Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

ktorým sa určuje poriadok vybavovania petícií mestom Bánovce nad Bebravou - ZRUŠENÉ

Schválené: 28.8.2001

Vyhlásené: 29.8.2001

Účinnosť: 14.9.2001

Úplné znenie VZN č. 43

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení noviel

v y d á v a

všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 43, ktorým sa určuje poriadok vybavovania petícií mestom

 

Časť prvá

Základné ustanovenia

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.    Poriadok vybavovania petícií mestom upravuje a bližšie špecifikuje postup pri prijímaní a vybavovaní petícií.

2.    Mesto Bánovce nad Bebravou pri prijímaní a vybavovaní petícií podaných v súlade s ustanoveniami zákona o  petičnom práve postupuje podľa tohoto poriadku.

3.    Tento poriadok je záväzným právnym predpisom pre všetkých pracovníkov mesta Bánovce nad Bebravou, pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou, prípadne aj pre iné subjekty, pokiaľ sa podieľajú na realizácii úkonov a postupov na úseku  petičného práva.

 

Článok 2

Petícia

1.    Petíciou sa rozumie písomná žiadosť, návrh alebo sťažnosť, ktorou sa fyzická osoba samostatne alebo spoločne s inými, alebo právnická osoba obracia na primátora mesta, mestské zastupiteľstvo, hlavného kontrolóra mesta, komisie mestského zastupiteľstva, mestskú radu, mestskú políciu, mestský požiarny zbor, mestský úrad a výbory mestských a miestnych častí, (ďalej len orgány samosprávy mesta) vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu.

2.    Petícia musí spĺňať všetky náležitosti uvedené v zákone o petičnom práve. Pri posúdení podania ako petície predovšetkým:

  1. musí ísť o písomné podanie, ktoré je adresované orgánom samosprávy mesta,
  2. pod písomným podaním musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa trvalého  pobytu toho, kto ho podáva, ak petíciu podáva petičný výbor, musia byť uvedené mená, priezviská a úplná adresa trvalého  pobytu všetkých členov výboru a meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby staršej ako 18 rokov, ktorá je oprávnená členov výboru v tejto veci zastupovať,
  3. musí sa dotýkať verejného alebo iného spoločného záujmu,
  4. ak podanie svojím podpisom podporuje fyzická osoba, musí k podpisu čitateľne  uviesť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu; právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby oprávnenej konať v jej mene.

3.    Ak sú podpisy na podporu petície na viacerých podpisových  hárkoch, na každom z nich musí byť:

  1. text petície alebo také označenie petície, aby bolo zrejmé, aká petícia je podpismi podporená,
  2. meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánmi mesta, alebo mená, priezviská a úplná adresa trvalého pobytu všetkých členov výboru a meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu toho, kto je oprávnený členov výboru v tejto veci zastupovať

4.    Ak vzíde petícia zo zhromaždenia obyvateľov, musí byť uvedené, z  akého zhromaždenia vzišla a ako bola zhromaždením schválená; petičným výborom sa rozumie zvolávateľ zhromaždenia.

 

Časť druhá

Poradný výbor na prešetrovanie petícií a sťažností a ich evidencia

 

Článok 3

Úvodné ustanovenia

1.    Na vybavovanie petícií zriaďuje primátor mesta „Poradný výbor na prešetrovanie petícií a sťažností“ (ďalej len poradný výbor).

2.    Poradný výbor je poradným orgánom primátora mesta a mestského zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy mesta.

 

Článok 4

Evidencia petícií

1.    Každú petíciu adresovanú orgánom samosprávy mesta sú tieto orgány povinné prijať.

2.    Všetky petície prijaté orgánmi samosprávy mesta musia byť bezodkladne zaevidované v osobitnej „Evidencii petícií, sťažností a oznámení Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou“ a musia prejsť cez podateľňu mestského úradu v súlade so Spisovým poriadkom Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou. Za zaevidovanie petície je zodpovedný ten, kto petíciu prijal. Evidenciu prijatých a spisovú agendu vybavených petícií a sťažností vedie podateľňa mestského úradu.

