Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o čase predaja, poskytovaní služieb a označení prevádzok

Schválené: 25.2.2003

Vyhlásené: 26.2.2003

Účinnosť: 9.3.2003

Úplné znenie VZN č. 52
o čase predaja, poskytovaní služieb a vyznačení prevádzok.
Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 4 ods. 3 písm. i), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona NR SR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 52 o čase predaja, poskytovaní služieb a vyznačení prevádzok.


Článok 1
Prevádzkový čas a čas predaja si určujú prevádzkovatelia samostatne s prihliadnutím na uspokojovanie potrieb obyvateľov mesta v súlade s týmto VZN.


Článok 2
1. Prevádzkový čas je čas potrebný na prípravu prevádzky pred časom predaja na jej otvorenie a po čase predaja na jej uzatvorenie.
2. Čas predaja je súčasťou prevádzkového času a je časom, ktorý prevádzkovateľ v súlade s týmto nariadením, záväzne určil pre styk so zákazníkmi.
3. Prevádzkovateľ je osoba, ktorá v plnej miere zodpovedá za chod prevádzky ako vlastník alebo ako zodpovedný zamestnanec.
4. Mimoriadna akcia je akcia poriadaná pre uzavretý okruh osôb ako napríklad stužková, svadba a podobne.
5. Doručenie oznámení, žiadostí a iných podaní mestu sa považuje za splnené, ak takéto písomnosti budú doručené na adresu Mestského úradu Bánovce nad Bebravou, referát obchodu, dopravy a služieb, prípadne osobne do podateľne mestského úradu


Článok 3
1. Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkach obchodu a služieb je:
a) v nebytových priestoroch obytných domov od 07:00 hod. do 21:00 hod.,
b) v nebytových priestoroch ostatných budov od 06:00 hod. do 22:00 hod.
c) pre sezónne posedenie pred prevádzkou reštauračného alebo stravovacieho zariadenia počas letnej turistickej sezóny v čase od 15. apríla – 10. novembra
od 06:00 hod. do 22:00 hod.
2. Prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkach s hudobnou produkciou, prevádzkach reštauračného, pohostinského a zábavného charakteru bez hudobnej produkcie, môžu v zastavanom území mesta prevádzkovatelia určiť po 22:00 hod. najdlhšie však do 02:00 hod., mimo rozmedzia uvedeného v ods. 1. tohto článku, len v uzavretých priestoroch spĺňajúcich príslušné hygienické, stavebné a bezpečnostné normy.
3. Prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkach herní a kasín, prevádzkovaných v súlade so zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení môžu v zastavanom území mesta prevádzkovatelia určiť po 22:00 hod. najdlhšie však do 04:00 hod., mimo rozmedzia uvedeného v ods. 1. tohto článku.
4. Prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkach pri ostatných prevádzkach, neuvedených v ods. 2. a 3. tohto článku môžu v zastavanom území mesta prevádzkovatelia určiť po 22:00 hod. bez obmedzenia, mimo rozmedzia uvedeného v ods. 1. tohto článku (napr. predajne potravín, lekárne a pod.).
5. Prevádzkový čas a čas predaja v rámci rozmedzia podľa ods. 1 až 4. si prevádzkovatelia určujú samostatne.
6. Prevádzkovateľ môže prevádzkový čas predĺžiť posledné tri soboty pred vianočnými sviatkami do 18:00 hodiny a posledné tri nedele pred vianočnými sviatkami do 15:00 hodiny, pokiaľ je v uvedených dňoch určený prevádzkový čas kratší.


Článok 4
Prevádzkovateľ prevádzky s hudobnou produkciou a usporiadateľ mimoriadnej akcie zabezpečia verejný poriadok po celý čas poriadania akcie, odstránenie znečistenia bezprostredného okolia prevádzky spôsobeného jej účastníkmi a taktiež zabezpečia zachovanie nočného kľudu počas trvania akcie v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. v mieste a blízkom okolí poriadania akcie. V prípade vážneho porušenia verejného poriadku, resp. nočného kľudu ihneď privolajú na vykonanie nápravy príslušníkov polície.


Článok 5
Prechodné uzatvorenie prevádzky je prevádzkovateľ povinný oznámiť mestu. Pri uzatvorení prevádzky určenej pre styk so zákazníkmi je prevádzkovateľ povinný, ak tomu nebránia vážne dôvody, najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň, na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzky zverejniť:
a) vyznačenie (obchodné meno) prevádzky,
b) sídlo prevádzky a adresu na ktorej sa prevádzka nachádza,
c) začiatok prechodného uzatvorenia,
d) koniec prechodného uzatvorenia.


Článok 6
Prevádzkovateľ na viditeľnom mieste prevádzky vyznačí prevádzku základnými údajmi, najmä:
a) obchodným menom a sídlom predávajúceho alebo miestom podnikania fyzickej osoby,
b) menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzky,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.


Článok 7
1. O ukončení činnosti prevádzky, resp. o jej zrušení je prevádzkovateľ povinný neodkladne, najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne, písomne informovať mesto.
2. Ukončenie činnosti prevádzky, resp. jej zrušenie musí byť vhodnou formou verejnosti vopred oznámené na viditeľnom mieste prevádzky s uvedením dňa, ku ktorému prevádzkovateľ činnosť prevádzky končí, resp. prevádzku ruší.


