmom vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové miesto oprávňuje uložiť ľudské pozostatky a ľudské ostatky do hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy, pokynov prenajímateľa, ktoré sú v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom pohrebísk a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.    Povrch hrobového miesta môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom mieste (vymurovanie základu hrobového miesta, náhrobný kameň, náhrobná doska) alebo k jej úprave je potrebný súhlas prevádzkovateľa.

6.    Nájomca hrobového miesta je povinný:

a)  na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho okolia 0,30 m,

b)  oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest (meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste),

c)  vykonávať úpravy okolia hrobového miesta len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

7.    Je zakázané na pohrebisku:

a)  odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety,

b)  v časti pohrebiska určeného pre uloženie urien svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby pomníkov, poškodzovať trávnik sadením kvetov, osádzať lavičky a pod.

8.    Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky, vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil.

9.    Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je nájomca povinný odstrániť a uložiť na miesto na tieto účely určené (smetné nádoby, kontajnery).

10.  Nájomca hrobového miesta má povinnosť udržiavať na pohrebisku poriadok.

11.  Nájomca má právo vypovedať nájomnú zmluvu na hrobové miesto, musí tak urobiť písomne a tak dáva hrobové miesto k dispozícii prevádzkovateľovi pohrebísk. Prevádzkovateľ pohrebiska preberá zodpovednosť za hrobové miesto dňom vypovedania nájomnej zmluvy. Tieto hrobové miesta, dané k dispozícii prevádzkovateľovi pohrebísk sú nové voľné hrobové miesta a môžu sa do nich ukladať ďalšie ľudské pozostatky a ľudské ostatky.

 

Článok 5

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1.    Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých, alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti.

2.    Zakázané je na pohrebisku fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné a psychotropné látky, vstupovať osobám na bicykli a kolieskových korčuliach, vodiť psov, robiť hluk, odhadzovať a podpaľovať odpadky a trávu, poškodzovať pomníky, objekty, zeleň, oplotenie a odnášať z pohrebiska veci, ktoré sú majetkom prevádzkovateľa, alebo nájomcov hrobových miest.

3.    Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodných vpustí. Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na prenajatých hrobových miestach. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska.

4.    Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby a právnické osoby, ktoré ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojím správaním návštevníkov pohrebiska.

5.    Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest, alebo vybavenosti pohrebiska. Na vsypovej a rozptylovej lúke je dovolené rozsvecovať kahance a sviečky len na mieste na to určenom.

6.    Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok pohrebísk, Zákon o pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa.

 

Článok 6

Prevádzkovanie domu smútku

1.    Rozsah služieb poskytovaných v dome smútku:

a)  správa pohrebísk,

b)  evidencia hrobových miest,

c)  vykonávanie pohrebných obradov,

d) ostatné činnosti priamo súvisiace s pohrebom,

e)  poradenská činnosť súvisiaca s pohrebom,

f)  prevádzkovanie pohrebnej služby,

g)  úprava ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,

h)  preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

i)   predaj rakiev a smútočných potrieb,

j)   predaj kvetov a vencov.

2.    Dom smútku obsahuje tieto zariadenia:

a)  4 kusy mraziacich zariadení na uloženie ľudských pozostatkov o rozlohe 11,2 m2,

b)  miestnosť na úpravu ľudských pozostatkov o rozlohe 15 m2,

c)  miestnosť pre zamestnancov pohrebnej služby,

d) kancelária pohrebnej služby,

e)  kancelária evidencie hrobových miest,

f)  miestnosť pre osoby vykonávajúce smútočný obrad, predajňa pohrebnej služby,

g)  obradná sieň,

h)  sociálne zariadenia,

i)   garáž pre vozidlo na prepravu ľudských pozostatkov.

3.    Dom smútku je zásobovaný pitnou vodou z mestského vodovodu. Rozvody sú riešené tak, že v sociálnych zariadeniach je teplá aj studená voda. Ohrev teplej vody je zabezpečený elektrickými bojlermi. Odpadová voda je napojená na mestskú kanalizáciu. Vykurovanie priestorov domu smútku je elektrickými radiátormi. Tuhý komunálny odpad likviduje firma TEDOS, spol. s r.o. na základe mandátnej zmluvy s Mestom Bánovce nad Bebravou. Likvidáciu nebezpečného odpadu, ktorý vzniká pri úprave ľudských pozostatkov zabezpečuje firma EKO LOG, s.r.o. Brnianska 2, Trenčín.

