Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Bánovce nad Bebravou

Schválené: 30.3.1999

Vyhlásené: 31.3.1999

Účinnosť: 15.4.1999

Úplné znenie VZN č. 37

Mesto Bánovce nad Bebravou podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 3, písm. g) v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel

 

vydáva

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 37 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Bánovce nad Bebravou.

 

 

PRVÁ ČASŤ

Státie a parkovanie vozidiel

 

 

Úvodné ustanovenia

 

Článok 1

Táto časť nariadenia upravuje podmienky státia a parkovania vozidiel všetkých druhov, ako aj ich prívesov a návesov a motocyklov (ďalej len vozidlá) na území mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len mesto).

 

 

Článok 2

Nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú držiteľom vozidla a ktorých vozidlá sa nachádzajú trvalo alebo dočasne na území mesta.

 

 

Článok 3

Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa rozumejú všetky verejnosti prístupné pozemky, najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, námestia, verejné parkoviská a verejná zeleň (ďalej len verejné priestranstvo).

 

 

Státie a parkovanie vozidiel na verejných priestranstvách

a pozemných komunikáciách

 

Článok 4

Na verejných priestranstvách na území mesta je státie a parkovanie povolené všetkým vozidlám, ak to nevylučujú pravidlá cestnej premávky a toto nariadenie.

 

 

Článok 5

Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, autobusy, obytné motorové vozidlá, prívesy, návesy a dopravné stroje môžu parkovať a stáť v čase od 21.00 h do 6.00 h len na vyhradených priestranstvách na základe povolenia mesta.

 

Článok 6

Na chodníkoch a verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel určené alebo označené príslušnou dopravnou značkou, je zakázané státie všetkých druhov vozidiel a odstavovanie prívesov alebo návesov.

 

 

Článok 7

Držitelia vozidiel, ktorým nie je povolené státie a parkovanie na verejných priestranstvách v zmysle čl. 5 sú povinní zabezpečiť státie a parkovanie vo vlastných objektoch a priestoroch, prípadne v priestoroch, ktoré užívajú na základe iného než vlastníckeho práva, alebo priestoroch vyhradených na tento účel.

 

 

Článok 8

Ustanovenie článku 7 sa netýka vozidiel zabezpečujúcich opravárenské, údržbárske, komunálne služby, vozidiel záchrannej služby, požiarneho zboru a vozidiel s osobitným evidenčným číslom počas doby nevyhnutnej na vykonanie potrebných úkonov.

 

 

Článok 9

1.  Na dočasné parkovanie motorových vozidiel slúžia tieto druhy parkovacích miest:

a)  Vozovky.

Na vozovke môže vozidlo stáť pokiaľ to nie je v rozpore s príslušným dopravným značením a pravidlami cestnej premávky (príloha č. 1 tohto nariadenia).

b)  Verejné priestranstvá s možnosťou parkovania.

Sú to všetky verejne prístupné plochy, ktoré slúžia na parkovanie a nie sú označené príslušným dopravným značením (príloha č. 2 tohto nariadenia).

c)  Vyhradené priestory verejného priestranstva určené na dočasné bezodplatné parkovanie.

Sú to plochy určené na parkovanie vozidiel označené na tento účel  príslušným dopravným značením, ďalej len parkoviská bez organizovanej prevádzky (príloha č. 3 tohto nariadenia).

d) Vyhradené priestory verejného priestranstva určené na dočasné parkovanie zdanené v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta príslušnou daňou za užívanie verejného priestranstva.

Sú to plochy určené na parkovanie vozidiel označené na tento účel  príslušným dopravným značením značkou D13 a dodatkovou tabuľou ako platené parkovisko.

e)  Parkoviská s organizovanou prevádzkou.

