Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

trhový poriadok pre príležitostný trh konaný v nebytových priestoroch

Schválené: 13.10.1998

Vyhlásené: 14.10.1998

Účinnosť: 29.10.1998

Úplné znenie VZN č. 33

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Vydáva

všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 33 trhový poriadok pre príležitostný trh konaný v nebytových priestoroch

TRHOVÝ PORIADOK
PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH
KONANÝ V NEBYTOVÝCH PRIESTOROCH

ČLÁNOK I.
URČENIE PRIESTRANSTVA
Priestory MsKS ................... a priľahlé priestranstvá k nehnuteľnosti.

ČLÁNOK II.
Príležitostný trh sa koná pri príležitosti ...........................

ČLÁNOK III.
DRUH PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
1) Predávané výrobky:
Na tomto príležitostnom trhu je možné predávať spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.
2) Zákaz predaja výrobky:
Na tomto príležitostnom trhu sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) jedy, omamné a psychotropné látky,
f) lieky,
g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
h) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
i) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
3) Poskytované služby:
Na tomto príležitostnom trhu možno poskytovať tieto služby:
a/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b/ oprava dáždnikov,
c/ oprava a čistenie obuvi,
d/ kľúčové služby.

ČLÁNOK IV.
PODMIENKY PREDAJA
1) Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb je:
a/ písomná zmluva so správcom o podmienkach predaja, čase predaja a výške poplatku za prenájom trhového miesta,
b/ prenájom kóje, alebo predajných priestorov. Výšku nájmu za kóje, alebo zabratý priestor určuje správca po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa,
c/ ponúkanie tovar na predaj sa môže iba v priestoroch určených správcom trhu,
d/ zabezpečenie, aby predmetom ponuky nebol tovar nekvalitný, ohrozujúci i zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob jeho nadobudnutia.
2) Na trhu môžu na základe povolenia správcu predávať výrobky a poskytovať služby.
a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.
3) Povinnosti predávajúceho:
a/ označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b/ dodržiavať tento trhový poriadok,
c/ používať elektronickú registračnú pokladnicu,
d/ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote a po ukončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upravené,
e/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f/ predložiť správcovi trhu a orgánu dozoru
fa/ doklad o oprávnení na podnikanie,
fb/ povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu,
fc/ preukaz totožnosti,
fd/ povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného predajnú plochu,
fe/ zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
ff/ pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
fg/ pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
fh/ doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve).

ČLÁNOK V.
DOBA TRVANIA TRHU A URČENIE
PREVÁDZKOVÉHO A PREDAJNÉHO ČASU
1) Príležitostný trh bude trvať od ........ do .........
2) Prevádzkový čas je dňa ........... od 7.00 h do 20.00 h,
dňa ........... od 7.00 h do 20.00 h,
dňa ........... od 7.00 h do 20.00 h,
dňa ........... od 7.00 h do 20.00 h.
3) Predajný čas je dňa ........... od 9.00 h 18.00 h,
dňa ........... od 9.00 h 18.00 h,
dňa ........... od 9.00 h 18.00 h,
dňa ........... od 9.00 h 18.00 h.
Správca je povinný predajný čas zverejniť počas doby trvania trhu na viditeľnom mieste.

ČLÁNOK VI.
PRAVIDLÁ PRENAJÍMANIA
1) Predávajúci zaplatí za prenajaté miesto na základe dohody so správcom trhu. Výšku poplatku uhradí predávajúci pri nástupe, alebo zálohovo pri objednávaní priestoru vo výške 50% celkovej ceny správcovi.
2) Poplatok sa stanovuje na .....,- € za m². (.....,- € za sálu)
3) Správca je oprávnený vyberať od kupujúcich vstupné na trh vo výške .....,- € za osobu.

ČLÁNOK VII.
PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCU
Správcom trhu je Mestské kultúrne stredisko s.r.o., Ul. J. Matušku 766/19, Bánovce nad Bebravou.
1) Správca je povinný:
a/ Zabezpečiť dozor nad priebehom trhu,
b/ Spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti, o vykonaných kontrolách viesť evidenciu.
c/ Zabezpečiť dodržiavanie podmienok predaja.
d/ Zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu.
e/ Zabezpečiť spevnený a čistiteľný povrch priestorov určených na predaj.
f/ Zabezpečiť sociálne zariadenie pre predávajúcich a kupujúcich.
g/ Zabezpečiť dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu.
h/ Vyčleniť priestoru pre umiestnenie odpadových nádob.
i/ Zabezpečiť dobrý stav všetkých zariadení trhu.
j/ Zabezpečiť vodu na pitie, umývanie rúk, osvieženie zeleniny a kvetov, prevádzku trhu a osobnú hygienu.
k/ Vyčleniť priestory trhoviska podľa charakteru a druhu predávaného tovaru.
l/ Zabezpečiť počas konania trhu poriadateľskú a strážnu službu.
m/ Plniť ohlasovacie povinnosti voči Nemocnici s poliklinikou, Požiarnemu zboru, Okresnému úradu - štátnemu okresnému hygienikovi, Okresnému riaditeľstvu policajného zboru, Obvodnému oddeleniu policajného zboru, Mestskej polícii.
2) Správca má právo:
a/ Prideľovať predávajúcim miesto na predaj za stanovený poplatok.
b/ Za porušenie povinností ustanovených v „podmienkach predaja“ zo strany predávajúcich môže správca trhoviska:
ba/ zakázať predaj tovaru,
bb/ vylúčiť predávajúceho z predaja,
bc/ uložiť pokutu.

ČLÁNOK VIII.
ORGÁNY DOZORU
Dozor nad dodržiavaním tohoto trhového poriadku vykonávajú:
1) Slovenská obchodná inšpekcia,
2) Mesto Bánovce nad Bebravou.

ČLÁNOK IX.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Trhový poriadok bol schválený dňa 13.10.1998 uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou č. 25/1998 pod bodom B/5.

V Bánovciach nad Bebravou dňa ............

Podpis správcu trhu
 


Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 13.10.1998, uznesením č. 25/1998, pod bodom B/5 Účinnosť nadobudne pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa 13.10.1998

 

 


Ing. Ján Turčan Rudolf Šúň
primátor mesta prednosta mestského úradu

V znení:
Doplnku č.1) schváleného uznesením MsZ č. 265/2012 dňa 04.09.2012 pod bodom A/3.
 

ÚvodÚvodná stránka