Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o cenách nájmu bytov v bytovom dome M 90 na Textilnej ulici v Bánovciach nad Bebravou

Schválené: 23.4.2002

Vyhlásené: 24.4.2002

Účinnosť: 8.5.2002

Úplné znenie VZN č. 46

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších zmien a doplnkov

 

vydáva

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 46 o cenách nájmu bytov v bytovom dome M 90 na Textilnej ulici v Bánovciach nad Bebravou

 

 

Článok I.

 

1.  Cena za nájom bytov v bytovom dome M 90 na Textilnej ulici v Bánovciach nad Bebravou sa stanovuje v súlade so zmluvou č. 031-520-2002 o poskytnutí dotácie na výstavbu nájomných bytov, uzatvorenou dňa 29.1.2002 medzi mestom Bánovce nad Bebravou a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22. decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov vo výške 4,58 % ročne z obstarávacej ceny bytov v bytovom dome M 90 a pozostáva z nasledovných položiek, prepočítavaných na 1 m2 podlahovej plochy bytu a jeden mesiac:

a/ splácanie úveru zo ŠFRB a nákladov mesta na stavebnú pripravenosť (3,34 % z obstarávacej ceny bytov) ..................................................                                                            1,5269 €/m2/mesiac,

b/ odpisy (0,51 % z obstarávacej ceny bytov) .....................................    0,0880 €/m2/mesiac,

c/ fond opráv a údržby (0,43 % z obstarávacej ceny bytov) ................   0,3434 €/m2/mesiac,

d/ správa bytov (0,30 % z obstarávacej ceny bytov) ..........................     0,1360 €/m2/mesiac,

e/ zisk  (0%  z obstarávacej ceny bytov) ..............................................        0,00 €/m2/mesiac.

2.  Cena za nájom sa stanovuje na dobu do splatenia úveru ŠFRB a nákladov mesta na stavebnú pripravenosť. Po splatení nákladov bude upravená v súlade s platným právnym stavom.

3.  Okrem nájomného, vypočítaného podľa tohoto VZN, budú nájomcovia platiť zálohové mesačné platby za služby spojené s bývaním podľa skutočného rozsahu odobratých služieb a podľa platobného výmeru správcu.

 

 

Článok II.

 

1.  Pred podpísaním nájomnej zmluvy je budúci nájomník povinný uhradiť finančnú zábezpeku, ktorá je stanovená vo výške 663,87 € za osobu.

2.  Finančnú zábezpeku  za byt je budúci nájomník povinný uhradiť na účet mesta.

 

 

 

Článok III.

 

1.  Finančnú zábezpeku, po dobu trvania nájomného vzťahu s nájomníkom, spravuje mesto.

2. Pri skončení nájomného vzťahu si mesto môže voči finančnej zábezpeke započítať:

a) nedoplatky na nájomnom podľa výkazu nedoplatkov správcu ku dňu ukončenia nájmu,

b) spôsobenú škodu na bytových priestoroch, nebytových priestoroch alebo zariadení bytu podľa vyčíslenia jej výšky odbornými pracovníkmi mesta.

Článok IV.

 

Po ukončení nájmu bytu bude finančná zábezpeka nájomcovi vrátená. Pri vracaní zábezpeky si mesto môže započítať pohľadávky v zmysle článku III. ods. 2.

 

 

Článok V.

 

Mesto Bánovce nad Bebravou si vyhradzuje právo upraviť cenu nájmu podľa Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22. decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov až do výšky 5 % z obstarávacej ceny bytov v bytovom dome v závislosti od rastu miery inflácie a v prípade zmeny platných právnych a ekonomických predpisov.

 

 

Článok VI.

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 23.4.2002 uznesením č. 20/2002 pod bodom B/9.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Ján Turčan, v.r.                                                                  Rudolf Šúň, v.r.

                 primátor mesta                                                             prednosta mestského úradu

 

V znení doplnku:

č.  1)    schváleného uznesením MsZ        č.   2/2007, dňa 20.02.2007,   pod bodom C/6

č.  2)    schváleného uznesením MsZ      č.   11/2008, dňa 24.06.2008,   pod bodom B/8

č.  3)    schváleného uznesením MsZ      č.   13/2008, dňa 28.10.2008,   pod bodom B/13

č.  4)    schváleného uznesením MsZ               č. 622, dňa 13.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1

k VZN č. 46 o cenách nájmu bytov v bytovom dome 90 M

na Textilnej ulici v Bánovciach nad Bebravou

 

Názov stavby: Nájomný bytový dom 90 M - zmena stavby pred dokončením

Investor: Mesto Bánovce nad Bebravou

Miesto stavby: Bánovce nad Bebravou

 

Číslovanie, skutočná metráž bytov a nájomné 2,0943 €/m2/mesiac (4,58%)

1. nadzemné podlažie

2. nadzemné podlažie

3. nadzemné podlažie

Číslo bytu

Metráž bytu - m2

Nájomné za mesiac - €/mesiac (4,58%)

Číslo bytu

Metráž bytu - m2

Nájomné za mesiac - €/mesiac (4,58%)

Číslo bytu

Metráž bytu - m2

Nájomné za mesiac - €/mesiac (4,58%)

1

45,15

94,55

29

15,45

32,35

60

15,45

32,35

2

18,97

39,72

30

27,47

57,53

61

27,47

57,53

3

15,54

32,54

31

31,14

65,21

62

31,14

65,21

4

19,34

40,50

32

15,54

32,54

63

15,54

32,54

5

30,21

63,26

33

19,34

40,50

64

19,34

40,50

6

19,34

40,50

34

30,21

63,26

65

30,21

63,26

7

30,21

63,26

35

19,34

40,50

66

19,34

40,50

8

19,34

40,50

36

30,21

63,26

67

30,21

63,26

9

35,10

73,50

37

19,34

40,50

68

19,34

40,50

10

35,10

73,50

38

35,10

73,50

69

35,10

73,50

11

19,34

40,50

39

35,10

73,50

70

35,10

73,50

12

30,21

63,26

40

19,34

40,50

71

19,34

40,50

13

19,34

40,50

41

30,21

63,26

72

30,21

63,26

14

30,21

63,26

42

19,34

40,50

73

19,34

40,50

15

19,34

40,50

43

30,21

63,26

74

30,21

63,26

16

15,54

32,54

44

19,34

40,50

75

19,34

40,50

17

70,39

147,41

45

15,54

32,54

76

15,54

32,54

18

36,71

76,88

46

14,86

31,12

77

14,86

31,12

19

16,31

34,15

47

15,45

32,35

78

15,45

32,35

20

19,34

40,50

48

37,21

77,92

79

37,21

77,92

21

27,15

56,86

49

34,62

72,50

80

34,62

72,50

22

31,53

66,03

50

16,26

34,05

81

16,26

34,05

23

19,34

40,50

51

19,34

40,50

82

19,34

40,50

24

30,21

63,26

52

31,53

66,03

83

31,53

66,03

25

19,34

40,50

53

31,53

66,03

84

31,53

66,03

26

30,21

63,26

54

19,34

40,50

85

19,34

40,50

27

19,34

40,50

55

30,21

63,26

86

30,21

63,26

28

15,59

32,65

56

19,34

40,50

87

19,34

40,50

 

 

 

57

30,21

63,26

88

30,21

63,26

 

 

 

58

19,34

40,50

89

19,34

40,50

 

 

 

59

15,59

32,65

90

15,59

32,65

ÚvodÚvodná stránka