Sú to plochy určené na parkovanie vozidiel označené na tento účel príslušným dopravným značením (príloha č. 4 tohto nariadenia). Prevádzka na tomto parkovisku sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý vydáva prevádzkovateľ. Cenníky, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku upravuje prevádzkovateľ so súhlasom Mestského zastupiteľstva Bánovce nad Bebravou. Ostatné úpravy prevádzkového poriadku je prevádzkovateľ povinný dať Mestskému zastupiteľstvu Bánovce nad Bebravou na vedomie. Prevádzkový poriadok v  úplnom znení sa nachádza u prevádzkovateľa a je zverejnený na webovom sídle mesta. Prevádzkový poriadok v skrátenej verzii musí byť na parkovisku umiestnený na viditeľnom mieste a musí obsahovať:

ea) názov prevádzkovateľa,

eb) dobu prevádzky parkoviska,

ec) práva a povinnosti prevádzkovateľa,

ed) práva a povinnosti užívateľa,

ee) výšku poplatku za parkovanie.

f)  Vyhradené parkovacie miesta.

Sú to plochy určené na parkovanie vozidiel vyznačené príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením alebo mechanickou zábranou so súhlasom mesta, ktoré sú vyhradené pre určitého užívateľa. Parkovať na vyhradenom mieste môže len vozidlo, ktorého vodič umiestni na viditeľnom mieste za predné sklo vozidla platné  povolenie. Vyhradením parkovacích miest nie je dotknuté  ustanovenie pravidiel cestnej premávky o státí vozidiel bez povolenia, ktoré nepresahuje tri minúty a neohrozí  a neobmedzí vodičov vozidiel, pre ktorých sú parkovacie miesta vyhradené.

Pri viacerých záujemcoch o vyhradenie jedného alebo viacerých parkovacích miest, rozhodne o pridelení miesta na základe najvyššej ponuky zo strany záujemcov mesto. V odôvodnených prípadoch, najmä ak žiadateľ porušil zásady ochrany životného prostredia, pravidlá cestnej premávky a príslušné ustanovenia VZN mesta Bánovce nad Bebravou, bude povolenie zrušené.

V prípadoch uvedených pod písmenom d) a f) môže byť parkovanie vozidiel počas dňa organizované s časovým obmedzením alebo bez časového obmedzenia.

2.  Parkovacie miesto na verejnom priestranstve povoľuje a podmienky určuje Mesto Bánovce nad Bebravou po predchádzajúcom prerokovaní s Okresným dopravným inšpektorátom v Bánovciach nad Bebravou.

3.  Pokaľ prevádzka určitých parkovacích miest nie je zabezpečovaná poverenou právnickou osobou, prevádzku parkovacích miest zabezpečuje priamo mesto. Prevádzkovanie príslušných parkovacích miest poverenou právnickou osobou musí byť pri týchto parkovacích miestach viditeľne označené.

4.  Prevádzková doba dočasného parkovania na vymedzených spoplatnených úsekoch miestnych komunikácií je:

a) v pracovné dni     od 7:00 do 17:00 h

b) v sobota               od 7:00 do 12:00 h

c)  v nedeľa              bezplatne

d)                              vo sviatky     bezplatne

5. Režim vyberania úhrady za dočasné parkovanie na vymedzených spoplatnených úsekoch miestnych komunikácií:

a)  úhrada parkovného zakúpením parkovacieho lístka z parkovacieho automatu, potvrdením o zaplatení je parkovací lístok,

b)  úhrada parkovného zaslaním SMS správy na číslo 2200, potvrdením o zaplatení je:

ba) pre potreby kontroly úhrady parkovného bezplatná spätná SMS správa,

bb) pre potreby dokladovania daňových výdavkov užívateľa webová stránka https://www.smslistky.sk/parking/select-town z ktorej si užívateľ môže doklad vytlačiť,

c)  predplatením parkovného zakúpením parkovacích kariet na jeden rok, pol roka, štvrť roka alebo jeden mesiac.

6.  Sadzby úhrad za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch sú zmluvné ceny medzi mestom a vodičmi motorových vozidiel podľa zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. (príloha č. 5 tohto nariadenia)

7. Zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel  sa preukazuje viditeľným označeným motorového vozidla umiestnením platného parkovacieho lístka alebo parkovacej karty na viditeľnom mieste za čelným sklom v motorovom vozidle tak, že všetky údaje uvedené na parkovacom lístku alebo parkovacej karte sú čitateľné za obvyklých podmienok z vonkajšej strany motorového vozidla.

