Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o reklamnej a propagačnej službe v meste

Schválené: 28.6.1994

Vyhlásené: 29.6.1994

Účinnosť: 13.7.1994

Úplné znenie VZN č. 18

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 3 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie číslo 18, ktorým sa určuje Reklamná a propagačná služba v meste Bánovce nad Bebravou.

Článok I.
Základné ustanovenia
Mesto Bánovce nad Bebravou upravuje poslanie a postavenie reklamnej a propagačnej služby na území mesta Bánovce nad Bebravou a jeho častiach na systéme vybudovaných propagačných plôch. uvedených v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

Článok II.
Predmet činnosti
Reklamná a propagačná služba mesta Bánovce nad Bebravou

Článok III.
Poslanie reklamnej a propagačnej služby
Reklamná a propagačná služba je jednou z foriem šírenia informácií v regióne mesta, využíva pritom systém vybudovaných propagačných plôch v meste, ktoré spravuje MsKS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, alebo poverená fyzická alebo právnická osoba (ďalej len poverená fyzická alebo právnická osoba). Reklamná a propagačná služba dáva priestor všetkým fyzickým a právnickým osobám, záujmovým organizáciám, politickým stranám a hnutiam (ďalej len objednávateľ) využívať propagačné plochy za účelom propagácie a reklamy okrem propagácie a reklamy podujatí, ktoré môžu svojím obsahom alebo jeho časťou, prípadne svojím charakterom ohroziť mravnosť alebo vyvolať verejné pohoršenie.

Článok IV.
Práva a povinnosti zriaďovateľa reklamnej a propagačnej služby
Zriaďovateľom reklamnej a propagačnej služby v meste Bánovce nad Bebravou je mestské zastupiteľstvo, ktoré ju zabezpečuje prostredníctvom poverenej fyzickej alebo právnickej osoby s nasledovnými právami a povinnosťami:
a) rozhodnúť o zverejnení propagačných a reklamných materiálov v zmysle platných právnych predpisov,
b) požadovať úhradu oprávnených nákladov na základe čl. VI. všeobecne záväzného nariadenia,
c) sankciovať fyzické a právnické osoby za porušenie nariadenia v oblasti reklamy a propagácie podľa článku VII. všeobecne záväzného nariadenia,
d) zodpovedať za obsah, formu a grafickú úpravu reklamných plôch,
e) zabezpečovať pravidelnú kontrolu, údržbu a opravu reklamných plôch.

Článok V.
Realizácia reklamy a propagačnej služby
Objednávateľ odovzdá reklamný a propagačný materiál poverenej fyzickej alebo právnickej osobe formou písomnej objednávky a uplatní svoje požiadavky. Zverejňovanie reklamných a propagačných materiálov na miestach mimo plôch k tomu určených je zakázané a bude postihované v zmysle čl. VII. tohto všeobecne záväzného nariadenia.


Článok VI.
Úhrada nákladov
1. Na úhradu oprávnených nákladov, ktoré vznikajú poverenej fyzickej alebo právnickej osobe pri realizácii reklamnej a propagačnej služby sa určuje sadzobník s paušálnymi sumami nasledovne:
a) formát A5 – A4 ... 0,50 €/ks,
b) formát A3 .......... 0,66 €/ks,
c) formát A2 .......... 0,84 €/ks,
d) formát A1 .......... 0,96 €/ks,
e) formát A0 .......... 1,08 €/ks.
2. Sumy úhrad oprávnených nákladov poverenej fyzickej alebo právnickej osoby pri realizácii reklamnej a propagačnej služby za volebné propagačné materiály počas volebnej kampane sú vo výške dvojnásobku súm určených v ods. 1. tohto článku.
3. Podľa určeného sadzobníka a počtu kusov reklamných a propagačných materiálov uhradí objednávateľ príslušnú sumu oprávnených nákladov poverenej fyzickej alebo právnickej osobe vopred. Oprávnené náklady sa neplatia za reklamy propagujúce výlučne charitatívne a humanitárne akcie, vrátane akcií na ochranu životného prostredia a ochranu prírody.

Článok VII.
Sankcie
1. V prípade porušenia všeobecne záväzného nariadenia o reklamnej a propagačnej službe a neoprávneným zverejnením reklamných a propagačných materiálov na reklamných plochách, ako aj mimo nich sa stanovuje sankcia:
a) pre fyzické osoby do výšky 33, € v blokovom konaní v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení noviel,
b) pre právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie do výšky 500, € v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení noviel.
2. V prípade nedodržania dohody zo strany poverenej právnickej a fyzickej osoby, je táto osoba povinná vrátiť príslušnú úhradu objednávateľovi.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č.23/1994 Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 28.6.1994 pod bodom B/4 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia.


Ing. Ján Turčan, v.r. PaedDr. Štefan Kobza, v.r.
primátor mesta prednosta MsÚ

V znení:
Doplnku č. 1) schváleného uznesením MsZ č. 24/1998, dňa 18.08.1998, pod bodom B/6
Doplnku č. 2) schváleného uznesením MsZ č. 25/2006, dňa 25.04.2006, pod bodom B/13
Doplnku č. 3) schváleného uznesením MsZ č. 26/2006, dňa 27.06.2006, pod bodom B/6
Doplnku č. 4) schváleného uznesením MsZ č. 28/2006, dňa 31.10.2006, pod bodom B/6
Doplnku č. 5) schváleného uznesením MsZ č. 13/2008, dňa 28.10.2008, pod bodom B/8
Doplnku č. 6) schváleného uznesením MsZ č. 101/2011, dňa 06.09.2011, pod bodom 1.
Doplnku č. 7) schváleného uznesením MsZ č. 436/2013, dňa 03.09.2013, pod bodom 2.
Doplnku č. 8) schváleného uznesením MsZ č. 523/2014, dňa 25.02.2014, pod bodom 1.
 

ÚvodÚvodná stránka