4.    Vo všetkých priestoroch domu smútku je zakázané požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky a zákaz fajčiť.

5.    Pohrebná služba prevádzkovateľa:

a)  vedie záznam o prevádzkovaní chladiacich zariadení v Dome smútku v Bánovciach nad Bebravou,

b)  ľudské pozostatky ukladá do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0°C do 5°C; ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladá ich do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako -10°C.

6.    Pohrebná služba prevádzkovateľa v rámci režimu údržby, čistoty a dezinfekcie zabezpečuje:

a)  bežné upratovanie interiéru 2x týždenne, podľa počtu obradov i častejšie,

b)  umývanie a následná aplikácia dezinfekčného prostriedku v chladiacich a mraziacich zariadeniach 2x mesačne, ak bola v chladiacom, alebo mraziacom zariadení uložené mŕtve ľudské telo nakazené nebezpečnou chorobou, po každom uložení,

c)  dezinfekciu sociálnych zariadení a WC umytím dezinfekčných roztokov 2x mesačne,

d) aby na dezinfekciu boli používané dezinfekčné prostriedky:

da)  univerzálny chlórový práškový dezinfekčný prípravok pre najširšie použitie, koncentrácia roztoku 2 – 5%, doba expozície 30 minút,

db)  tekutý chloran čistiaci a dezinfekčný prostriedok na podlahy, chodby a hygienické zariadenia, koncentrácia roztoku 2 – 5%, doba expozície 30 minút,

dc)  chloran sodný, vysoko dezinfekčný prípravok na likvidáciu baktérií a vírusov, koncentrácia roztoku 10%, doba expozície 30 min.

dd)  detergeny – jar, pur

e)  záznam o každej prevedenej dezinfekcii v Knihe dezinfekcie domu smútku; v knihe sa zaznamenáva dátum dezinfekcie, čas expozície, frekvencia striedania dezinfekčných prostriedkov a odporúčané koncentrácie.

 

Článok 7

Otváracia doba domu smútku

Dom smútku v Bánovciach nad Bebravou je pre verejnosť otvorený v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 15.30 h.

 

Článok 8

Povinnosti návštevníkov domu smútku

1.    Návštevníci domu smútku sú povinní sa správať slušne, s patričnou úctou k zosnulým, ktorí sú v dome smútku dočasne umiestnený pred obradom poslednej rozlúčky.

2.    Je zakázané v priestoroch domu smútku fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné a psychotropné látky, vstupovať na kolieskových korčuliach, vodiť psov a iné zvieratá, robiť hluk.

3.    Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky pozostalých i v inom čase, po dohode s prevádzkovateľom.

4.    V čase pohrebu návštevníci Domu smútku môžu vstupovať len do obradnej siene a sociálnych zariadení.

 

Článok 9

Rozsah služieb poskytovaných pohrebnou službou

Prevádzkovateľ v rámci pohrebných služieb poskytuje:

a)  počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky,

b)  úpravu ľudských pozostatkov a  ich ukladanie do rakvy,

c)  prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

d) miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie,

e)  predaj rakiev a smútočných potrieb,

f)  zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu,

g)  poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom.

 

Článok 10

Postup pri prijímaní ľudských pozostatkov

1.    Pohrebná služba bez zbytočného odkladu na požiadanie obstarávateľa pohrebu:

a)  prevezme ľudské pozostatky ak je úmrtie doložené:

aa)   listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo

ab)  pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov,

b)  prevezme bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky na výzvu lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo na výzvu Policajného zboru,

c)  prevezme potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod na základe požiadania obstarávateľa pohrebu.

2.    Prijímanie ľudských pozostatkov vykonávajú pracovníci pohrebnej služby v priestoroch Domu smútku v Bánovciach nad Bebravou, ktoré sa nachádzajú pred chladiacim zariadením, v miestnosti určenej na úpravu ľudských pozostatkov.