8.  Parkovacia karta musí obsahovať nasledujúce údaje, ktoré sú zhodné s údajmi evidovanými u prevádzkovateľa, (v opačnom prípade je neplatná):

a)  číslo karty,

b)  údaj o dobe platnosti,

c)  evidenčné číslo vozidla, pre ktoré bola parkovacia karta vydaná.

Článok 10

Za údržbu, čistotu, prevádzkovanie, dopravné značenie a poriadok na parkoviskách zodpovedá vlastník, prípadne fyzická alebo právnická osoba, ktorá má parkovisko v správe, prenájme alebo užívaní.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

Pravidlá a dopravný režim v pešej zóne

 

 

Úvodné ustanovenia

 

Článok 11

Táto časť nariadenia upravuje práva a povinnosti účastníkov cestnej premávky v pešej zóne, s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov, skvalitniť životné prostredie a zefektívniť ochranu kultúrnych a historických pamiatok mesta.

 

 

Článok 12

Za pešiu zónu sa podľa tohto nariadenia považuje územie mesta vymedzené zvislými dopravnými značkami „Začiatok pešej zóny“ a „Koniec pešej zóny“.

 

 

Práva a povinnosti účastníkov cestnej premávky v pešej zóne

 

Článok 13

V pešej zóne môžu chodci používať vozovku v celej jej šírke.

 

 

Článok 14

V pešej zóne môže vozidlo jazdiť po vozovke rýchlosťou najviac 20 km/h.

 

 

Článok 15

1.  Vodič je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom a cyklistom, nesmie ich ohroziť. V prípade nevyhnutnosti je povinný vozidlo zastaviť.

2.  V pešej zóne sú chodci povinní umožniť jazdu vozidlám uvedeným v čl. 16.

3.  Cyklisti pri jazde v pešej zóne používajú pravý okraj vozovky. Sú povinní dbať na zvýšenú opatrnosť a svojou jazdou nesmú ohroziť chodcov. Jazda na bicykli mimo vozovku je zakázaná.

 

 

Vjazd do pešej zóny

 

Článok 16

Do pešej zóny majú povolený vjazd:

a)  vozidlá zabezpečujúce zásobovanie, opravárenské a údržbárske služby objektov umiestnených v pešej zóne v čase: od 16.00 h do 10.00 h nasledujúceho dňa, pokiaľ tieto činnosti nie je možné  zabezpečiť inak,

b)  vozidlá zabezpečujúce pravidelnú údržbu a čistenie miestnych  komunikácií, verejnej zelene, verejného osvetlenia, inžinierskych  sietí, spojov a pošty; tieto musia byť označené v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu,

c)  vozidlá zdravotnej a záchrannej služby, havarijnej služby, požiarnej služby ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo zdravie osôb, alebo hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, ďalej vozidlá polície a vozidlá s osobitným evidenčným číslom,

d) vozidlá dopravujúce nevestu a ženícha počas svadobného obradu a vozidlo dopravujúce novorodenca na uvítanie do života, vrátane ostatných účastníkov obradu; počas slávnostného obradu vozidlá môžu stáť na vozovke i v pešej zóne,

e) vozidlá zahraničných a významných tuzemských delegácií.

 

 

Článok 17

1.  V pešej zóne je státie vozidiel zakázané, okrem vozidiel uvedených v článku 16.

2.  Zastavenie počas naloženia, vyloženia tovaru, nastúpenie a vystúpenie prepravovaných osôb je dovolené na nevyhnutnú dobu. Toto neplatí pre  vozidlá uvedené v čl. 16, písm. d).

 

 

Článok 18

Vozidlá uvedené v čl. 16, písm. a) preukazujú oprávnenosť vjazdu do pešej zóny uvedením objektívneho dôvodu.

 

 

Článok 19

1.  Pre vjazd do pešej zóny sa určujú tieto obmedzenia:

a)  vjazd je povolený vozidlám, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 6 ton; toto neplatí v prípade vjazdu vozidiel uvedených v čl. 16, písm. a), b) a c) tohto nariadenia a autobusov svadobčanov,

b)  vjazd vozidla na chodník je zakázaný.

