Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

pre povoľovanie rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov, verejnej zelene a verejných priestranstiev

Schválené: 15.8.2000

Vyhlásené: 16.8.2000

Účinnosť: 30.8.2000

Úplné znenie VZN č. 39

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 39/2000

pre povoľovanie rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov, verejnej  zelene a verejných priestranstiev.

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení noviel

v y d á v a

všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 39 o povoľovaní rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov, verejnej zelene a verejných priestranstiev.

 

Článok I.

1)  Mesto Bánovce nad Bebravou ako príslušný orgán vydáva v zmysle zák.  č.135/1961 Zb. v znení noviel prostredníctvom Mestského úradu, odd.  výstavby, ÚP a ŽP „Rozhodnutie o povolení rozkopávok miestnej  komunikácie, chodníka, verejnej zelene a verejného priestranstva“.

2) Rozkopávku možno začať realizovať po nadobudnutí a právoplatnosti  rozhodnutia - povolení rozkopávky.

3) V prípade riešenia havarijnej situácie, ktorá by zapríčinila  ohrozenie zdravia, bezpečnosti občanov (prerušenie dodávky vody,  elektriny, plynu, telefónne spojenie) možno rozkopávku vykonať  neodkladne, pričom rozhodnutie o povolení rozkopávky bude vydané  dodatočne.

4) Povolenie na rozkopávku vydáva Mesto Bánovce nad Bebravou na základe  predchádzajúcej žiadosti žiadateľa. Po vydaní rozhodnutia je žiadateľ  povinný :

a) povrch miestnej komunikácie, chodníka bezprostredne po ukončení  opravy poruchy (realizácie prípojky a pod.) uviesť do pôvodného  stavu,

b) prebytočnú zeminu z výkopu ihneď odviesť na skládku,

c) výkopovú ryhu riadne zabezpečiť a označiť z hľadiska bezpečného  pohybu chodcov (dopravy),

d)    pracovisko pred zahájením prác označiť príslušnými dopravnými  značkami,

5) Žiadateľ je povinný zabezpečiť stanoviská správcov inžinierskych  sietí a ďalších zainteresovaných orgánov.

 

Článok II.

1)  Mesto Bánovce nad Bebravou v "Rozhodnutí o povolení" určí konkrétne  podmienky, za akých sa tá-ktorá rozkopávka môže uskutočniť.

2) Súčasne v "Rozhodnutí" určí termín začatia, termín ukončenia  rozkopávky a zodpovedného pracovníka za dodržanie podmienok  stanovených mestským úradom.

3) Poplatok za vydanie "Rozhodnutia" (na rozkopávku) sa vyrubuje  v zmysle zákona o správnych poplatkoch v platnom znení

a)    pre občanov ................................................ 39,83 €,

b)    pre organizácie a podnikateľské subjekty .. 99,58 €.

4) Od správneho poplatku za vydanie "Rozhodnutia" sú oslobodené fyzické  a právnické osoby v prípade havarijného stavu.

5) Dôchodcom a sociálne odkázaným žiadateľom sa správny poplatok zníži  o 50 %.

 

 

 

Článok III.

1) Žiadateľ súčasne uzatvorí zmluvu o oprave rozkopávky na základe ktorej okrem iného poskytne aj preddavok na opravu rozkopávky v sume :

a)  organizácie a podnikateľské subjekty podľa rozsahu rozkopávky minimálne ................................................ 330,‑ €,

b)  občania .................................. 130,‑ €.

2) Ak žiadateľ v určenom termíne uvedie rozkopávku do pôvodného stavu,  bude preddavok na opravu rozkopávky vrátený v lehote do 30 dní.

3) V prípade nesplnenia termínu z viny žiadateľa je žiadateľ v omeškaní,  preddavok na opravu rozkopávky mesto zadrží a zároveň bude určený nový termín uvedenia rozkopávky do pôvodného stavu. Za každý deň omeškania bude  žiadateľovi vyrubená sankcia 1,65 €. Sankcia je započítateľná voči zadržanému preddavku na opravu rozkopávky.

