Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v meste

Schválené: 26.8.2008

Vyhlásené: 27.8.2008

Účinnosť: 10.9.2008

Úplné znenie VZN č. 72

 

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 6, ods. 24 zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 140 zákona číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

vydáva

 

ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta číslo 72 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v meste.

 

 

Článok I

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku:

a)      za pobyt dieťaťa v materskej škole,

b)      v základnej umeleckej škole,

c)      na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

d)      centra voľného času,

e)      na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

 

 

Článok II

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1.      Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 18,‑ €.

2.      Riaditeľ materskej školy vyrubí mesačný príspevok, podľa ods. 1 tohto článku, rozhodnutím o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

3.      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a)      ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)      ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c)      ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4.      Príspevok v materskej škole sa na písomnú žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa neuhrádza za dieťa:

a)      ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b)      ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

 

 

Článok III

Výška mesačného príspevku v základnej umeleckej škole

1.      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole na žiaka študujúceho v základnej umeleckej škole jeden individuálny odbor, jeden resp. dva skupinové odbory, žiaka od troch do dvadsaťpäť rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a žiaka, ktorého zákonný zástupca odovzdal škole čestné vyhlásenie pre zber údajov prispieva:

a)      v prípravnej a skupinovej forme vyučovania zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 7,‑ €,

b)      v individuálnej forme vyučovania zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 11,‑ €,

c)      v prípravnej, skupinovej a individuálnej forme vyučovania dospelá osoba mesačne sumou 18,‑ €.

2.      Na celkovú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole na žiaka, študujúceho viac ako jeden individuálny odbor, staršieho ako dvadsaťpäť rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a žiaka, ktorého zákonný zástupca neodovzdal škole čestné vyhlásenie pre zber údajov, v súlade s Všeobecne záväzným nariadením mesta číslo 73 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok (ďalej len VZN č. 73) prispieva zákonný zástupca žiaka alebo dospelý žiak plnú výšku ročnej sumy uvedenej v čl. III., ods. 2., písm. a) VZN č. 73, ktorá je určená pre individuálnu formu vyučovania, resp. v čl. III., ods. 2., písm. b) VZN č. 73, ktorá je určená pre skupinovú formu vyučovania, so splatnosťou v jednej dvanástine z príslušnej sumy mesačne.

3.      Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1. alebo ods. 2., ak o to písomne požiada plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka.

4.      Riaditeľ základnej umeleckej školy vyrubí mesačný príspevok, podľa ods. 1. a 2. tohto článku, rozhodnutím o určení príspevku.

 

 

Článok IV

Výška mesačného príspevku v školskom klube detí

1.      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného mestom prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5,‑ €.

2.      Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

3.      Riaditeľ základnej školy vyrubí mesačný príspevok, podľa ods. 1. tohto článku, rozhodnutím o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení:

 

 

Článok V

Výška mesačného príspevku v centre voľného času

1.      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva

a)      zákonný zástupca žiaka s trvalým pobytom na území mesta mesačne sumou 3,‑ €,

b)      dospelá osoba s trvalým pobytom na území mesta sumou 5,‑ €,

c)      zákonný zástupca žiaka s trvalým pobytom mimo územia mesta, ak obec, v ktorej má žiak trvalý pobyt nefinancuje náklady na záujmové vzdelávanie mestu sumou 9,‑ €,

d)      zákonný zástupca žiaka s trvalým pobytom mimo územia mesta, ak obec, v ktorej  má žiak trvalý pobyt financuje náklady na záujmové vzdelávanie mestu sumou 3,‑ €,

e)      dospelá osoba do 30 rokov veku s trvalým pobytom mimo územia mesta, ak obec, v ktorej má trvalý pobyt dospelá osoba do 30 rokov veku nefinancuje náklady na záujmové vzdelávanie mestu sumou 7,50 €.

2.      Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

3.      V prípade poskytnutia vzdelávacieho poukazu Centru voľného času v Bánovciach nad Bebravou sa príspevok, podľa ods. 1., písm. a) a d) tohto článku nariadenia, neuhrádza.