 

 

TRETIA ČASŤ

Odťahovanie vozidiel a odstraňovanie vrakov

 

 

Úvodné ustanovenia

 

Článok 20

Táto časť nariadenia sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú držiteľmi vozidla a nachádzajú sa na území mesta.

 

 

Článok 21

Účelom tejto časti nariadenia je zabezpečenie bezpečnej a plynulej cestnej premávky, riadnej údržby miestnych komunikácií a zlepšenie životného prostredia na území mesta. Upravuje podmienky odťahovania vozidiel a odstraňovania vrakov nachádzajúcich sa na území mesta, práva a povinnosti mesta pri odtiahnutí vozidla (vraku), jeho odstránení a zabezpečení a práva a povinnosti osôb, ktorých právom chránené záujmy alebo povinnosti boli rozhodnutím tohto nariadenia dotknuté.

Odťahovanie vozidiel tvoriacich prekážku cestnej premávky.

 

Článok 22

Kto spôsobí prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, odstráni ju na jeho náklady správca cesty.

 

 

Článok 23

Za prekážku cestnej premávky sa považuje všetko, čo môže ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, najmä náklad, materiál alebo iné predmety, prípadne aj vozidlo ponechané na ceste, chyby v zjazdnosti cesty.

 

 

Článok 24

Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky, ak je:

a)  ponechané na mieste, kde je pre také vozidlo zastavenie alebo státie zakázané; (správca cesty odstráni vozidlo na náklady jeho prevádzkovateľa, napr. na parkovisku vyhradenom pre iného účastníka cestnej premávky),

b)  ponechané na cestách v súlade s platnými predpismi, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a verejný záujem takého charakteru, ktorý je viazaný na nebezpečenstvo z omeškania (požiar, havária, uvoľnenie trasy). V týchto prípadoch sa vozidlo odtiahne na najbližšie miesto, kde neprekáža cestnej premávke.

 

 

Článok 25

Ak prekážku cestnej premávky tvorí vozidlo ponechané na mieste, kde je zakázané zastavenie alebo státie, alebo nepojazdné vozidlo, rozhodne o jeho odstránení príslušník polície alebo poverený zamestnanec správcu cesty. Odtiahnutie vykoná právnická, resp. fyzická osoba poverená touto činnosťou na náklady držiteľa vozidla.

 

 

Odstraňovanie vrakov

 

Článok 26

1.  Na verejných priestranstvách mesta je zakázané ponechať alebo umiestňovať opustené vozidlá a vraky vozidiel alebo ich časti.

2.  Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctva mesta, najmä mestské komunikácie, chodníky, parkoviská, odstavné plochy, trhoviská, mestská zeleň a pod. Za verejné priestranstvo sú preto určené všetky verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou mesta, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

3.  Za vrak sa podľa tohto nariadenia považuje každé vozidlo, trvalo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky alebo trvalo nespôsobilé prevádzky, ktoré svojim technickým stavom nespĺňa podmienky bezpečnej a plynulej cestnej premávky, vzbudzuje dojem zanedbania a nepriaznivo vplýva na životné prostredie (ďalej len vrak).

4.  Držiteľ vozidla uvedeného v odseku 3. je v zákonom stanovených prípadoch povinný vozidlo odstrániť do 30 dní odo dňa jeho vyradenia.

5.  Nesplnenie ods. 4. tohto článku nariadenia je posudzované ako priestupok. Zároveň sa vyrubí miestny poplatok za zvláštne užívanie verejného priestranstva.

Článok 27

1.  Vyhľadávanie vrakov vykonávajú:

a)  správcovia verejných priestranstiev,

b)  príslušníci policajného zboru SR,

c)  pracovníci Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou.

2.  Evidenciu vrakov vedie Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou, Odbor služieb mestu, Oddelenie dopravy, obchodu a služieb v evidenčnej knihe.

