Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o držaní psov na území mesta Bánovce nad Bebravou

Schválené: 27.8.2002

Vyhlásené: 28.8.2002

Účinnosť: 12.9.2002

Úplné znenie VZN č. 47

 

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov pre katastrálne územie mesta Bánovce nad Bebravou a jeho miestne časti (ďalej len „územie mesta“),

 

vydáva

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č.47 o držaní psov na území mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len „nariadenie“):

 

Článok l

Základné ustanovenia

1.    Nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb bez  rozdielu, ktoré držia psov na území mesta Bánovce nad Bebravou. Vzťahuje sa na držanie, nosenie a vodenie psov v domoch, objektoch a zariadeniach, v priestoroch k nim patriacich a na verejných priestranstvách.

2.    Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných policajnými zbormi a poriadkovými útvarmi podľa osobitných predpisov.

3.    Týmto nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné a špeciálne právne predpisy.

 

Článok 2

Základné pojmy

Pre potreby tohto nariadenia:

 1. zvláštnym psom je pes

1.    používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,

2.    používaný horskou službou,

3.    používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,

4.    poľovný,

5.    ovčiarsky,

6.    vodiaci,

7.    používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,

 1. nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

c)    voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

 

Článok 3

Evidencia psov

 1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v meste Bánovce nad Bebravou, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza v meste.
 2. Evidenciu vedie Mesto Bánovce nad Bebravou na finančnom oddelení, referáte daní a poplatkov Mestského úradu Bánovce nad Bebravou.
 3. Do evidencie sa zapisuje:
 1. evidenčné číslo psa,
 2. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
 3. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
 4. umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
 5. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
 6. úhyn psa,
 7. strata psa.
 1. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť mestu, kde je alebo má byť pes evidovaný.
 2. Mesto vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie známku psa (ďalej len známka). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov „Mesto Bánovce nad Bebravou“ a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
 3. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je  držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť mestu. Mesto držiteľovi psa za úhradu 2,00 € vydá náhradnú známku.

 

Článok 4

Vodenie psa

1.   Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozil človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

2.   Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

3.   Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

4.   Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, bezodkladne oznámiť mestu.

5.   Uviazať psa je zakázané na verejnom priestranstve v bezprostrednej blízkosti vstupov do obchodných prevádzok, úradov a budov.

 

Článok 5

Podmienky pre vstup a voľný pohyb psov

1.    Vstup so psom je zakázaný do nasledovných objektov vo vlastníctve alebo nájme mesta alebo ktorých je mesto zriaďovateľom alebo správcom:

 1. do škôl a domov, kde sú spoločné zariadenia pre deti,
 2. do prevádzok verejného stravovania, spoločného stravovania, potravinárskej výroby, obchodov, ubytovní a zariadení, ktoré poskytujú služby (zákaz sa vzťahuje aj na byty, ktoré súvisia s týmito zariadeniami),
 3. do úradov a inštitúcií,
 4. na detské, športové a školské ihriská, pieskoviská, do areálov školských a predškolských zariadení.

2.    Užívatelia zariadení uvedených v ods. 1 sú povinní viditeľne označiť tieto objekty textom „Zákaz vstupu so psom“ prípadne príslušným symbolom. V objektoch uvedených v ods. 1 je povolený vstup psov uvedených v článku 2. písmeno a) odseky 1, 3, 6, len v nevyhnutnej miere pri výkone činnosti na ktorú sú určení.

3.    Voľný pohyb psa je zakázaný:

a)    na všetkých verejných priestranstvách označených tabuľou s textom „Zákaz voľného pohybu psov“,

b)    v priestoroch, kde je zakázaný ich vstup.

4.   Priestory účelovo určené na voľný pohyb psov (graficky špecifikované v prílohe č. 1) sú:

a)  „Zóna A“ – vymedzená v priestore od mosta na konci Vodnej nádrže Prusy, okolo vodnej nádrže a v priestoroch Svinskej pažite po koniec panelovej cesty smerom na sídlisko Sever, v smere na sídlisko Dubnička po most pri firme Arttep s.r.o. s odbočením po pravej strane ulice Husitská po most cez potok Jelešnica,

b)   „Zóna B“ - vymedzená v priestore od čerpacej stanice OKTAN a.s. po garáže pri Motoreste ESO ohraničené riekou Bebravou a bezprostredne susediacim chodníkom na ulici Svätoplukova,

c)   „Zóna C“ - vymedzená v priestore poľnej cesty od firmy KOVYT s.r.o. (stará kotolňa Sever) smerom k Mladým hájom, po Mladé háje,

d)   „Zóna D“ - vymedzená v priestore prístupovej cesty od evanjelického cintorína na Severe k záhradkárskej osade „Sever“, po ukončenie záhradkárskej osady „Sever“,

e)   „Zóna E“ - vymedzená v priestore od mosta pri firme Zornica BANKO FASHION a.s. na oboch brehoch rieky Radiša po splav pri závode Tatra SIPOX, a.s.,

f)   „Zóna F“ - vymedzená v priestore od podjazdu železničnej vlečky do závodu Tatra SIPOX, a.s. na Trenčianskej ceste po pravej strane vlečky po Ulicu Rumunská,

g)   „Zóna G“ - vymedzená v priestore od železničného mosta cez potok Radiša (pri starom bitúnku) po oboch brehoch potoka Radiša smerom k miestnej časti Biskupice,

h)   „Zóna H“ - vymedzená v priestore od hate na rieke Bebrava (pri sídle prevádzky Západoslovenských vodární a kanalizácií) po oboch brehoch rieky Bebrava smerom k miestnej časti Biskupice,

i)    „Zóna I“ - vymedzená v priestore od konca garáží za železničnou traťou pri sídle prevádzky Západoslovenských vodární a kanalizácií (v priestore „starého ihriska“) po areál ovocnej škôlky MVL Agro s.r.o., ohraničená železničnou traťou a poľnou cestou.

