Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o výlepných plochách na volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Schválené: 18.8.1998

Vyhlásené: 19.8.1998

Účinnosť: 2.9.1998

Úplné znenie VZN č. 30

 

 

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a ust. § 16 zák. č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani

vydáva

všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 30 o výlepných plochách na volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v meste Bánovce nad Bebravou.

 

 

 

Článok I.

Základné ustanovenia

Mesto Bánovce nad Bebravou vymedzuje na vylepovanie volebných plagátov politických strán počas volebnej kampane v meste a jeho častiach systém vybudovaných propagačných plôch v meste uvedených v prílohe č. 1 tohto VZN, ktoré spravuje MsKS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou.

 

 

 

Článok II.

Práva a povinnosti zriaďovateľa propagačných plôch

Zriaďovateľom propagačných plôch je Mesto Bánovce nad Bebravou, ktoré zabezpečuje propagáciu prostredníctvom MsKS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou s nasledovnými právami a povinnosťami:

a)    rozhodnúť o rovnomernom zverejnení propagačných materiálov, na základe  dodaného množstva materiálov, v zmysle platných právnych predpisov,

b)    vyrubiť úhradu za služby na základe čl. VI. všeobecne záväzného nariadenia č. 18 o reklamnej a propagačnej službe,

c)    zodpovedať za obsah, formu a grafickú úpravu reklamných plôch,

d)    zabezpečovať pravidelnú kontrolu, údržbu a opravu reklamných plôch.

 

 

 

Článok III.

Realizácia propagačnej služby

Objednávateľ odovzdá propagačný materiál MsKS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou - oddeleniu propagácie formou objednávky a uplatní svoje požiadavky. Zverejňovanie propagačných materiálov na verejných priestranstvách miestach mimo plôch k tomu určených je zakázané a bude postihované v zmysle čl. VII. všeobecne záväzného nariadenia č. 18 o reklamnej a propagačnej službe.

 

 

 

 

 

 

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 18.8.1998, uznesením č. 24/1998, pod bodom B/4. Účinnosť nadobudne pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa 18.8.1998

 

 

            Ing. Ján Turčan, v.r.                                               Rudolf Šúň, v.r.

                 primátor mesta                                          prednosta mestského úradu

 

V znení doplnku:

č. 1) schváleného uznesením MsZ         č. 436/2013,  dňa 03.09.2013,   pod bodom 1.

č. 2) schváleného uznesením MsZ         č. 523/2014,  dňa 25.02.2014,   pod bodom 2.

č. 3) schváleného uznesením MsZ         č. 642/2014,  dňa 21.10.2014,   pod bodom 2.

č. 4) schváleného uznesením MsZ         č. 564/2017,  dňa 06.09.2017,   pod bodom 1.

ÚvodÚvodná stránka