 

 

Článok 28

1.  Po zistení vraku, ak je možné vozidlo identifikovať (napr. evidenčné číslo, číslo motora, číslo karosérie a pod.), zistí Mestská polícia v Bánovciach nad Bebravou za spolupráce ODI OR PZ v Bánovciach nad Bebravou držiteľa vozidla a písomne ho vyzve na podanie vysvetlenia, prípadne odstránenie vraku do 30 dní od doručenia písomnej výzvy v zmysle platných právnych predpisov. Zároveň ho poučí, že pokiaľ výzvu nesplní, odstráni vrak na jeho náklady správca cesty. Ak držiteľ vraku neodstráni vrak z verejného priestranstva v určenej lehote, urobí tak správca cesty sám, prípadne prostredníctvom poverenej fyzickej alebo právnickej osoby oprávnenej na výkon takejto činnosti (odťahovou službou). Zároveň začne voči nemu cestný správny orgán priestupkové konanie a vyrubí mu miestny poplatok za zvláštne užívanie verejného priestranstva, počnúc dňom zistenia vraku.

2.  Po zistení vraku, kde nie je možné zistiť držiteľa vraku, bude tento odstránený na základe rozhodnutia cestného správneho orgánu na miesto k tomuto účelu zriadené, na náklady mesta. Cestný správny orgán zároveň rozhodnutie o odstránení vraku oznámi v mieste obvyklým spôsobom (napr. na úradnej tabuli verejnou vyhláškou)

3.  Vrak, ktorý ani po písomnej výzve držiteľ neodstráni z verejného priestranstva v stanovenej lehote, bude na základe rozhodnutia cestného správneho orgánu odstránený správcom pozemnej komunikácie na miesto k tomu účelu zriadenému na náklady držiteľa.

 

 

Článok 29

1.  Držiteľ vraku je povinný správcovi cesty uhradiť náklady súvisiace s odtiahnutím, odstavením a zabezpečením vraku na mieste k tomu účelu  zriadenému.

2.  Rozhodnutie o povinnosti zaplatiť správcovi cesty náklady vzniknuté s odtiahnutím, odstavením a zabezpečením vraku na mieste k tomuto účelu  zriadenom, doručí cestný správny orgán držiteľovi vraku vždy koncom príslušného kalendárneho mesiaca do výšky nákladov vzniknutých mestu v tom ktorom mesiaci.

 

 

Článok 30

Správca cesty môže poveriť výkonom odťahovania vozidla (vraku a odstraňovania vraku) právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá má oprávnenie uvedenú činnosť vykonávať v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

 

Článok 31

Odťahovanie vozidla sťažujúceho údržbu miestnych komunikácií a odstraňovanie vraku zabezpečuje v spolupráci so správcom pozemných komunikácií a osobou poverenou odťahovaním vozidiel pracovník mestskej polície.

 

 

 

Spoločné ustanovenia pre odťahovanie vozidiel

 

Článok 32

1.  Pred odtiahnutím vozidla spíšu osoby oprávnené na vykonanie  odtiahnutia zápisnicu, v ktorej sa uvedie najmä:

a)  čas, kedy bolo privolané vozidlo odťahovej služby, miesto, kam  bolo vozidlo privolané,

b)  čas začatia úkonu odtiahnutia vozidla a miesto, z ktorého bolo  odtiahnutie vykonané a čas, kedy bolo vozidlo tvoriace prekážku  cestnej premávky odstránené,

c)  dôvod, pre ktorý bolo vozidlo odtiahnuté, resp. pre ktorý bolo od  odtiahnutia upustené (čl. 33 ods. 3),

d) druh a typ vozidla s uvedením evidenčného čísla,

e)  popis zjavných závad na technickom stave vozidla v čase jeho  odtiahnutia,

f)  fotodokumentácia, resp. videozáznam.

2.  Oprávnenými osobami v zmysle predchádzajúceho odseku sú príslušníci štátnej polície a správca cesty.

3.  Zápisnicu podpisujú oprávnené osoby, ktoré rozhodli o odtiahnutí vozidla a držiteľ vozidla, pokiaľ je pri úkone prítomný.

