Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o určení školských obvodov pre základné školy v meste

Schválené: 25.2.2003

Vyhlásené: 26.2.2003

Účinnosť: 9.3.2003

Úplné znenie VZN č. 50

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 8 ods. 1. a ods. 2 zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 20 ods. 1 zákona číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

 

ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta číslo  50 o určení školských obvodov základných škôl v meste.

 

 

Článok I

Predmet VZN

1.    Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školské obvody v rámci mesta, z ktorých sú deti zapísané do 1. ročníka a plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole v zmysle zákona.

2.    Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje tiež spoločné školské obvody so susednými obcami, na základe ktorých deti z týchto obcí plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole od 1. ročníka.

3.    Všeobecne záväzné nariadenie v náväznosti na predošlé dva body určuje počet tried žiakov 1. ročníka.

4.    Toto všeobecne záväzné nariadenie bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov, alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca) vo vzťahu k deťom navštevujúcim školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bánovce nad Bebravou.“

5.    Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je aj určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v:

a)    Základnej škole so sídlom Duklianska 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou,

b)    Základnej škole so sídlom Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou,

c)    Základnej škole so sídlom Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou,

d)    Základnej škole so sídlom Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou,

e)    Základnej škole so sídlom Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou.“

 

 

Článok II

Školské obvody základných škôl

1.    Školský obvod základnej školy tvorí územie Mesta Bánovce nad Bebravou. Pre základné školy: Základná škola Duklianska 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Základná škola Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Základná škola Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Základná škola Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Základná škola Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou, ktorých zriaďovateľom je Mesto Bánovce nad Bebravou, sa určuje jeden školský obvod: územie Mesta Bánovce nad Bebravou.

2.    Deti zo susedných obcí budú plniť povinnú školskú dochádzku na základnej škole v týchto spoločných školských obvodoch:

a)    obvod Základná škola Partizánska ulica a obvody obcí Dolné Naštice, Miezgovce, Pečeňany, Dežerice, Malá Hradná, Krásna Ves, Ruskovce, Podlužany, Timoradza Veľké Chlievany, Prusy, Borčany, Brezolupy, Horné Naštice, Šípkov, Ľutov, Kolačno, Otrhánky, Haláčovce, Veľké Držkovce, Dubnička, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Dubodiel, Kšinná, Omastiná, Pečeňany a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec,

b)    obvod Základná škola Školská ulica a obvody obcí Prusy, Ľutov, Dubnička, Brezolupy, Dežerice, Malá Hradná, Ruskovce, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Miezgovce, Kšinná, Borčany, Horné Naštice, Šípkov, Veľké Držkovce, Krásna Ves, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná, Omastiná a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec,

c)    obvod ZŠ Duklianska ulica Bánovce nad Bebravou a obvody obcí Pečeňany, Dežerice, Malá Hradná, Ruskovce, Krásna Ves, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Chudá Lehota, Miezgovce, Kšinná, Horňany, Borčany, Prusy, Brezolupy, Horné Naštice, Dubodiel, Žitná-Radiša, Šípkov, Horné Chlebany, Ľutov, Veľké Držkovce, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Pravotice, Kšinná, Omastiná a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec,

d)    obvod ZŠ Gorazdova ulica Bánovce nad Bebravou a obvody obcí Krásna Ves, Libichava, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Miezgovce, Borčany, Brezolupy, Prusy, Horné Naštice, Šípkov, Ľutov, Veľké Držkovce, Dežerice, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná, Horňany, Malá Hradná, Ruskovce, Omastiná, Pečeňany a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec,

e)    obvod ZŠ Komenského ulica Bánovce nad Bebravou a obvody obcí Ľutov, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Chudá Lehota, Miezgovce, Prusy, Horňany, Dežerice, Borčany, Brezolupy, Horné Naštice, Šípkov, Horné Chlebany, Veľké Držkovce, Krásna Ves, Cimenná, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná, Malá Hradná, Dubodiel, Ruskovce, Omastiná, Pečeňany, Slatinka nad Bebravou a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

3.    Deti s chybami reči, ktoré navštevujú Základnú školu internátnu pre nehovoriacich v Brezolupoch v roč. 1.-4., môžu po skončení 4. ročníka plniť povinnú školskú dochádzku v meste Bánovce nad Bebravou. Spoločným školským obvodom bude pre Základnú školu internátnu pre nehovoriacich v Brezolupoch obvod Základnej školy Partizánska ulica.

 

 

Článok III

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

1.    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis).

2.    Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

3.    Zápis detí na príslušné školy sa koná v jednotlivých školách uvedených v článku I., ods. 5 tohto všeobecne záväzného nariadenia s:

a)    termínom zápisu od 1. apríla do 30. apríla,

b)    časom zápisu v pracovných dňoch od 10.00 h do 16.00 h,

c)    miestom zápisu v triedach určených pre tento účel riaditeľom príslušnej školy.

