Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 28.11.2006

Vyhlásené: 29.11.2006

Účinnosť: 1.1.2007

Úplné znenie VZN č. 68
Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 3 a § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení noviel
v y d á v a
pre mesto Bánovce nad Bebravou všeobecne záväzné nariadenie č. 68 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady, okrem elektroodpadov, a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len “nehnuteľnosť”),
b) právnická osoba , ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.
3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak mesto zavedie množstvový zber.
4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
5. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vyberaný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, mesto určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre mesto vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len platiteľ).
6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ.
7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) tohoto článku žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu.
8. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2. a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
9. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na mestskom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku.

Článok 2
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vzniknuté na území mesta je stanovená pre územie mesta na rok 2013 na 0,068 € na osobu a deň poplatok sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol čo činí 24,82 € na osobu a kalendárny rok.
2. Sadzba poplatku, uvedená v odseku 1, bude použitá pokiaľ nenastanú skutočnosti zakladajúce nutnosť prehodnotenia jej výšky.

Článok 3
Určenie poplatku
1. Mesto určuje na kalendárny rok 2013 poplatok ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa článku 1, odsek 2, písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa článku 1, odsek 2, písm. b) alebo písm. c).
2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1, a
b) priemerného počtu:
ba) hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
bb) miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa bodu ba).
3. Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 2 je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa predchádzajúceho týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa článku 5 odsek 1 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písmena a).
4. Sadzbu poplatku na osobu a deň na nasledujúci kalendárny rok určuje mesto tak, aby určenie sadzby nadobudlo právoplatnosť najneskôr do konca bežného roku. Takto určená sadzba poplatku platí až do doby, kým nadobudne účinnosť nová sadzba poplatku určená mestom na nasledujúci kalendárny rok.

Článok 4
Množstvový zber
1. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov, okrem elektroodpadov, a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
2. Mesto na základe žiadosti právnickej osoby alebo podnikateľa zavedie množstvový zber, ak právnická osoba alebo podnikateľ preukáže, že :
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov, okrem elektroodpadov, a drobných stavebných odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady, okrem elektroodpadov, a drobné stavebné odpady sú až do času ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
3. Žiadosť o zavedenie množstvového zberu musí právnická osoba alebo podnikateľ podať na mestský úrad.
4. Mesto určí poplatok pri množstvovom zbere ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov, okrem elektroodpadov, a drobných stavebných odpadov. Určený poplatok sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
5. Mesto stanovuje sadzby poplatkov pre rok 2013 pri množstvovom zbere:
a) pre 1.100 litrovú nádobu ............. 0,011 €/liter/odvoz (pri odvoze 1 x týždenne),
b) pre 110 litrovú nádobu ............... 0,017 €/liter/odvoz (pri odvoze 1 x týždenne).
6. Pri množstvovom zbere sa nevydáva rozhodnutie. Poplatok je splatný na základe faktúry mesta vyhotovenej v súlade s dohodou o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad, okrem elektroodpadov, a drobný stavebný odpad podľa skutočného množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu.

Článok 5
Ohlásenie
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného mestom, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť mestu:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa článku 1, odsek 2 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno, sídlo podnikania, miesto podnikania (adresu prevádzky, alebo prevádzok na území mesta), identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa článku 1, odsek 7,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa článku 3, odsek 1, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa článku 8 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
3. Platitelia poplatku sú povinní mestu ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.

Článok 6
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok platiteľovi poplatku vyrubí mesto rozhodnutím, v ktorom bude zároveň určená splatnosť poplatku.
2. Pri vyrubení poplatku rozhodnutím za daný kalendárny rok vychádza mesto z posledných jemu známych údajov v čase vydávania rozhodnutia.
3. Vyrubený poplatok sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
4. Ak mesto samo alebo na základe ohlásenia podľa článku 5 zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnom výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, mesto upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

Článok 7
Vrátenie poplatku
1. Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného rozhodnutia alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia kalendárneho roku, za ktorý bol poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 3,32 €.
2. Povinnosť platenia poplatku pre platiteľa zaniká zánikom podmienok na vyrubenie poplatku, stanovených pre jednotlivých poplatníkov týmto všeobecne záväzným nariadením. Zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný mestu ohlásiť.

Článok 8
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1. Mesto na základe písomne podanej žiadosti a po doložení hodnoverného dokladu, poplatníkovi poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.
2. Ako hodnoverný doklad pre poskytnutie úľav podľa ods. 1 tohto článku poplatníkovi, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, sa uznáva originál, alebo overená fotokópia potvrdenia:
a) o návšteve školy v zahraničí,
b) o ubytovaní v zahraničí (internát, ubytovňa),
c) od zamestnávateľa o pracovnom pomere v zahraničí, dlhodobom výkone práce v zahraničí, alebo pracovná zmluva,
d) o prechodnom pobyte, alebo vízum.
3. Potvrdenia vystavené v cudzom jazyku musí žiadateľ predložiť, v súlade s platnou právnou úpravou používania štátneho jazyku, i v slovenskom znení a to úradným prekladom dokumentu.
4. Ako hodnoverný doklad pre poskytnutie úľav poplatníkovi, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržiava alebo zdržiaval na Slovensku mimo Mesta Bánovce nad Bebravou podľa ods. 1 tohto článku sa uznáva potvrdenie:
a) o návšteve školy spolu s dokladom o ubytovaní na internáte,
b) od zamestnávateľa, že osoba pracuje mimo trvalého bydliska a o ubytovaní mimo trvalého bydliska,
c) o prechodnom pobyte a úhrade poplatku za aktuálne obdobie v mieste prechodného pobytu
d) potvrdenie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia sociálnej starostlivosti, domova dôchodcov, zariadenia na výkon odňatia slobody, detského domova a pod.
5. Mesto môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých odôvodnených prípadoch poplatok znížiť aj pod sadzbu podľa článku 2 ods. 1 alebo môže poplatok odpustiť. K žiadosti je potrebné doložiť doklady potvrdzujúce uvádzané skutočnosti.
6. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné podať na mestský úrad pred splatnosťou poplatku, v lehote najneskôr do 31.10. bežného roka.
7. Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia poplatku.

