Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o vykonávaní kontrolnej činnosti v meste

Schválené: 28.8.2001

Vyhlásené: 29.8.2001

Účinnosť: 14.9.2001

Úplné znenie VZN č. 42

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel

 

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 42 o  vykonávaní kontrolnej činnosti v meste

 

 

I.

Základné ustanovenie

Funkciu hlavného kontrolóra mesta a rozsah jej činnosti stanovuje zákon o obecnom zriadení.

 

II.

Postavenie hlavného kontrolóra mesta

1.    Hlavný kontrolór mesta (ďalej len kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti mestského zastupiteľstva.

2.    Kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Je volený na šesť rokov a jeho funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.

3.    Mestské zastupiteľstvo určuje odmenu kontrolóra.

4.    Funkcia  kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca a nemôže byť členom riadiacich alebo kontrolných orgánov právnických osôb prevádzkujúcich podnikateľskú činnosť a bez súhlasu mestského zastupiteľstva nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť

5.    Kontrolór je zamestnancom mesta.

6.    Kontrolór sa zúčastňuje na poradách primátora mesta a na zasadnutiach mestskej rady (ak je zvolená) a mestského zastupiteľstva.

7.    Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle na výkonných orgánoch mesta.

 

III.

Pôsobnosť hlavného kontrolóra mesta

1.      Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. (napr. zákona o rozpočtových pravidlách).

2.      Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a)   mestský úrad,

b)   rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,

c)   právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré  nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d)   osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

3.      Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje primátor v správnom konaní.

 

IV.

Povinnosti hlavného kontrolóra mesta

1.      Kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu správy o svojej činnosti polročne v termíne do 60 dní po uplynutí obdobia

2.      Kontrolór zriaďuje kontrolnú komisiu. Podľa potreby kontrolór do komisie môže prizvať zamestnancov mestského úradu a požiadať o účasť odborníkov v príslušnej oblasti.

3.      Riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra.

4.      Kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení noviel. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť mestské zastupiteľstvo uznesením.

5.      Kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo alebo primátor, ak vec neznesie odklad.

6.      Ostatné povinnosti vymedzuje §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel.

7.      Kontrolór, podľa § 17, ods. 14 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve, kontroluje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania a preveruje ich pred prijatím. Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania je kontrolór povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

8.      Kontrolór sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu. Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu je kontrolór povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

9.      Kontrolór je, podľa § 10, ods. 5 zák. č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v znení noviel, povinný prijať a preveriť každé oznámenie o protispoločenskej činnosti.

V.

Oprávnenie hlavného kontrolóra mesta

1.    Kontrolór a pracovníci kontrolnej skupiny sú oprávnení ku všetkým úkonom potrebným pre vykonanie kontrol požadovať od zamestnancov kontrolovaných orgánov a organizácií, aby im :

a) umožnili vstup do všetkých objektov a zariadení,

b) predložili v určených lehotách originály spisov, účtovných a  pokladničných dokladov, ako aj akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich  sa finančných operácií, vedenia účtovníctva, nakladanie s majetkom  a finančnými zdrojmi mesta,

c) umožnili prístup k databankám údajov v počítačoch týkajúcich sa majetku a finančných zdrojov mesta,

d) podali v určených lehotách pravdivé a úplné písomné alebo ústne vyjadrenia k zisťovaným skutočnostiam,

e) v určených lehotách pripravili písomné alebo osobné vysvetlenie o príčinách nedostatkov, za ktoré nesú zodpovednosť.

2.    Vedúci zamestnanci  kontrolovaných orgánov a organizácií zodpovední za zistené nedostatky sú povinní sa dostaviť v určenej lehote na záverečné prerokovanie výsledkov kontroly a bez prieťahov prijať účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

3.    Kontrolór môže požiadať príslušného vedúceho zamestnanca o riešenie nedostatkov zistených pri kontrole postihmi v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.    Hlavný  kontrolór  je  povinný  na  požiadanie bezodkladne sprístupniť  výsledky  kontrol poslancom  mestského zastupiteľstva, alebo primátorovi.

 

VI.

Súčinnosť kontrolovaných orgánov a organizácií a externá spolupráca

1.    Kontrolór je pri výkone kontroly oprávnený vyžadovať súčinnosť všetkých zainteresovaných orgánov a organizácií vo sfére pôsobnosti mesta a títo sú mu povinní súčinnosť poskytnúť.

2.    Po dohode s prednostom mestského úradu môže kontrolór vyžiadať zapojenie odborných zamestnancov mestského úradu do výkonu kontroly na dobu potrebnú pre efektívny a racionálny výkon kontroly.

3.    Kontrolór môže ku kontrolným akciám prizývať na báze dobrovoľnosti alebo za náhradu externých spolupracovníkov z radov poslancov mestského zastupiteľstva, občanov, členov občianskych iniciatív a hnutí, zamestnancov masovo-komunikačných prostriedkov, odborníkov - špecialistov a znalcov. Úhradu zabezpečuje v súlade s platnými predpismi mestský úrad.

4.    Kontrolór je oprávnený požadovať od primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu mestského úradu, štatutárov orgánov a organizácií vo sfére mesta odborné stanoviská k problematike súvisiacej s jeho kontrolnou pôsobnosťou.

 

VII.

Ostatné kontrolné orgány mesta

1.    Mestské zastupiteľstvo má oprávnenie:

a)    kontrolovať čerpanie rozpočtu mesta,

b)    zriaďovať a zrušovať kontrolné orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce.

2.    Primátor mesta je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu na mieste v rozsahu  § 9, ods. 2 a 3 zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrola a audite v znení noviel.

3.    Vedúci zamestnanci mesta sú povinní kontrolovať prácu podriadených zamestnancov a jej výsledky.

 

 

VIII.

Záverečné ustanovenie

  1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad  Bebravou.

  2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 3 o vykonávaní kontrolnej činnosti v meste, schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 4/1991 zo dňa 25.6.1991 pod bodom B/5

  3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou č. 16/2001 dňa 28.8.2001 pod bodom B/7 a nadobúda účinnosť pätnástym  dňom od zverejnenia.

 

 

 

            Ing. Ján Turčan, v.r.                                               Rudolf Šúň, v.r.

                primátor mesta                                          prednosta mestského úradu

 

V znení doplnku:

č.  1)    schváleného uznesením MsZ č. 14/2004, dňa 14.12.2004, bod B/9

č.  2)    schváleného uznesením MsZ č. 31/2015, dňa 25.02.2015, bod A/2

č.  3)    schváleného uznesením MsZ č. 68/2019, dňa 24.04.2019, bod A/1

ÚvodÚvodná stránka