Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o cenách nájmu 42 b.j. zriadených prestavbou v administratívnej budove na ulici J. Matušku č. 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

Schválené: 31.10.2006

Vyhlásené: 1.11.2006

Účinnosť: 15.11.2006

Úplné znenie VZN č. 67

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6, ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 23. decembra 2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania

vydáva

pre Mesto Bánovce nad Bebravou všeobecne záväzné nariadenie číslo 67 o cenách nájmu 42 b.j. zriadených prestavbou v administratívnej budove na ulici J. Matušku č. 766/19 v Bánovciach nad Bebravou.


Článok I.

1. Cena za nájom bytu v 42 bytových jednotkách zriadených prestavbou v administratívnej budove na ulici J. Matušku č. 766/19 v Bánovciach nad Bebravou sa stanovuje v súlade so zmluvou č. 0513-PRB-2006 o poskytnutí dotácie na výstavbu nájomných bytov, uzatvorenou dňa 21.7.2006 medzi Mestom Bánovce nad Bebravou a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22. decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov a v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 23. decembra 2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania vo výške 5 % ročne z obstarávacej ceny bytu, čo v skutočnosti predstavuje 1,1035 € prepočítavaných na 1 m2 podlahovej plochy bytu a jeden mesiac a pozostáva z nasledovných položiek:
a) splácanie úveru zo ŠFRB ............................................................. 0,1375 €/m2/mesiac,
b) správa bytov .................................................................................. 0,1080 €/m2/mesiac,
c) fond opráv a údržby ...................................................................... 0,8580 €/m2/mesiac.

2. Cena za nájom sa stanovuje na dobu do splatenia úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a nákladov mesta spojených s výstavbou predmetných bytov. Po splatení nákladov bude upravená v súlade s platným právnym stavom.

3. Okrem nájomného, vypočítaného podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia, budú nájomníci platiť zálohové mesačné platby za služby spojené s bývaním podľa skutočného rozsahu odobratých služieb a podľa platobného výmeru správcu.


Článok II.

1. Pred podpísaním nájomnej zmluvy je budúci nájomník povinný uhradiť finančnú zábezpeku, ktorá je stanovená podľa Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 23. decembra 2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania § 5 ods. 1 písm. h) do výšky 12 mesačných splátok nájomného, pričom lehota zloženej finančnej zábezpeky nepresiahne 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy.

2. Finančnú zábezpeku vo výške 464,71 € za byt je budúci nájomník povinný uhradiť na účet mesta.


Článok III.

Finančnú zábezpeku, po dobu trvania nájomného vzťahu s nájomníkom, spravuje mesto.


Článok IV.

Po ukončení nájmu bytu bude finančná zábezpeka nájomcovi vrátená. Pri vracaní zábezpeky si mesto voči finančnej zábezpeke započíta pohľadávky:
a) nedoplatky na nájomnom podľa výkazu nedoplatkov správcu ku dňu ukončenia nájmu,
b) spôsobenú škodu na bytových priestoroch, nebytových priestoroch alebo zariadení bytu podľa vyčíslenia jej výšky odbornými pracovníkmi mesta.


Článok V.

Mesto Bánovce nad Bebravou si vyhradzuje právo upraviť cenu nájmu podľa Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22. decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov v prípade zmeny platných právnych a ekonomických predpisov.


Článok VI.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 31.10.2006 uznesením č. 28/2006, pod bodom B/5 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

Ing. Ján Turčan, v.r. PaedDr. Štefan Kobza, v.r.
primátor mesta prednosta mestského úradu

V znení doplnku:
č. 1) schváleného uznesením MsZ č. 13/2008, dňa 28.10.2008, pod bodom B/21
č. 2) schváleného uznesením MsZ č. 22/2010, dňa 23.02.2010, pod bodom B/3


Za správnosť vyhotovenia:


Roman Šišmiš
 

Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 67 o cenách nájmu 42 b.j. zriadených prestavbou v administratívnej budove na ulici J. Matušku č. 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

Názov stavby: Prestavba 42 b.j. v administratívnej budove na ul. J. Matušku č. 766/19 v Bánovciach nad Bebravou na byty nižšieho štandardu
Investor: Mesto Bánovce nad Bebravou
Miesto stavby: Bánovce nad Bebravou

Číslo bytu Metráž bytu v m2 Nájomné za byt v €/mesiac Číslo bytu Metráž bytu v m2 Nájomné za byt v €/mesiac
1 35,104 38,73 22 35,104 38,73
2 36,880 40,69 23 36,880 40,69
3 35,993 39,71 24 35,993 39,71
4 35,993 39,71 25 35,993 39,71
5 36,880 40,69 26 36,880 40,69
6 35,993 39,71 27 35,993 39,71
7 36,880 40,69 28 36,880 40,69
8 35,104 38,73 29 35,104 38,73
9 36,880 40,69 30 36,880 40,69
10 35,993 39,71 31 35,993 39,71
11 35,993 39,71 32 35,993 39,71
12 36,880 40,69 33 36,880 40,69
13 35,993 39,71 34 35,993 39,71
14 36,880 40,69 35 36,880 40,69
15 35,104 38,73 36 35,104 38,73
16 36,880 40,69 37 36,880 40,69
17 35,993 39,71 38 35,993 39,71
18 35,993 39,71 39 35,993 39,71
19 36,880 40,69 40 36,880 40,69
20 35,993 39,71 41 35,993 39,71
21 36,880 40,69 42 36,880 40,69

 

 

 

 

ÚvodÚvodná stránka