 

 

Článok 33

1.  Po odtiahnutí vozidla, resp. vraku, správca cesty túto udalosť bezodkladne oznámi štátnej polícii, zistí držiteľa vozidla a oznámi  mu písomne ďalší postup.

2.  Povinnosť v ods. 1 nemá správca cesty, pokiaľ si držiteľ bezprostredne po odtiahnutí vozidla uplatní osobné právo na jeho vydanie.

3.  Ak sa vodič dostaví na miesto, z ktorého je vozidlo odťahované v čase, keď už bolo naložené na odťahovacie zariadenie, dopraví sa na  najbližšie miesto, kde nemôže prekážať v cestnej premávke. Vodičovi sa vozidlo vydá po zaplatení príslušného poplatku za vykonané úkony.

4.  Za úkony spojené s prípravou na odtiahnutie, umiestnenie a stráženie na vyhradenej ploche je vodič vozidla povinný uhradiť príslušný poplatok.

 

 

Článok 34

1.  Pri vydaní vozidla, resp. vraku držiteľovi sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie:

a)  meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska držiteľa vozidla a číslo občianskeho preukazu (iného dokladu, ktorým občan preukazuje svoju totožnosť), z ktorého boli uvedené údaje zistené,

b)  identifikácia dokladu, z ktorého boli zistené vlastnícke práva k vozidlu,

c)  popis zjavných závad na technickom stave vozidla,

d) výška úhrady nákladov účtovaných za odtiahnutie, odstavenie a zabezpečenie vozidla na stráženom parkovisku,

e)  čas, keď bolo vozidlo držiteľovi vydané,

f)  meno a priezvisko osoby, ktorá vozidlo vydala.

2.  Zápisnica spravidla obsahuje vyhlásenie držiteľa vozidla o tom, kto spôsobil prekážku cestnej premávky alebo sťažil údržbu miestnej  komunikácie.

3.  Zápisnicu podpisuje držiteľ vozidla a oprávnená osoba, ktorá vozidlo vydala. Ak držiteľ odmietne zápisnicu podpísať, táto skutočnosť sa spolu s uvedením dôvodu v zápisnici písomne uvedie.

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 

Článok 35

1.  Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať pracovníci mestskej polície, cestný správny orgán, poverení  zamestnanci Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou v súlade so svojimi kompetenciami.

2.  Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť fyzická osoba postihnutá podľa všeobecných predpisov o priestupkoch.

3.  Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť právnická osoba  postihnutá v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel.

4.  Správcom miestnych komunikácií je Mesto Bánovce nad Bebravou, prípadne ním poverená právnická osoba.

5.  Správcom štátnych ciest je Slovenská správa ciest Bratislava.

 

 

Článok 36

1.  Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne  záväzných nariadení Mesta Bánovce nad Bebravou.

2.  Týmto nariadením sa v celom rozsahu ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 Mesta Bánovce nad Bebravou o státí, odťahovaní vozidiel  a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta, vrátane jeho príloh č. 1 a č. 2 schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 18/93 dňa 26.10.1993 pod bodom B/2 v znení doplnku, schváleného  uznesením Mestského zastupiteľstva č. 19/93 dňa 21.12.1993 pod bodom B/7.

3.  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 30.3.1999, uznesením č. 1/1999, pod bodom B/6. Účinnosť nadobudne pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa 30.3.1999

 

 

 

 

                 Ing. Ján Turčan, v.r.                                                        Rudolf Šúň, v.r.

                     primátor mesta                                                    prednosta mestského úradu

 

Doplnok č. 1) uznesením MsZ č. 7/2000, dňa 29.02.2000, pod B/6

Doplnok č. 2) uznesením MsZ č. 3/2007, dňa 24.04.2007, pod B/22

Doplnok č. 3) uznesením MsZ č. 498/2013, dňa 12.12.2013, pod bodom 6.

Doplnok č. 4) uznesením MsZ č. 620/2014, dňa 04.09.2014, pod bodom 1.

Doplnok č. 5) uznesením MsZ č. 106/2015, dňa 24.06.2015, pod bodom 3.