3.    Po prevzatí ľudských pozostatkov postupuje podľa údajov uvedených v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí podľa pokynov orgánov činných v trestnom konaní alebo podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

Článok 11

Úprava ľudských pozostatkov

1.    Úprava ľudských pozostatkov spočíva v holení, oblečení a učesaní mŕtveho ľudského tela a uložení do konečnej rakvy. Pri všetkých týchto činnostiach sa používajú gumové rukavice.

2.    Pracovník, ktorý manipuluje s ľudskými pozostatkami, ktoré boli v čase úmrtia nakazené nebezpečnou chorobou musí mať pri manipulácii na sebe ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné rúško. Pri práci sa musia používať len nepoškodené pracovné nástroje a pomôcky.

3.    Pri manipulácii s ľudskými pozostatkami a ostatkami je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po skončení manipulácie sa musia ochranné pomôcky uložiť do nepriepustných obalov nato určených. Likvidáciu takýchto ochranných pomôcok a ostatného materiálu, ktorý sa považuje za nebezpečný odpad, zabezpečuje firma EKO LOG, s.r.o. Trenčín.

 

Článok 12

Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

1.    Ľudské pozostatky a ľudské ostatky pohrebná služba prevádzkovateľa prepravuje po pozemných komunikáciách v pohrebnom vozidle, vyrobenom na tento účel (OPEL VIVARO, evidenčné číslo: BN 650 AJ), vybavenom chladiacim zariadením, ktoré je schopné dlhodobo udržať ložný priestor pri teplote 8°C. Úložný priestor má osvetlenie a je vybavený úchytkami potrebnými na upevnenie rakvy, alebo transportného vaku. Priestor určený pre posádku je oddelený od ložného priestoru utesnenou prepážkou.

2.    Pohrebná služba má dispozícii na prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov dva transportné vaky.

3.    Prevádzkovateľ zabezpečuje jedenkrát mesačne umývanie úložného priestoru s následnou aplikáciou dezinfekčného prostriedku. Dezinfikuje sa pohrebné vozidlo, nosítka, stena a podlaha vždy navlhko s použitím dezinfekčných prostriedkov so širokým spektrom účinku. Úložný priestor vozidla sa musí dezinfikovať po každej preprave mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou.

4.    Vozidlo je vybavené jednorazovými uterákmi, jednorazovými ochrannými rukavicami a dezinfekčným prípravkom.

5.    Každá prevedená dezinfekcia je zaznamenaná v Knihe dezinfekcie pohrebného vozidla. V knihe sa zaznamenáva dátum dezinfekcie, čas expozície, frekvencia striedania dezinfekčných prostriedkov a odporúčané koncentrácie.

 

Článok 13

Evidencia ľudských pozostatkov

Evidencia o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami obsahuje:

a)  meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo, ak bolo pridelené,

b)  dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

c)  dátum a hodinu odovzdania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisko, alebo do krematória,

d) doklady o mŕtvom, ktoré sa pohrebnej službe odovzdali,

e)  dátum a hodinu uloženia ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia,

f)  evidenčné číslo vozidla, ktoré ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky prepravilo,

g)  meno a priezvisko matky, ak ide o pochovávanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.

 

Článok 14

Prístup na pohrebisko

1.    Pohrebiská v Bánovciach nad Bebravou a v prímestských častiach, ktoré spravuje prevádzkovateľ, sú prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby a to v čase:

a)  od 1. apríla do 30. septembra ...................................................      od 7.00 h – do 20.00 h,

b)  od 1. októbra do 31. marca .......................................................     od 7.00 h – do 18.00 h,

c)  od 1. novembra do 3. novembra (počas dní Pamiatky zosnulých) od 7.00 h – do 21.30 h.

2.    Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia.

3.    Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne postihnutých občanov.

4.    Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas otváracích hodín. Na vstup na pohrebisko je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

5.    Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách:

a)  na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na vykonanie pohrebného obradu,

b)  na dopravu materiálu, potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov, náhrobných dosiek a na inú úpravu hrobového miesta,

c)  na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.

