Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

ktorým sa stanovujú zásady o vymedzení pôsobnosti mesta vo veciach ochrany spotrebiteľa na trhoviskách a trhových miestach

Schválené: 22.3.1994

Vyhlásené: 23.3.1994

Účinnosť: 6.4.1994

Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Bánovce nad Bebravou č. 15,
ktorým sa stanovujú zásady o vymedzení pôsobnosti mesta vo veciach ochrany spotrebiteľa na trhoviskách a trhových miestach.

Mestské zastupiteľstvo mesta Bánovce nad Bebravou v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
v y d á v a
pre mesto Bánovce nad Bebravou nasledujúce všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
1) Vlastníkom trhoviska je mesto Bánovce nad Bebravou, nájomcom a správcom sú t. č. Obvodné technické služby (od 1.4.1994 TEDOS s.r.o.) Bánovce nad Bebravou.
2) Nájomca zabezpečuje chod trhoviska v zmysle vypracovaného a schváleného trhového poriadku.

Článok 2
1) Mesto Bánovce nad Bebravou :
a) schvaľuje trhový poriadok,
b) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa na trhoviskách a trhových miestach,
c) objasňuje priestupky za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji výrobkov na trhoviskách a trhových miestach.
2) Pojmy ako spotrebiteľ, predávajúci, výrobca, dovozca, dodávateľ, výrobok, služba, nebezpečný výrobok vymedzuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

Článok 3
1) Základné povinnosti predávajúcich pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb presne vymedzuje zákon o ochrane spotrebiteľa. Výkon dozoru mestom určených osôb sa sústredí predovšetkým na kontrolu plnenia základných povinností a zásad zo strany predávajúcich.
2) Orgány mesta určené na výkon dozoru nad dodržiavaním plnenia povinností voči spotrebiteľovi sú povinné urobiť v medziach svojej pôsobnosti všetky opatrenia na zamedzenie uvádzania nebezpečných výrobkov do predaja a obehu vôbec. Sú povinné dostupnými prostriedkami o takýchto výrobkoch informovať spotrebiteľskú verejnosť.

Článok 4
1) V prípade, že je vážne ohrozené zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami, môže mesto vyhlásiť mimoriadne regulačné opatrenia:
a) predaj výrobkov na prídel,
b) predaj obmedzeného množstva výrobkov,
c) časovo regulovaný predaj výrobkov.
2) Pri uvedení mimoriadnych regulačných opatrení postupuje mesto podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.

Článok 5
1) V rámci dohľadu nad ochranou spotrebiteľa na mestskej tržnici a ostatných trhových miestach sú dozorom nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením a zákonom o ochrane spotrebiteľa poverení:
a) správca tržnice
b) pracovníci referátu regionálnej politiky pri Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou
c) členovia podnikateľskej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Bánovciach nad Bebravou
d) inšpektori Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou
e) hlavný kontrolór mesta
f) zástupca komisie životného prostredia
2) Osoby poverené kontrolou sú povinné preukázať sa pri výkone dozoru osobitným preukazom „Preukaz oprávňujúci držiteľa výkonu kontroly na trhovisku a trhových miestach“.
3) Trhové miesta sú všetky verejné priestranstvá, na ktorých je povolený predaj tovaru.

Článok 6
1) Priestupku sa dopustí ten, kto poškodí práva spotrebiteľa, tým, že poruší zákon o ochrane spotrebiteľa alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa.
2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331,93 €.

Článok 7
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa môže meniť a dopĺňať podľa potrieb mesta a podľa súvisiacich právnych noriem schválených po nadobudnutí účinnosti nariadenia.
2) Právo zmien a doplnkov je výlučne v kompetencii mestského zastupiteľstva.

Článok 8
1) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené v Mestskom zastupiteľstve v Bánovciach nad Bebravou dňa 22.3.1994 a nadobúda účinnosť dňa 8.4.1994.Ing. Ján Turčan, v.r. Rudolf Šúň, v.r.
primátor mesta prednosta mestského úradu


V znení doplnkov:
č. 1) schváleného uznesením MsZ č. 13/2008 dňa 28.10.2008 pod bodom B/7

ÚvodÚvodná stránka