Článok 9
Splatnosť poplatku
1. Poplatky určené podľa článku 3 sú splatné:
a) u fyzických osôb – nepodnikateľov:
aa) do sumy 33,19 € jednorazovou splátkou,
ab) nad sumu 33,19 € v príslušnom roku v v troch splátkach splatných:
aba) prvá splátka do 31. marca,
abb) druhá splátka do 30. júna,
abc) tretia splátka do 31. októbra,
b) u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov:
ba) do sumy 332, € jednorazovou splátkou,
bb) nad sumu 332, € v príslušnom roku v v troch splátkach splatných:
bba) prvá splátka do 31. marca,
bbb) druhá splátka do 30. júna,
bbc) tretia splátka do 31. októbra,
c) u fyzických osôb – nepodnikateľov, ktorí sú vlastníkmi alebo nájomcami bytov v bytových domoch, za ktorých poplatky po dohode so správcom bytového domu platí správca, mesačne.
2. Poplatky určené podľa článku 3 môžu byť kedykoľvek splatené jednorazovou splátkou.
3. Poplatky určené podľa článku 4 sú splatné na základe faktúry mesta vyhotovenej v súlade s dohodou o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a ods. 4 článku 4 tohto nariadenia.
4. Poplatky možno v stanovených lehotách zaplatiť:
a) bezhotovostným prevodom z účtu,
b) poštovou poukážkou,
c) v hotovosti do poklade mestského úradu.

Článok 10
Pokuty
1. Ak poplatník nesplní ohlasovaciu povinnosť podľa článku 5 mesto mu uloží pokutu najmenej 66,39 € a najviac 3.319,39 €.
2. Ak poplatník nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia alebo povinnosť uloženú rozhodnutím mesta, uloží mu mesto pokutu od 165,97 € do 33.193,92 €. Pokutu možno uložiť opakovane, a to vo výške jej dvojnásobku, ak jej uloženie neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá.
3. Správca dane pri ukladaní pokuty podľa odseku 2 prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.
4. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa možno odvolať.
5. Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
6. Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu všeobecne záväzného nariadenia. Právo vybrať a vymáhať pokutu sa premlčuje po šiestich rokoch po skončení roka, v ktorom bola pokuta uložená.
7. Výnosy z pokút uložených mestom, sú príjmom mesta.

Článok 11
Zánik práva vyrubiť poplatok
1. Poplatok ani jeho rozdiel nemožno vyrubiť po uplynutí päť rokov od konca roku, v ktorom vznikla povinnosť podať ohlásenie, alebo v ňom vznikla povinnosť platiť poplatok, bez toho, aby tu súčasne bola povinnosť ohlásenie podať.
2. Ak bol pred uplynutím tejto lehoty vykonaný úkon smerujúci na vyrubenie poplatku alebo jeho rozdielu, plynie päťročná lehota znovu od konca roka, v ktorom bol poplatník o tomto úkone vyrozumený. Vyrubiť poplatok alebo jeho rozdiel je však možné najneskôr do desiatich rokov od konca roku, v ktorom vznikla povinnosť podať ohlásenie, alebo v ktorom vznikla povinnosť platiť poplatok bez súčasnej povinnosti podať ohlásenie.

Článok 12
Všeobecné ustanovenia
1. Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov môže mesto použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
2. Mesto nesmie príjem tohto poplatku použiť na úhradu nákladov spojených s jeho činnosťou pri čistení verejných komunikácii a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
3. Vo veciach neupravených týmto všeobecne záväzným nariadením platia ustanovenia zák. č. 582/2004 Z.z. v znení noviel

Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 62 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou č. 21/2005, dňa 25.10.2005, pod bodom B/5 v znení jeho doplnku č. 1.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou č. 29/2006, dňa 28.11.2006, pod bodom B/8 a nadobúda účinnosť 1.1.2007.

 

 

Ing. Stanislav Šiko, v.r. PaedDr. Štefan Kobza, v.r.
primátor mesta prednosta mestského úradu

V znení doplnku:
č. 1. schváleného uznesením MsZ č. 2/2007, dňa 20.02.2007, pod bodom C/8
č. 2. schváleného uznesením MsZ č. 7/2007, dňa 11.12.2007, pod bodom B/6
č. 3. schváleného uznesením MsZ č. 14/2008, dňa 16.12.2008, pod bodom B/8
č. 4. schváleného uznesením MsZ č. 21/2009, dňa 15.12.2009, pod bodom B/7
č. 5. schváleného uznesením MsZ č. 23/2010, dňa 27.04.2010, pod bodom B/12
č. 6. schváleného uznesením MsZ č. 26/2010, dňa 26.10.2010, pod bodom B/5
č. 7. schváleného uznesením MsZ č. 52/2011, dňa 28.04.2011, pod bodom 1.
č. 8. schváleného uznesením MsZ č. 146/2011, dňa 15.12.2011, pod bodom B.
č. 9. schváleného uznesením MsZ č. 304/2012, dňa 13.12.2012.

 

ÚvodÚvodná stránka