3.    Ihneď po zaevidovaní zamestnanec podateľne mestského úradu doručí  podanie - petíciu hlavnému kontrolórovi mesta, v prípade dlhodobej neprítomnosti hlavného kontrolóra (viac ako desať dní) priamo vedúcemu príslušného oddelenia mestského úradu. Zároveň vyhotoví jednu fotokópiu a túto doručí primátorovi mesta.

4.    Hlavný kontrolór mesta preskúma petíciu a zisťuje:

  1. či sú podľa obsahu petície orgány samosprávy mesta príslušné vybaviť ju; ak nie, postúpi ju do 10-tich dní príslušnému orgánu verejnej správy a upovedomí o tom písomne toho, kto petíciu podal, a primátora mesta,
  2. či petícia nevyzýva k porušovaniu ústavy a zákonov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo  iných práv občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, alebo k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov, alebo k násiliu resp. hrubej neslušnosti; ak hlavný kontrolór zistí uvedené skutočnosti, postúpi petíciu prokurátorovi a upovedomí o tom toho, kto petíciu podal, a primátora mesta.

5.    Ak petícia spĺňa všetky zákonné náležitosti platnej právnej úpravy, postúpi ju hlavný kontrolór mesta do 3 dní vedúcemu príslušného oddelenia mestského úradu.

6.    Ak má petícia vecné nedostatky, ktoré neumožňujú jej prešetrenie, vedúci oddelenia mestského úradu, ktorému bola petícia postúpená na prešetrenie, písomne vyzve osobu, ktorá petíciu podala, aby v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní od vyzvania tieto vecné nedostatky odstránila s upozornením, že ak sa nedostatky v tejto lehote neodstránia, petíciu v zmysle zákona ďalej neprešetruje.

7.    Ak petícia nespĺňa zákonné náležitosti, ktoré zákon o petičnom práve určuje ako jej špecifické črty – netýka sa verejného alebo iného spoločného záujmu, hlavný kontrolór toto podanie postúpi príslušnému oddeleniu mestského úradu na vybavenie tohto podania podľa obsahu - napr. môže ísť o oznámenie, sťažnosť a pod.

8.    Ak ďalšie petície podané v tej istej veci neobsahujú nové skutočnosti, primátor  mesta oznámi osobám, ktoré petície podali, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Pri hromadnom podávaní petícií tak môže urobiť cestou Bánovskej televízie, oznámením na vývesných tabuliach mesta, oznámením v mestskom rozhlase.

 9.   Príslušné oddelenie mestského úradu, v prípade potreby i v súčinnosti s poradným výborom, je povinné prešetriť petíciu tak, aby zistilo skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Návrh na vybavenie petície doručí primátorovi mesta tak, aby výsledok mohol byť písomne  oznámený do 30 dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 6/ osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na styk s orgánmi mesta. Ak nie je možné vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušné oddelenie mestského úradu písomne so súhlasom hlavného kontrolóra, oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v ďalšej 30-dňovej lehote.

10. Ten, kto podal petíciu, je na požiadanie príslušného oddelenia mestského úradu alebo hlavného kontrolóra mesta povinný v primeranej lehote poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície. Ak bez vážneho dôvodu neposkytne súčinnosť, orgány samosprávy mesta nie sú povinné petíciu vybaviť. O tomto následku musí byť ten, kto podal petíciu, písomne poučený už pri požiadaní o súčinnosť pri vybavovaní petície. V čase od požiadania o súčinnosť do jej poskytnutia neplynú lehoty uvedené v ods. 9.

 

Článok 5

Poradný výbor na prešetrovanie petícií a sťažností

1.    Predsedu a členov poradného výboru menuje mestské zastupiteľstvo  na návrh primátora mesta na celé volebné obdobie orgánov  samosprávy mesta.

2.    Poradný výbor má vždy nepárny počet členov, najmenej však  siedmich. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. V prípade, ak sa petícia a sťažnosť dotýka člena poradného výboru, tento sa na riešení petície nezúčastňuje.