4) Pokiaľ po vrátení preddavku na opravu rozkopávky žiadateľovi dôjde k rozrušeniu povrchu  komunikácie v priamej súvislosti s rozkopávkou, prípadne k sadnutiu  terénu po rozkopávke je žiadateľ povinný toto poškodenie odstrániť na  vlastné náklady najneskôr do 30 dní odo dňa kedy ho vlastník k odstráneniu poškodenia vyzval. Poškodenie je žiadateľ povinný  odstraňovať (a to i opakovane) najdlhšie po dobu osemnásť mesiacov  odo dňa vrátenia preddavku na opravu rozkopávky. Bližšie podmienky plnenia tohoto ustanovenia budú riešené samostatnou zmluvou.

5) Žiadateľ nemusí zabezpečovať opravu poškodení vzniknutých na  rozkopávke v prípade, ak preukáže, že pôvod poškodenia nie je  v kvalite prác vykonaných na oprave rozkopávky.

6) V prípade ak žiadateľ na výzvu mesta neodstráni rozkopávku  v stanovenom termíne alebo neodstráni rozrušenie povrchu opravovaného  po rozkopávke, môže byť nedostatok odstránený mestom a náklady s tým spojené budú fakturované žiadateľovi. Ak bol preddavok na opravu rozkopávky zadržaný, z nákladov na odstránenie opravy poškodenia mesto odpočíta zvyšok zadržaného preddavku na opravu rozkopávky.

7) Dôchodcom a sociálne odkázaným žiadateľom sa výška preddavku na opravu rozkopávky zníži  o 50 %.

Od úhrady preddavku na opravu rozkopávky sú oslobodení správcovia majetku mesta pri rozkopávkach spojených so správou majetku mesta.

 

 

Článok IV.

1) Za porušenie ustanovení tohoto VZN môže byť žiadateľovi - fyzickej  osobe uložená pokuta v blokovom konaní do výšky 16,59 €. Ak žiadateľ  pokutu dobrovoľne nezaplatí, pokuta bude riešená podľa zák.  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a uložená pokuta môže byť do výšky  99,58 €.

2) Za porušenie ustanovení tohoto VZN môže byť žiadateľovi - právnickej  osobe uložená pokuta do výšky 3.319,39 € v zmysle §13a zák.  č. 369/1990 Zb. v znení noviel.

3)   Mesto v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení noviel uloží pokutu  do 33.193,91 € právnickej  osobe alebo  fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak:

v prípade opravy porúch v miestnej komunikácii nesplní ohlasovaciu povinnosť alebo nesplní podmienky určené cestným správnym orgánom na vykonanie prác súvisiacich s uvedením komunikácie do pôvodného stavu,

neplní  úlohy údržby cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré pre ňu vyplývajú z tohto nariadenia.

 

 

Článok V.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 15.8.2000 uznesením č. 10/2000 pod bodom B/3 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

 

 

 

 

          .........................................                                          ……………………………

           Ing. Ján Turčan, v.r.                                                 PaedDr. Štefan Kobza, v.r.

               primátor mesta                                                               prednosta MsÚ

 

 

 

V znení doplnkov:

č.  1)    schváleného uznesením MsZ      č.   17/2004, dňa 26.4.2005,     pod bodom B/8

č.  2)    schváleného uznesením MsZ      č.   13/2008, dňa 28.10.2008,   pod bodom B/12

č.  3)    schváleného uznesením MsZ    č.   296/2016, dňa 22.06.2016,   pod bodom 4.

 


 

Zmluva o oprave rozkopávky

 

I. Zmluvné strany

1. Vlastník: Mesto Bánovce nad Bebravou

                     Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

                     Zastúpenie: Ing. Ján Turčan - primátor mesta

                     IČO: 00310182

                     DIČ: 2021053320

                     Bankové spojenie: VÚB exp. Bánovce nad Bebravou

                     Číslo účtu: ........................ /0200

                     (ďalej len vlastník)

 

2. Žiadateľ:    ..........................

                     Sídlo: ..................., ......................................

                     Zastúpenie: ................... - ................

                     IČO: ..............................

                     DIČ:

                     Bankové spojenie: .............................

                     Číslo účtu: ....................../..........

                     (ďalej len žiadateľ)

 

II. Východiskové podklady a údaje

1. Vlastník miestnych komunikácií chodníkov, verejnej zelene a verejných  priestranstiev (ďalej len miestne komunikácie) dal v zmysle VZN mesta  Bánovce nad Bebravou č. 39/94 pre povoľovanie rozkopávok miestnych  komunikácií žiadateľovi svojím rozhodnutím č.........., zo dňa  ................. povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie ........................................