5.   Výcvik alebo súťaže konané podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku, verejné kynologické podujatia ako i prehliadky a výstavy psov sa môžu konať vo vymedzenom priestranstve kynologického klubu pri vodojeme bez osobitného povolenia mesta. V iných priestoroch na území mesta len na základe povolenia Mesta Bánovce nad Bebravou. Povinnosť získania ďalších povolení v zmysle platnej právnej úpravy týmto nie je dotknutá.

 

Článok 6

Technické a hygienické podmienky

pre držanie a vodenie psov.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Mimo priestorov vyhradených na voľný pohyb psov je ten, kto psa vedie povinný výkaly odstrániť do uzatvárateľných zberových nádob na zber komunálneho odpadu rozmiestnených v meste.

 

Článok 7

Priestupky a iné správne delikty

1.    Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a)    neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b)    neprihlási psa do evidencie,

c)    umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku 4 odsek 1. a 2. tohto nariadenia,

d)    neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

e)    neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky,

f)     nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

2.    Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

a)    neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b)    nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c)    neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

d)    nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa,

e)    nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f)     neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo,

g)    uviaže psa na verejnom priestranstve v bezprostrednej blízkosti vstupov do obchodných prevádzok, úradov a budov.

3.    Za priestupok podľa

a)    odseku 1. a odseku 2., písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165,‑ €,

b)    odseku 2., písm. d) až g) možno uložiť pokutu do 65,‑ €.

4.    Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.

5.    Priestupky podľa zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení noviel prejednáva mesto a v blokovom konaní mestská polícia a orgán Policajného zboru.

6.    Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

7.    Výnos pokút je príjmom rozpočtu mesta okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

 

 

Článok 8

Spoločné ustanovenia

1.    Vo všetkých veciach, ktoré toto nariadenie upravuje, rozhoduje primátor mesta v zmysle § 13, ods. 4, písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

2.    Výkon kompetencií mesta v zmysle tohto VZN zabezpečuje Mestský úrad Bánovce nad Bebravou:

 1. Odbor služieb mestu nasledovne
  1.   vyznačovanie zón zákazu voľného pohybu psov v zmysle čl. 5 ods. 3.,

ab)  vyznačovanie zón voľného pohybu psov v zmysle čl. 5 ods. 4.,

ac)  vydávanie povolení v zmysle čl. 5 ods. 5.,

ad)  umiestňovanie kontajnerov v zmysle čl. 6 ods. 2,

ad)  prejednávanie priestupkov podľa čl. 7 a spracovávanie podkladov pre vydanie rozhodnutia primátora mesta o prejednanom priestupku.

 1. Finančný odbor, oddelenie daní a poplatkov nasledovne

ba)  vydávanie známok v zmysle čl. 3 ods. 5

bb)  výber úhrad za vydanie ďalšej známky v zmysle čl. 3 ods. 6.,

bc)  vydávanie prostriedkov na odstraňovanie výkalov v zmysle čl. 6 ods. 1.

3.   V rozsahu poverenia v ods. 2 jednotlivé oddelenia MsÚ v rámci preventívnej činnosti tiež zabezpečujú vhodnú informovanosť subjektov (BTV, propagačné letáky a pod.) o ich povinnostiach v zmysle tohto VZN.

 

Článok 9

Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva na základe upozornení a sťažností občanov, oznámení veterinárnych organizácií, ako aj na základe vlastných pracovných postupov na zabezpečenie poriadku a čistoty mesta Mestská polícia v spolupráci s:

a)    Mestským úradom v Bánovciach nad Bebravou, finančným oddelením,

b)    hlavným kontrolórom mesta Bánovce nad Bebravou,

c)    orgánmi policajného zboru SR,

d)    orgánmi poverenými konať vo veciach hygienických a veterinárnych.

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 27.8.2002, uznesením č. 22/2002, pod bodom B/6 a nadobúda účinnosť 1.10.2002.

 

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa 27.8.2002.

 

 

 

 

            Ing. Ján Turčan, v.r.                                               Rudolf Šúň, v.r.

                 primátor mesta                                          prednosta mestského úradu

 

V znení doplnkov:

č. 1)     schváleného uznesením MsZ č. 4/2003  dňa 24.6.2003 pod bodom B/6

č. 2)     schváleného uznesením MsZ č. 13/2008  dňa 28.10.2008 pod bodom B/14

č. 3)     schváleného uznesením MsZ č. 25/2011  dňa 22.02.2011 pod bodom 2.

č. 4)     schváleného uznesením MsZ č. 316/2012  dňa 13.12.2012 pod bodom 2.

č. 5)     schváleného uznesením MsZ č. 400/2013  dňa 25.06.2013 pod bodom 2.

č. 6)     schváleného uznesením MsZ č. 624  dňa 13.12.2017 pod bodom 2.

č. 7)     schváleného uznesením MsZ č. 679  dňa 18.04.2018 pod bodom 1.

ÚvodÚvodná stránka