 

Článok 15

Ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

1.    Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a)  hĺbka hrobu:

aa)   pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m,

ab)  pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,

ac)   prehĺbeného musí byť najmenej 2,2 m,

b)  dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

c)  bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m.

2.    Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1., písm. c) tohto článku.

3.    Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

4.    Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.

5.    Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

6.    Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

7.    Ľudské ostatky je možné exhumovať na:

a)  príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo

b)  žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť mesta, ak bolo obstarávateľom pohrebu.

8.    Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 tohto článku žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené a musí obsahovať:

a)  vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,

b)  list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

c)  nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku, alebo inom mieste pohrebiska,

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky prevezie.

9.    Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 tohto článku nevyhovie, rozhodne o nej súd.

10.  Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.

11.  Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

12.  Plán hrobových miest na jednotlivých pohrebiskách sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebísk.

 

Článok 16

Evidencie pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:

a)  Evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:

aa)     meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,

ab)     dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

ac)     záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

ad)    meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov obce, ak je nájomcom obec,

ae)     dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „Nájomná zmluva“) a údaje o zmene nájomcu.

af)     údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

ag)     skutočnosť, či je hrob, hrobka, alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob,

ah)     údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.

ai)      poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý je poverený v mestskej časti Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany a Biskupice, riadením domu smútku a pohrebiska je povinný prevádzkovateľovi pohrebísk bezodkladne nahlásiť všetky zmeny týkajúce sa hrobových miest, pochovávania a stavebných úprav na pohrebisku, v záujme zabezpečenia centrálnej evidencie hrobových miest a nájomných zmlúv.

b)  Evidenciu nájomných zmlúv.

 

Článok 17

Užívanie hrobového miesta

1.    Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy

2.    Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak Zákon o pohrebníctve neustanovuje inak.

3.    Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdrží sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu prevádzkovateľ pohrebiska vopred písomne informuje nájomcu. O už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

4.    Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

5.    Prevádzkovateľ pohrebiska vopred upozorní nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

6.    Prevádzkovateľ pohrebiska vopred upozorní nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

7.    Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie a zabezpečí iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloží ľudské ostatky, vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto, ak:

a)  závažné okolnosti znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

b)  sa pohrebisko zruší.

8.    Výpoveď nájomnej zmluvy podľa ods. 7 tohto článku prevádzkovateľ pohrebiska doručí nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť a ak mu nie je známa adresa nájomcu, alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

9.    Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

10.  Výpoveď nájomnej zmluvy podľa ods. 9 tohto článku prevádzkovateľ pohrebiska doručí nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené a ak mu nie je známa adresa nájomcu uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

11.  Ak je nájomca známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska odovzdá mestu. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

12.  Ak nájomca nie je známy, prenajímateľ uverejní číslo hrobového miesta na informačnej tabuli na pohrebisku na dobu troch rokov. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí trojročnej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec a prevádzkovateľ ho odovzdá mestu. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí obrazovú dokumentáciu takéhoto hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

 

Článok 18

Nakladanie s odpadmi

1.    Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené.

2.    Tuhý odpad a odpad rastlinného pôvodu je priebežne sústreďovaný v 110 l, v 1100 l a veľkokapacitných smetných nádobách. Odvoz a likvidáciu odpadov zabezpečuje firma TEDOS, spol. s r.o. v zmysle Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.    Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.

4.    Kovový odpad odovzdáva prevádzkovateľ do zberne surovín.

 

Článok 19

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

1.    Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

2.    Pohrebná služba je povinná sa preukázať dokladom o odbornej spôsobilosti pre výkon výkopu hrobu.

3.    Pohrebná služba plne zodpovedá za bezpečnosť a plynulý priebeh celého obradu pochovávania.

4.    Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

5.    Pre inú pohrebnú službu, ako je pohrebná služba prevádzkovateľa, platí osobitný cenník, ktorý je prílohou tohto prevádzkového poriadku.

6.    Pre výkon obradu pochovávania inou pohrebnou službou, ako je pohrebná služba prevádzkovateľa, je nutné uzavrieť písomne jednorazovú zmluvu s prevádzkovateľom pohrebiska.