4.      Riaditeľ školského zariadenia vyrubí mesačný príspevok, podľa ods. 1. tohto článku, rozhodnutím o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka

 

 

Článok VI

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v materskej škole a základnej škole

1.      Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mesto, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

2.      Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy (od 2- 6 rokov) vo výške nákladov na nákup potravín je 1,45 € v členení:

a)    desiata                  0,36 €,

b)    obed                     0,85 €,

c)    olovrant                0,24 €.

3.      Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka základnej školy (od 6 – 11 rokov) vo výške nákladov na nákup potravín je nasledovný:

a)    desiata                  0,60 €,

b)    obed                     1,21 €.

4.      Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka základnej školy (od 11 – 15 rokov) vo výške nákladov na nákup potravín je nasledovný:

a)    desiata                  0,60 €,

b)    obed                     1,30 €.

5.      Príspevok, ktorý uhrádza zamestnanec materskej školy za obed, vo výške nákladov na nákup potravín, je 1,33 €. Príspevok zo sociálneho fondu znižuje úhradu príspevku zamestnanca. Režijné náklady na prípravu jedla vo výške 2,50 € uhrádza zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce, VZN mesta, príslušnou kolektívnou zmluvou€.

6.      Príspevok, ktorý uhrádza zamestnanec základnej školy za obed, vo výške nákladov na nákup potravín, je 1,41 €. Príspevok zo sociálneho fondu znižuje úhradu príspevku zamestnanca. Režijné náklady na prípravu jedla vo výške 2,42 € uhrádza zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce, VZN mesta, príslušnou kolektívnou zmluvou.

7.      Dospelí cudzí stravníci uhrádzajú aj režijné náklady na prípravu jedla vo výške 2,42€ Cena jedného jedla je 3,83 € a uhrádza sa v súlade s VZN mesta.

8.      Zriaďovateľ školskej jedálne pri základnej škole určil príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 3,‑ € na mesiac, v ktorom žiak daného zariadenia odobral aspoň jedno hlavné jedlo. Príspevok sa uhrádza do 20. kalendárneho dňa v predchádzajúcom mesiaci na účet školskej jedálne a bude použitý výhradne pre účel školskej jedálne. Režijné náklady nepodliehajú vyúčtovaniu za odobraté jedlá.

9.      Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odsekov 2. až 4., ak dospelá osoba alebo zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 

 

Článok VII

Prechodné a záverečné ustanovenia

1.      Príspevky podľa tohto nariadenia sa vyberajú prvý krát za mesiac marec 2013.

2.      Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole, alebo žiaka školy, alebo školského zariadenia a dospelá osoba môže uhradiť príspevok naraz aj za viac mesiacov kalendárneho roka po dohode s riaditeľom školy alebo školského zariadenia.

3.      Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 26.08.2008 uznesením č. 12/2008 pod bodom B/6 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

 

          Ing. Stanislav Šiko, v.r.                                            PaedDr. Štefan Kobza, v.r.

                primátor mesta                                                   prednosta mestského úradu

 

V znení doplnkov:

č.  1)    schváleného uznesením MsZ č. 21/2009  dňa 15.12.2009 pod bodom B/11

č.  2)    schváleného uznesením MsZ č. 24/2010  dňa 29.06.2010 pod bodom B/7

č.  3)    schváleného uznesením MsZ č. 25/2011  dňa 22.02.2011 pod bodom 1.

č.  4)    schváleného uznesením MsZ č. 101/2011  dňa 06.09.2011 pod bodom 4.

č.  5)    schváleného uznesením MsZ č. 341/2013  dňa 26.02.2013 pod bodom 4.

č.  6)    schváleného uznesením MsZ č. 461/2013  dňa 29.10.2013 pod bodom 1.

č.  7)    schváleného uznesením MsZ č. 498/2013  dňa 12.12.2013 pod bodom 3.

č.  8)    schváleného uznesením MsZ č. 555/2014  dňa 24.04.2014 pod bodom 1.

č.  9)    schváleného uznesením MsZ č. 584/2014  dňa 24.06.2014 pod bodom B/2.

č.  10)  schváleného uznesením MsZ č. 189/2015  dňa 16.12.2015 pod bodom 4.

č.  11)  schváleného uznesením MsZ č. 101/2019  dňa 19.06.2019 pod bodom B/1.

 

ÚvodÚvodná stránka