Doplnok č. 6) uznesením MsZ č. 296/2016, dňa 22.06.2016, pod bodom 2.

 


 

 

Príloha č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 37 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Bánovce nad Bebravou

vymedzenie parkovacích miest na dočasné parkovanie motorových vozidiel,

vozovky.

 

Vozovky kde dočasné parkovanie nie je v rozpore s dopravným značením  a pravidlami cestnej premávky  (pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký 3 m pre oba smery). Tieto podmienky spĺňa:

1.    Ul. Sládkovičova (dopravná značka IP13c),

2.    Ul. A. Hlinku (dopravná značka IP13c),

3.    Ul. 9. mája (dopravná značka IP13c),

4.    Ul. K nemocnici (dopravná značka IP13c),

5.    Ul. Hviezdoslavova (dopravná značka IP13c),

6.    Ul. Radlinského (dopravná značka IP14b),

7.    Ul. Cibislavská (dopravná značka IP13c) jednosmerná premávka,

8.    Ul. Cyrila a Metoda v riešení (dopravná značka IP13c),

9.    Ul. Rastislavova v riešení (dopravná značka IP13c),

10.  Ul. Gorazdova v riešení (dopravná značka IP13c).


 

Príloha č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 37 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Bánovce nad Bebravou

vymedzenie parkovacích miest na dočasné parkovanie motorových vozidiel,

verejné priestranstvá s možnosťou parkovania.

 

Verejne prístupné plochy, ktoré slúžia na parkovanie a nie sú označené príslušným dopravným značením:

verejné priestranstvo pred futbalovým štadiónom,

verejné priestranstvo pred zimným štadiónom,

na Vŕštek, pod cintorínom, pri novom cintoríne,

Ul. Novomeského (za tenisovými kurtmi – prevádzka HARI Hanák Richard),

M.R. Štefánika (pekáreň Žikla),

A. Hlinku pri Mestskej polícii a VÚB,

odstavné plochy pred obytnými domami na sídliskách Dubnička, Sever, Stred.


 

 

Príloha č. 3

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 37 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Bánovce nad Bebravou

vymedzenie parkovacích miest na dočasné parkovanie motorových vozidiel,

určených na dočasné bezodplatné parkovanie.

 

Plochy určené na parkovanie vozidiel označené na tento účel  príslušným dopravným značením ( parkoviská bez organizovanej prevádzky) na uliciach:

Stará Husitská

Družstevná,

Nákupné centrum STRED,

Mojmírova 1049,

Cyrila a Metoda,

Lúčna,

Žitná,

Slatinská,

Kukučínova.


 

Príloha č. 4

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 37 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Bánovce nad Bebravou

vymedzenie parkovacích miest na dočasné parkovanie motorových vozidiel,

parkoviská s organizovanou prevádzkou.

 

Plochy určené na odplatné parkovanie vozidiel označené na tento účel príslušným dopravným značením. Prevádzka na tomto parkovisku sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý vydáva prevádzkovateľ so súhlasom mesta. Sú to plochy na uliciach:

Hviezdoslavova (pred nemocnicou),

Hviezdoslavova (za Domom služieb),

Záfortňa (pri križovatke s ul. Radlinského),

Ul. Jesenského za nemocnicou.


 

 

Príloha č. 5

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 37 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Bánovce nad Bebravou

 

Sadzby úhrad za dočasné parkovanie.

 

                                                                            V hotovosti                      SMS správou

                                                                  v parkovacom automate

Poplatok za parkovanie  0 – 2 hodina            0,50 €                                 0,60 €

Za každú ďalšiu hodinu po 2. hodine            0,50 €                                 0,60 €

Celodenné parkovanie                                   2,00 €                                 2,50 €

Celodenné parkovanie ZŤP                           0,30 €                                 0,40 €

 

 

Parkovacia karta mesačná                               18,00 €

Parkovacia karta ¼ ročná                               45,00 €

Parkovacia karta ½ ročná                               63,00 €

Parkovacia karta ročná                                   99,00 €

ÚvodÚvodná stránka