 

Článok 20

Práce na pohrebisku

1.    Vykonávať výkopové práce, pochovávanie, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Výrub drevín povoľuje Mesto Bánovce nad Bebravou, prostredníctvom Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou, odboru starostlivosti o občanov, oddelenia životného prostredia.

2.    Vykonávať kamenárske práce je možné len s povolením prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý vydáva povolenie k vstupu do areálu pohrebiska na základe zloženia kaucie vo výške 170,‑ €. Po ukončení prác prevádzkovateľ pohrebiska skontroluje miesto výkonu práce a jeho okolia, dodržanie polohy a rozmerov hrobového miesta. V prípade dodržania podmienok sa kaucia v plnej výške vráti vykonávateľovi kamenárskych prác maximálne do 10 dní od ukončenia prác.

3.    Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

4.    Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál a zabezpečiť odvoz zeminy.

5.    Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované stavby a iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné vynášať z pohrebiska časti náhrobkov, hrobové ozdoby a pod.

 

Článok 21

Záverečné ustanovenia

1.    Prevádzkový poriadok pohrebísk, domu smútku v Bánovciach na Bebravou a pohrebnej služby, bol navrhnutý prevádzkovateľom pohrebísk, firmou TEDOS, spol. s r.o., so sídlom Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 449 450.

2.    Prevádzkový poriadok pohrebísk, domu smútku v Bánovciach na Bebravou a pohrebnej služby, bol schválený na 7. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 15.12.2011 uznesením 157/2011 pod bodom 4. a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

3.    Po dni nadobudnutia účinnosti bude Prevádzkový poriadok pohrebísk, domu smútku v Bánovciach na Bebravou a pohrebnej služby verejnosti prístupný na miestach obvyklých na pohrebiskách a v Dome smútku v Bánovciach nad Bebravou.

 

Prílohy:       Cenník cintorínskych služieb – prenájom hrobového miesta

 

 

 

 

 

 

 

               Marián Chovanec, v.r.                                                            Ing. Juraj Gregor, v.r.

                     primátor mesta                                                             prednosta mestského úradu

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia:

                                                                                            Roman Šišmiš


 

Príloha k Prevádzkovému poriadku pohrebísk,

domu smútku a pohrebnej služby Mesta Bánovce nad Bebravou

 

 

 

Cenník cintorínskych služieb - prenájom hrobového miesta

 

Názov položky cenníka

Cena bez DPH v €

DPH 20% v €

Cena vrátane DPH

v €

1.

Prepožičanie hrobového miesta na 10 rokov:

 

a)

1 miesto (do 5 m2)

23,33

4,66

28,00

b)

2 miesta (5-8 m2)

33,33

6,66

40,00

2.

Obnova hrobového miesta na 10 rokov:

 

a)

1 miesto

33,33

6,66

40,00

b)

2 miesta

45,83

9,16

55,00

3.

Prepožičanie miesta na hrobku na 10 rokov:

 

a)

1 miesto (do 5 m2)

48,33

9,66

58,00

b)

2 miesta (5-8 m2)

73,33

14,66

88,00

4.

Obnova miesta na hrobku na 10 rokov:

 

a)

1 miesto

60,83

12,16

73,00

b)

2 miesta

95,83

19,16

115,00

5.

Prepožičanie a obnova miesta na urnu 10 rokov

20,00

4,00

24,00

6.

Prepožičanie a obnova detského hrobu

20,00

4,00

24,00

 

 

 

 

TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 

Telefón: 038/2304110


 

Príloha č. 2 VZN č.65

 

 

Mesto Bánovce nad Bebravou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkový poriadok kolumbárií

v Bánovciach nad Bebravou


 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1.    Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v súlade s článkom 13, ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bánovce nad Bebravou č. 65 o správe a prevádzkovaní cintorínov schvaľuje „Prevádzkový poriadok kolumbárií v meste a v mestských častiach Bánovce nad Bebravou“ ako prílohu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bánovce nad Bebravou č. 65 o správe a prevádzkovaní cintorínov.