Článok 8
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať zamestnanci mestskej polície a poverení zamestnanci mesta v súlade so svojimi kompetenciami.
2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť fyzická osoba postihnutá v zmysle zákona o priestupkoch a právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie postihnutá tiež v zmysle zákona o obecnom zriadení.
3. Určenia prevádzkového času a času predaja v prevádzkach obchodu a služieb, vydané do dňa účinnosti doplnku číslo 5 tohto nariadenia, sú prevádzkovatelia povinní zosúladiť s týmto nariadením do 31.05.2009.
4. Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie môže primátor mesta, v zmysle zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, uložiť pokutu až do výšky 6.638,00 €.


Článok 9
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré vyplývajú z iných právnych predpisov a nariadení mesta.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 25.2.2003, uznesením číslo 2/2003, pod bodom B/10 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 


......................................... ……………………………
Ing. Ján Turčan, v.r. PaedDr. Štefan Kobza, v.r.
primátor mesta prednosta MsÚ

 

V znení doplnku:
č. 1) schváleného uznesením MsZ č. 17/2004, dňa 26.4.2005, pod bodom B/9
č. 2) schváleného uznesením MsZ č. 04/2007, dňa 26.6.2007, pod bodom B/8
č. 3) schváleného uznesením MsZ č. 10/2008, dňa 29.4.2008, pod bodom B/11
č. 4) schváleného uznesením MsZ č. 13/2008, dňa 28.10.2008, pod bodom B/16
č. 5) schváleného uznesením MsZ č. 17/2009, dňa 28.04.2009, pod bodom B/19
č. 6) schváleného uznesením MsZ č. 436/2013, dňa 03.09.2013, pod bodom 1

 

 

 

Príloha č. 1
k VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 52 o čase predaja, poskytovaní služieb a vyznačení prevádzok, ktorou sa stanovujú podmienky pre vytvorenie sezónnych posedení na území mesta Bánovce nad Bebravou

Článok I.
Určenie zón
Pre účely tohto VZN na území mesta sa určujú zóny:
a) I. zóna - centrálna mestská zóna: ulica Jesenského, Hviezdoslavova, Farská, A. Kmeťa, Rokošská, Záfortňa, Nám. Ľ. Štúra, Svätoplukova – obchodné centrum vrátane potravín, tržnica na sídlisku Dubnička,
b) II. zóna - stanica SAD a ŽSR, ulica 9. mája, Za valy, Radlinského, Hollého, Sládkovičova, J. Matušku, Školská, Strážovská, Výstrkov, Textilná, J. C. Hronského, A. Dubčeka, Cyrila a Metoda, Rastislavova, Mojmírova, Novomeského, Husitská, priestory pri ZŠ Gorazdova a ZŠ Komenského a ostatné časti mesta.

Článok II.
Druhy letných terás
1. Pre účely tohto VZN sa rozlišujú sezónne posedenia:
a) nemobilné, stabilne umiestnené, na dobu určitú, resp. na dobu neurčitú,
b) mobilné sezónne posedenia.
2. Stabilne umiestnené sezónne posedenia sa delia na:
a) sezónne posedenia vytvorené na základe ohlásenia drobnej stavby do 25m2,
b) sezónne posedenia vytvorené na základe povolenia na užívanie verejného priestranstva.


Článok III.
Stabilne umiestnené sezónne posedenia
1. Stabilne umiestnené sezónne posedenia vytvorené na základe ohlásenia drobnej stavby sú upravené podľa projektu ohlásenia.
2. Stabilne umiestnené sezónne posedenia vytvorené na základe povolenia na zaberanie verejného priestranstva musia byť upravené podľa nasledovných zásad:
a) sezónne posedenie musí mať podlahovú krytinu, s bezbariérovým vstupom,
b) materiál podlahy má byť ľahko čistiteľný, z bezpečnostného hľadiska nešmykľavý,
c) konštrukcia môže byť:
ca) drevená,
cb) oceľová,
d) sezónne posedenie musí byť ohradené:
da) provizórne, ozdobným oplotením,
db) mobilnou zeleňou (napr. kvetináče a pod.),
e) nábytok umiestnený v sezónnych posedeniach sa povoľuje z materiálov:
ea) drevo,
eb) nerez (zabezpečiť ochranu proti poškodeniu podlahy — stoly, stoličky),
ec) trstina (prútená),
f) v I. zóne kotvenie konštrukcií sezónnych posedení do zámkovej dlažby je neprípustné.

Článok IV.
Mobilné sezónne posedenia
1. Za mobilné sezónne posedenia sa považujú stoličky a stoly vyložené na verejné priestranstvo každodenne na základe povolenia na užívanie verejného priestranstva.
2. Mobilné sezónne posedenia môžu byť vytvorené priamo na povrchu chodníka resp. na časti miestnej komunikácie.

Článok V.
Spoločné ustanovenia
1. Majiteľ, prípadne prevádzkovateľ je povinný uhradiť miestnu daň za užívanie verejného priestranstva na základe VZN číslo 69 o miestnych daniach.
2. Prevádzkovateľ sezónneho posedenia má udržiavať počas prevádzky čistotu, poriadok v priestoroch sezónneho posedenia a v blízkom okolí.
 

ÚvodÚvodná stránka