4.    Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje:

a)    meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

b)    meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

5.    Riaditelia základných škôl v meste budú prijímať deti do prvého a do ostatných ročníkov do stavu, určeného platnou právnou úpravou pre jednotlivé triedy. Plány výkonov pre každú školu v meste určí zriaďovateľ tak, aby boli kapacity jednotlivých škôl v meste rovnomerne naplnené.

6.    Týmto ustanovením nie je dotknuté právo žiaka navštevovať školu v inom obvode podľa platnej právnej úpravy.

7.    Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.

 

Článok IV

Záverečné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 25.2.2003 uznesením č. 2/2003 pod bodom B/8 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Bánovciach nad Bebravou  dňa 25.2.2003

 

            Ing. Ján Turčan, v.r.                                                                      Rudolf Šúň, v.r.

                primátor mesta                                                          prednosta mestského úradu

 

V znení doplnku:

č.  1) schváleného uznesením MsZ                   č. 11/2004,   dňa 22.06.2004,        pod bodom B/5

č.  2) schváleného uznesením MsZ                   č. 24/2006,   dňa 28.02.2006,        pod bodom B/8

č.  3) schváleného uznesením MsZ                   č. 14/2008,   dňa 16.12.2008,        pod bodom B/9

č.  4) schváleného uznesením MsZ                   č. 21/2009,   dňa 15.12.2009,        pod bodom B/10

č.  5) schváleného uznesením MsZ                   č. 23/2010,   dňa 27.04.2010,        pod bodom B/13

č.  6) schváleného uznesením MsZ                   č. 13/2011,   dňa 11.01.2011

č.  7) schváleného uznesením MsZ                   č. 25/2011,   dňa 22.02.2011,        pod bodom 3.

č.  8) schváleného uznesením MsZ                   č. 52/2011,   dňa 28.04.2011,        pod bodom 2.

č.  9) schváleného uznesením MsZ                   č. 76/2011,   dňa 28.06.2011,        pod bodom 1.

č. 10) schváleného uznesením MsZ                č. 135/2011,   dňa 25.10.2011,        pod bodom 1.

č. 11) schváleného uznesením MsZ                č. 157/2011,   dňa 15.12.2011,        pod bodom 2.

č. 12) schváleného uznesením MsZ                č. 179/2012,   dňa 28.02.2012

č. 13) schváleného uznesením MsZ                č. 209/2012,   dňa 24.04.2012,        pod bodom 1.

č. 14) schváleného uznesením MsZ                č. 243/2012,   dňa 26.06.2012,        pod bodom 4.

č. 15) schváleného uznesením MsZ                č. 265/2012,   dňa 04.09.2012,        pod bodom A/1.

č. 16) schváleného uznesením MsZ                č. 285/2012,   dňa 30.10.2012,        pod bodom 1.

č. 17) schváleného uznesením MsZ                č. 316/2012,   dňa 13.12.2012,        pod bodom 3.

č. 18) schváleného uznesením MsZ                č. 341/2013,   dňa 26.02.2013,        pod bodom 3.

č. 19) schváleného uznesením MsZ                č. 364/2013,   dňa 14.05.2013,        pod bodom 1.

č. 20) schváleného uznesením MsZ                č. 436/2013,   dňa 03.09.2013,        pod bodom 7.

č. 21) schváleného uznesením MsZ                č. 461/2013,   dňa 29.10.2013,        pod bodom 2.

č. 22) schváleného uznesením MsZ                č. 498/2013,   dňa 12.12.2013,        pod bodom 5.

č. 23) schváleného uznesením MsZ                č. 523/2014,   dňa 25.02.2014,        pod bodom 3.

č. 24) schváleného uznesením MsZ                č. 642/2014,   dňa 21.10.2014,        pod bodom 1.

č. 25) schváleného uznesením MsZ                č. 671/2014,   dňa 13.11.2014,        pod bodom 6.

č. 26) schváleného uznesením MsZ                  č. 31/2015,   dňa 25.02.2015,        pod bodom A/1.

č. 27) schváleného uznesením MsZ                č. 106/2015,   dňa 24.06.2015,        pod bodom 1.

č. 28) schváleného uznesením MsZ                č. 189/2015,   dňa 16.12.2015,        pod bodom 6.

č. 29) schváleného uznesením MsZ                č. 220/2016,   dňa 17.02.2016,        pod bodom 4.

č. 30) schváleného uznesením MsZ                č. 296/2016,   dňa 22.06.2016,        pod bodom 1.

č. 31) schváleného uznesením MsZ                č. 328/2016,   dňa 14.09.2016,        pod bodom 2.

č. 32) schváleného uznesením MsZ                č. 620/2017,   dňa 13.12.2017,        pod bodom 1.

č. 33) schváleného uznesením MsZ                  č. 19/2019,   dňa 29.01.2019,       

 

 

 

ÚvodÚvodná stránka