Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

Štatút Mesta Bánovce nad Bebravou

Schválené: 16.12.2003

Vyhlásené: 17.12.2003

Účinnosť: 1.1.2004

Úplné znenie VZN č. 55

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

v y d á v a

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 55

 

Štatút Mesta Bánovce nad Bebravou

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Štatút Mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len štatút mesta) je základný vnútorný predpis, ktorý určuje základné vlastnosti Mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len mesto) ako právnickej osoby existujúcej na základe zákona a svoje jestvovanie nemusí dokladať zriaďovacím aktom. Všetky nariadenia mesta a ďalšie právne  akty musia byť v súlade s týmto štatútom mesta.
 2. Pôsobnosť štatútu mesta sa vzťahuje na katastrálne územie mesta vrátane katastrálnych území mestských častí.
 3. Štatút mesta konkretizuje a rozpracúva ustanovenia príslušných právnych noriem a predpisov v daných podmienkach, ktoré podrobnejšie upravujú nadväzujúce interné normy, a rámcovo vymedzuje zásady organizačného usporiadania mesta a jeho výkonného orgánu – Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou (ďalej len mestský úrad).

 

Prvá časť

Vymedzenie samosprávy, symboly mesta

 

Článok 2

Vymedzenie územia mesta

 1. Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
 2. Územie mesta tvorí súbor katastrálnych území jeho jednotlivých častí podľa katastra nehnuteľností, a to:

a)    Bánovce nad Bebravou,

b)    Biskupice,

c)    Malé Chlievany,

d)    Horné Ozorovce.

 1. Územie mesta sa člení na mestské časti, ktoré bez ohľadu na katastrálne územie majú svoj vlastný názov, a to:

a)    Bánovce nad Bebravou, mesto,

b)    Bánovce nad Bebravou, mestská časť Biskupice,

c)    Bánovce nad Bebravou, mestská časť Malé Chlievany,

d)    Bánovce nad Bebravou, mestská časť Dolné Ozorovce,

e)    Bánovce nad Bebravou, mestská časť Horné Ozorovce.

 1. Zmeny územia mesta možno vykonať len v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a osobitných právnych predpisov na základe súhlasu obyvateľov mesta a mesta ako právnickej osoby.
 2. Vytvoriť, zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť mestské časti môže Mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad Bebravou (ďalej len mestské zastupiteľstvo) len so súhlasom obyvateľov dotknutých mestských častí v súlade s právnymi predpismi. Stanovisko obyvateľov sa v zmysle zákona o obecnom zriadení zisťuje miestnym referendom.
 3. Mesto možno rozdeliť len za predpokladu, ak novovzniknuté obce budú spĺňať podmienky vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení.

 

Článok 3

Symboly mesta

 1. Mesto a mestské časti majú právo na vlastné symboly, ktoré povinne využívajú pri výkone samosprávy. Mestskú symboliku tvorí

a)    erb mesta,

b)    vlajka mesta, zástava mesta,

c)    pečať mesta,

d)    znelka mesta.

2.    Právnické osoby zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta.

 

Článok 4

Erb mesta

 1. Erb mesta Bánovce nad Bebravou má tvar neskorogotického štítu. V striebornom (bielom) poli je umiestnená zelená listnatá vetvička s troma červenými zlatostredými (žltostredými) a zelenokališnými sklonenými ružami a dvoma červenými pukmi. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb strieborná (biela) zostáva voľná, zelená sa vyjadruje šikmým šrafovaním, červená sa vyjadruje vertikálnym šrafovaním, zlatá (žltá) je bodkovaná, alebo sa erb použije v čistej grafickej linke.
 2. Mestský erb sa používa najmä
  1. na pečatidle mesta,
  2. na insígniách primátora mesta,
  3. na listinách o udelení čestného občianstva mesta, na všetkých mestských vyznamenaniach a oceneniach,
  4. na označenie budov, ktoré sú sídlom orgánov mesta a právnických osôb zriadených alebo založených mestom,
  5. na označenie rokovacích miestností orgánov mesta,
  6. na označenie úradnej miestnosti primátora mesta,
  7. na označenie preukazov zamestnancov mesta, pracovníkov mestského úradu,
  8. na označenie rovnošaty pracovníkov mestskej polície, mestského hasičského zboru,
  9. na označenie budov a vozidiel mestskej polície, mestského hasičského zboru,
  10. na označenie miestnych tabúl pri vstupe do mesta,
  11. na označenie katastrálneho územia mesta,
  12. na reklamných propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou mesta.
 3. Mesto používa listiny s erbom mesta a odtlačok úradnej pečiatky s erbom mesta a názvom mesta na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone originálnych samosprávnych pôsobností.
 4. Erb mesta môžu používať fyzické a právnické osoby, ktoré reprezentujú mesto na oficiálnych podujatiach ako aj iné fyzické a právnické osoby s výnimkou označenia ich budov, listín, pečiatok a rovnošiat. Všetky uvedené fyzické a právnické osoby, vrátane právnických osôb zriadených alebo založených mestom, môžu používať erb mesta na základe povolenia primátora mesta a len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako mestského symbolu.
 5. Erb mesta sa používa na vonkajšie označenie budov orgánov mesta a právnických osôb zriadených alebo založených mestom takto:

a)    budova sa označuje len jedným vyobrazením,

b)    budovy sa označujú erbom mesta, ktorý nesmie byť spojený s tabuľkou, na ktorej je uvedený názov orgánu alebo organizácie,

c)    erb mesta sa umiestňuje nad tabuľkou označujúcou názov orgánu alebo ustanovizne oprávnenej ho používať,

d)    pri súčasnom použití erbu mesta so štátnym znakom, sa erb mesta z čelného pohľadu umiestňuje vpravo od štátneho znaku.

6.    Ak erb mesta nie je súčasťou architektonickej výzdoby budovy, použije sa na jej označenie tabuľa s jeho vyobrazením s výškou 30 cm, 40 cm alebo 60 cm.

7.    Úradné pečiatky s erbom mesta sú okrúhle s priemerom 36 mm, stvárnením a kruhopisom sú totožné s mestskou pečaťou. Na osobitné účely sa používajú úradné pečiatky s priemerom 17 mm a 22 mm.

8.    Žiadosť o povolenie používať erb sa podáva písomne primátorovi. Žiadosť musí obsahovať dôvody a spôsob použitia erbu ako aj grafický návrh, z ktorého bude zrejmý spôsob použitia erbu. Farebnosť a heraldické šrafovanie musí byť bezpodmienečne dodržané.

9.    V povolení na používanie alebo použitie erbu sa určí spôsob, účel, rozsah, doba používania alebo použitia erbu, ako aj ďalšie podmienky. Povolenie môže byť kedykoľvek odňaté primátorom mesta.

 

Článok 5

Vlajka mesta, zástava mesta

1.    Vlajka mesta vychádza z farieb erbu mesta. Vlajka pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, zelenej a bielej. Pomer strán je 2:3 a ukončená je dvomi cípmi, t.j. zástrihom (tzv. lastovičí chvost), ktorý siaha do jednej tretiny dĺžky vlajky. Vlajka mesta sa vztyčuje tak, že červené pole vlajky je hore.

2.    Zástava mesta je odvodená od vlajky mesta. Zástava je vždy pevne spojená so žrďou a vo forme koruhvy s priečnym rahnom. Ak sa zástava používa vo forme koruhvy, je červené pole z čelného pohľadu vždy vľavo. Rozmery nie sú pevne stanovené, spravidla dĺžka zástavy alebo koruhvy nepresahuje trojnásobok šírky.

3.    Mestská vlajka a mestská zástava sa používajú

a)    na označenie budovy, ktorá je sídlom orgánov mesta,

b)    na označenie rokovacích miestností orgánov mesta,

c)    na označenie úradnej miestnosti primátora mesta,

d)    pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského resp. štátneho charakteru v sieňach, kde sa zhromaždenie koná,

e)    vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej a vonkajšej výzdobe.

4.    Mestská vlajka a mestská zástava sa môžu používať aj na ostatných budovách a v priestoroch vo vlastníctve mesta, alebo ku ktorým má mesto právo užívania.

5.    Mestská vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar.

6.    Mestskou vlajkou a mestskou zástavou sa označujú budovy, kde sídlia orgány mesta a to aj mimo príležitostí uvedených v ods. 3., písm. d).

7.    Mestská vlajka a mestská zástava sa používa spolu so štátnou vlajkou Slovenskej republiky pri:

a)    príležitosti štátnych sviatkov a dní významných pre štát; výzvu na ich použitie vydáva Ministerstvo vnútra SR,

b)    príležitosti mestského významu (pamätné dni a pod.); výzvu na ich použitie vydáva primátor mesta, ktorý určí aj spôsob a trvanie výzdoby.

8.    Ak sa pri výzdobe používa štátna a mestská vlajka a zástava, obidve sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom mestská vlajka a zástava z čelného pohľadu sa umiestňuje vpravo.

9.    Ak sa pri výzdobe používajú štátna vlajka alebo zástava cudzieho štátu, štátna vlajka alebo zástava Slovenskej republiky a mestská vlajka alebo zástava, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka alebo zástava Slovenskej republiky umiestňuje uprostred, štátna vlajka alebo zástava cudzieho štátu sa z čelného pohľadu umiestňuje vľavo a mestská vlajka alebo zástava sa umiestňuje vpravo od štátnej vlajky alebo zástavy Slovenskej republiky.