2. Žiadateľ zložil dňa .................. preddavok na opravu rozkopávky vo výške ............,- € pre prípad, že by neuviedol rozkopávku do .................. do pôvodného stavu.

 

III. Predmet plnenia

1. Žiadateľ sa zaväzuje opraviť rozkopávku v rovnakej kvalite vzhľadom  k pôvodnému stavu rozkopaného povrchu najneskôr v termíne podľa  rozhodnutia uvedeného v čl. II. ods. 1.

2. Vlastník sa zaväzuje po vykonaní prác (uvedení rozkopávky do pôvodného stavu) v stanovenom termíne vrátiť žiadateľovi uhradený  preddavok na opravu rozkopávky vo výške .........................,- €.

3. V prípade nesplnenia termínu z viny žiadateľa je žiadateľ v omeškaní,  preddavok na opravu rozkopávky mesto zadrží a zároveň bude určený nový termín uvedenia rozkopávky do pôvodného stavu. Za každý deň omeškania bude žiadateľovi vyrubená sankcia 1,50 €. Sankcia je započítateľná voči zadržanému preddavku na opravu rozkopávky.

4. Žiadateľ poskytuje vlastníkovi záruku za vykonané práce osemnásť  mesiacov, počas ktorých má vlastník právo požadovať a žiadateľ  povinnosť bezplatne odstrániť vady plnenia.

5. Pokiaľ po vrátení preddavku na opravu rozkopávky žiadateľovi dôjde k rozrušeniu povrchu  opravovaného po rozkopávke zaväzuje sa žiadateľ toto poškodenie  odstrániť na vlastné náklady najneskôr do 30 dní odo dňa kedy ho vlastník k odstráneniu poškodenia vyzval. Poškodenie sa žiadateľ  zaväzuje odstraňovať (a to i opakovane) najdlhšie po dobu osemnásť  mesiacov odo dňa vrátenia preddavku na opravu rozkopávky.

6. Žiadateľ nemusí zabezpečovať opravu poškodení vzniknutých na  rozkopávke v prípade, ak preukáže, že pôvod poškodenia nie je  v kvalite prác vykonaných na oprave rozkopávky.

7. Ak žiadateľ do 30 dní od výzvy vlastníka poškodenie neodstráni,  prípadne nepreukáže, že pôvod poškodenia nie je v kvalite prác, môže  vlastník zabezpečiť opravu poškodenia na náklady žiadateľa. Ak bol preddavok na opravu rozkopávky zadržaný, z hodnoty opravy poškodenia mesto odpočíta zvyšok zadržaného preddavku na opravu rozkopávky. Žiadateľ  sa zaväzuje uhradiť takto vzniknuté náklady vlastníkovi do 15 dní odo  dňa oznámenia výšky finančných nákladov.

8. Žiadateľ zodpovedá za to, že práce vykonané na opravení rozkopávky  majú a po dobu osemnásť mesiacov odo dňa vrátenia preddavku na opravu rozkopávky budú mať kvalitu rovnajúcu sa kvalite pred rozrušením povrchu rozkopávkou. Žiadateľ nezodpovedá za zhoršenie vlastností plnenia alebo za  poškodenie, ktoré po splnení spôsobil niekto iný alebo boli spôsobené  neodvrátiteľnými udalosťami.

9.  Žiadateľ sa v zmysle § 20, ods. 6 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách zaväzuje po dobu 36 mesiacov od ukončenia a odovzdania opravy rozkopávky miestnej komunikácie na ul. ..................... pred domom súp. č. ....... priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev miestnej komunikácie alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. Súčasne sa zaväzuje, po uplynutí lehoty 36 mesiacov uhradiť náklady vynaložené na zvýšenú údržbu miesta narušeného rozkopávkou.

 

IV. Právne predpisy

Vo veciach, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, riadia sa zmluvné  strany ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

 

V. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú že jej text  im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý a že zmluva je  prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom  za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

2. Táto zmluva je spísaná v 2 vyhotoveniach, z toho každá zmluvná strana  obdrží po jednom exemplári.

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa ...................

 

 

 

 

 

 

 

                   ....................                                                     .....................

                 Ing. Ján Turčan

                 primátor mesta

ÚvodÚvodná stránka