3.    Poradný výbor sa schádza podľa potreby s cieľom riešiť vymedzený okruh petícií a sťažností samostatne, alebo pomôcť ostatným orgánom samosprávy mesta pri prešetrovaní  petície v zmysle zákona o petičnom práve.

4.    Prvé zasadnutie poradného výboru zvoláva písomne na návrh vedúceho príslušného oddelenia mestského úradu primátor mesta v lehote do 10 dní od doručenia petície, pokiaľ už nebola  vybavená podľa ustanovení týchto zásad iným spôsobom. Zároveň s pozvánkou na zasadnutie výboru zašle všetkým členom fotokópiu  petície so všetkými prílohami.

5.    Poradný výbor musí byť zvolaný, ak sa petícia a sťažnosť týka primátora mesta, alebo hlavného kontrolóra, alebo poslanca mestského zastupiteľstva. V tomto prípade je poradný výbor povinný zvolať primátor mesta.

6.    Ďalšie zasadnutia poradného výboru, pokiaľ nejde o postup podľa ods. 5. tohto článku, po dohovore s príslušným vedúcim oddelenia podľa potreby zvoláva jeho  predseda, ktorý o konaní zasadnutia ako aj o výsledkoch  doterajšej práce výboru písomne informuje primátora mesta.

7.    Výbor posudzuje obsah petície a sťažnosti a navrhuje spôsob jej vybavenia samostatne v zmysle zákona o petičnom práve, v prípade postupu podľa článku 4. ods. 9 tohto poriadku v súčinnosti s príslušným oddelením mestského úradu.

 

Časť tretia

Vybavovanie petícií

Článok 6

1.    Písomné stanovisko výboru k obsahu petície a návrh  spôsobu jej vybavenia vypracuje poradný výbor v súčinnosti s príslušným oddelením mestského úradu v lehote do 20  dní od prijatia petície orgánom samosprávy mesta a v tejto lehote ho predloží  primátorovi mesta.

2.    Na základe obsahu petície, stanoviska poradného výboru a príslušného oddelenia mestského úradu môže  primátor mesta vybaviť petíciu sám, prípadne postúpiť návrh na riešenie petície mestskému  zastupiteľstvu.

3.    Primátor mesta v lehotách podľa článku 4. ods. 9/ musí  písomne odpovedať tomu, kto petíciu podal, alebo tomu, kto  zastupuje členov petičného výboru. V odpovedi uvedie stanovisko  k obsahu petície a spôsob jej vybavenia.

4.    Na podpisovanie písomností mesta týkajúcich sa petície je  oprávnený primátor mesta alebo počas prešetrovania petície vedúci príslušného oddelenia mestského úradu, ktorému bola petícia pridelená na prešetrenie a v rozsahu tohto záväzného poriadku aj hlavný kontrolór mesta. Poradný výbor ani jeho predseda nie sú oprávnení podpisovať  písomnosti týkajúce sa prešetrovania petície, ktoré sú adresované  subjektom mimo úradu.

Časť štvrtá

Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 7

1.    Zmeny a doplnky tohto Poriadku pre vybavovanie petícií  mestom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad  Bebravou.

2.    Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto Poriadku pre vybavovanie petícií  mestom sa ruší Záväzný poriadok pre vybavovanie petícií  mestom schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad  Bebravou č. 12/1996 dňa 10.9.1996 pod bodom B/4.

3.    Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou č. 16/2001 dňa 28.8.2001 pod bodom B/6 a nadobúda účinnosť pätnástym  dňom od zverejnenia.

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa 28.8.2001.

 

 

                 Ing. Ján Turčan, v.r.                                                        Rudolf Šúň, v.r.

                     primátor mesta                                                   prednosta mestského úradu

 

V znení doplnkov:

č.  1)    schváleného uznesením MsZ č. 4/2003  dňa 24.6.2003 pod bodom B/4

 

Zrušené:     uznesením MsZ č. 68, dňa 24.04.2019, bod B.

ÚvodÚvodná stránka