2.    Prevádzkovateľom kolumbárií v meste Bánovce nad Bebravou a v mestských častiach Bánovce nad Bebravou je firma TEDOS, spol. s r.o. so sídlom Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 449 450, IČ DPH: SK 2020416893, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 144/R.

3.    Tento Prevádzkový poriadok kolumbárií je vydávaný s účelom zachovania estetického vzhľadu, dôstojnosti ukladania spopolnených ostatkov a zachovania pamiatky na zosnulých. Ustanovenia Prevádzkového poriadku kolumbárií sú záväzné pre všetkých objednávateľov, návštevníkov urnového miesta a pracovníkov, ktorí tu vykonávajú stavebné, údržbové, alebo iné práce.

 

Článok 2

Rozsah služieb poskytovaných v kolumbáriu

Na pohrebisku prevádzkovateľ poskytuje služby v rozsahu:

a)    uskladnenie urny do času vyhotovenia epitafnej dosky a umiestnenia urny do miesta pre uloženie urny v kolumbáriu (ďalej len výklenok),

c)    umiestnenie epitafnej dosky na výklenok,

d)    otvorenie a zatvorenie výklenku,

e)    vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním kolumbária,

f)    údržba komunikácii a zelene na pohrebiskách v Bánovciach nad Bebravou,

g)    odvoz a likvidácia odpadov z pohrebísk.

 

Článok 3

Prepožičanie miesta v kolumbáriu

Výklenok sa prepožičiava na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska TEDOS, spol. s r.o. Bánovce nad Bebravou (ďalej len správca) a nájomcom so súhlasom občianskeho výboru mestskej časti Malé Chlievany. Doba prenájmu je minimálne 10 rokov, nájomca je povinný oznámiť správcovi zmenu adresy. V prípade úmrtia nájomcu výklenku má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na výklenok osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu výklenku.

Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu uloženiu urny. Podnájom výklenku je zakázaný.

Ak nájomca po uplynutí zaplateného obdobia nechce znovu obnoviť zmluvu platbou, je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi minimálne jeden mesiac pred ukončením platnosti nájomnej zmluvy a výklenok vyprázdniť.

Pokiaľ nájomca do doby ukončenia platnosti nájomnej zmluvy výklenok nevyprázdni, urobí to na jeho náklady správca.

Urna a epitafná doska zostanú ešte 1 rok uložené v depozite správcu. Pokiaľ sa bývalý nájomca v tejto dobe prihlási, bude mu pri ich výdaji účtované, okrem nákladov na vyprázdnenie výklenku i manipulačný poplatok a poplatok za uskladnenie, prípadne za likvidáciu epitafnej dosky. Ak sa nájomca neprihlási do 1 roku, budú ostatky zosnulých uložené do spoločného hrobu (vsypová lúčka) odkiaľ ich už nie je možné vydať.

Nájomca je povinný udržovať výklenok trvale v riadnom stave. V opačnom prípade sa vystavuje riziku, že po skončení nájomnej zmluvy mu táto nebude predĺžená.

Nájomca prepožičaného miesta smie vykonávať jeho úpravu len v súlade s článkom 3 tohto Prevádzkového poriadku kolumbárií.

 

Článok 4

Úprava a výzdoba výklenku, úhrada škôd

Po uložení urny do výklenku sa tento uzatvorí epitafnou doskou.

Epitafná doska musí spĺňať technické a materiálové parametre, uvedené v prílohe č. 2 tohto prevádzkového poriadku. Pokiaľ nie je pri objednávaní dohodnuté inak, dodá epitafnú dosku na základe objednávky správcom určený dodávateľ.

Do výklenku sa ukladajú spopolnené ostatky výhradne v úradných schránkach. Schránku do výklenku ukladá výhradne správca kolumbária.

K ucteniu pamiatky zosnulých je možné dať pod, alebo nad výklenok kytičku z prírodných, alebo umelých kvetov. Sviečky je možné zapaľovať len na miestach na tento účel vyhradených správcom.

Pokiaľ nájomca umiestni v priestore výklenku, alebo epitafnej dosky predmety v rozpore s vyššie ustanovením ods. 4 tohto článku, bude správcom kolumbária písomne vyzvaný na ich odstránenie. Ak tak neurobí, odstráni ich správca na náklady nájomcu. Správca následne vyzve písomne nájomcu na prevzatie odstránených vecí.

Je vydaný prísny zákaz vŕtania, pribíjania a iného pripevňovania predmetov do stien kolumbária.

V prípade poškodenia, alebo znečistenia výklenku, správca vykoná opravu na náklady nájomcu.

 

Článok 5

Správanie návštevníkov kolumbária

Všetci návštevníci sú povinní sa správať spôsobom, ktorý zodpovedá pietnemu miestu.

Návštevná doba je zhodná s návštevou cintorína a je uvedená na informačnej tabuli pri vstupe do areálu.

Správca si vyhradzuje právo dočasného zákazu vstupu do kolumbária v prípade, že sú vykonávané terénne, alebo iné stavebné úpravy, poprípade, ak nie je možné zabezpečiť z iných dôvodov bezpečnosť návštevníkov.

V priestore kolumbária nie je dovolené:

a)    fajčiť, požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky,

b)    vodiť, alebo nosiť psov a iné zvieratá,

c)    rušiť kľud hudbou z rádia, alebo iných reprodukčných zariadení,

d)    jazdiť na bicykloch, kolieskových korčuliach, skateboardoch a pod.,

e)    odhadzovať odpadky mimo miest na to určených.

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1.    Uzatvorením Nájomnej zmluvy o prepožičaní hrobového miesta v kolumbáriu potvrdí žiadateľ svojím podpisom, že bol zoznámený s týmto „Prevádzkovým poriadkom“, že rozumie jeho ustanoveniam a že s nimi súhlasí.

2.    Prevádzkový poriadok kolumbárií v Bánovciach na Bebravou bol navrhnutý prevádzkovateľom pohrebísk, firmou TEDOS, spol. s r.o., so sídlom Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 449 450.

3.    Prevádzkový poriadok kolumbárií v Bánovciach na Bebravou bol schválený na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 26.02.2013 uznesením 341/2013 pod bodom 6. a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

4.    Po dni nadobudnutia účinnosti bude Prevádzkový poriadok kolumbárií v Bánovciach na Bebravou verejnosti prístupný na miestach obvyklých na pohrebiskách s kolumbáriom a v Dome smútku v Bánovciach nad Bebravou.

 

 

 

 

 

 

               Marián Chovanec, v.r.                                                    JUDr. Alexandra Gieciová, v.r.

                     primátor mesta                                                            prednostka mestského úradu

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia:

                                                                                            Roman Šišmiš


 

Príloha č. 1 k Prevádzkovému poriadku kolumbárií,

Mesta Bánovce nad Bebravou

 

Cenník služieb poskytovaných v kolumbáriu

 

P.

č.

Názov položky cenníka

Cena bez

DPH v €

DPH

20% v €

Cena vrátane

DPH v €

1.

Prepožičanie výklenku

75,-

15,-

90,-

2.

Prenájom a obnova na 10 rokov

20,-

4,-

24,-

3.

Uskladnenie urny v depozite správcu:

a)

do času vyhotovenia epitafnej dosky a umiestnenia urny do výklenku, najviac na dobu 60 dní,

0,-

0,-

0,-

b)

do času vyhotovenia epitafnej dosky a umiestnenia urny do výklenku, po uplynutí doby 60 dní

100,-

20,-

120,-

c)

do jedného roku po ukončení platnosti nájomnej zmluvy na výklenok

100,-

20,-

120,-

4.

Montáž a demontáž epitafnej dosky

25,-

5,-

30,-

5.

Uskladnenie epitafnej dosky do jedného roku po ukončení platnosti nájomnej zmluvy na výklenok

125,-

25,-

150,-

6.

Likvidácia epitafnej dosky

33,33

6,66

40,-

7.

Manipulačný poplatok za vyprázdnenie výklenku

8,33

1,66

10,-

 

V cenníku nie je zahrnutá cena epitafnej dosky.


 

ÚvodÚvodná stránka