10. Štátna i mestská vlajka alebo zástava sa nesmie používať poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.

11. Na vlajke alebo zástave nesmie byť žiadny text vyobrazenie, znak, odznak, obraz, kytica alebo smútočný závoj a pod.

12. Na vlajkovom stožiari okrem mestskej vlajky nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka.

13. Mestská vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

14.  Vlajková výzdoba sa začína najneskôr o 18:00 hodine dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti a skončí sa najskôr o 8:00 hodine nasledujúceho dňa po ukončení slávnostnej udalosti.

15.  Fyzické a právnické osoby môžu používať mestskú vlajku i zástavu, ich použitie však musí byť dôstojné a musí zodpovedať postaveniu mestských symbolov.

 

Článok 6

Pečať mesta

 1. Pečať mesta je okrúhleho tvaru s priemerom 35 mm s mestským erbom uprostred a kruhopisom MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU.
 2. Pečať mesta sa používa na významné listiny a dokumenty vydávané mestom a v mene mesta (čestné občianstvo mesta, vyznamenania a pod.).

3.    Pečať mesta uschováva primátor mesta.

 

Článok 6a

Znelka mesta

1.    Znelkou mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len znelka mesta) je ľudová pieseň z konca 19. storočia „Bánovský meský dom“. Pre zachovanie úcty k historickej predlohe sa text znelky oficiálne používa v miestnom nárečí.

2.    Text znelky mesta Bánovce nad Bebravou v miestnom nárečí je:

Bánovsky meský dom, bánovsky meský dom,

pekne malovaný.

Tam nás odobrali, tam nás odobrali,

tí vojenskí páni.

My mosíme narukuvať, svoje milé doma nahať,

my mosíme iti, my mosíme iti

za vlasť bojovati.

 

Frajerôčka moja, frajerôčka moja,

pekne sa mi mávaj.

Na svojho frajera, na svojho frajera,

nikdy nezabývaj.

S tebou sa ja smutný lúčim, Pánu Bohu ťa poručím.

Keď sa vrátim domov, keď sa vrátim domov,

budeš ženou mojou.

3.    Znelka mesta sa hrá alebo spieva pri slávnostných príležitostiach ako napr. mestské oslavy, slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, prijatie významných osôb a pri iných významných príležitostiach miestneho charakteru. Pokiaľ sa znelka mesta použije pri príležitostiach, pri ktorých sa používa štátna hymna, znelka mesta sa hrá alebo spieva po štátnej hymne.

4.    Notový záznam znelky mesta tvorí prílohu číslo 1 Štatútu mesta.

 

Článok 6b

Ochrana symbolov mesta

1.    Symboly mesta treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Nesmú sa používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vyvolať dojem znevažovania.

2.    Každé neoprávnené, nevhodné, neprimerané alebo znevažujúce používanie symbolov je zakázané a sankcionované v zmysle platných právnych predpisov.

3.    Na hromadnú výzdobu, rozmnožovanie a iné rozširovanie symbolov je potrebný súhlas mesta.

4.    Používanie symbolov alebo ich podoby, ktoré je v rozpore s týmto nariadením, môže primátor kedykoľvek zakázať. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch, keď predmety obsahujúce symboly niekto vyrába bez potrebného súhlasu (povolenia), napr. propagačné materiály, suveníry, odznaky, vlajočky atď.

5.    Za zaobchádzanie s symbolmi mesta a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil.

 

Článok 6c

Mestské insígnie

1.    Insígnie mesta pozostávajú z reťaze zo žltého kovu, na ktorej je zavesený prívesok zo žltého kovu, znázorňujúci na lícnej strane kruhopis MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU v strede obsahujúci mestský erb a na rubovej strane štátny znak s kruhopisom SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

2.    Primátor mesta a poverení poslanci mestského zastupiteľstva používajú mestské insígnie najmä pri:

a)    oficiálnom privítaní predstaviteľov politického a verejného života Slovenskej republiky,

b)    oficiálnom prijatí predstaviteľov iných štátov a zahraničných delegácií,

c)    pri slávnostných príležitostiach, akými sú napríklad slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, posledná rozlúčka, prijatie do života, prijatie jubilantov, predstaviteľov športového, kultúrneho a spoločenského života a pod.

3.    Mestské insígnie je možné vo výnimočných prípadoch použiť i mimo mesta, napríklad pri návšteve partnerského mesta a pod.

4.    Insígnie mesta používa a ochraňuje primátor mesta.

 

 

Druhá časť

Samospráva mesta

 

Článok 7

Mesto ako právnická osoba

 1. Základným poslaním mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.
 2. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon.
 3. Mesto vykonáva tiež štátnu správu prenesenú mu zákonom, pričom štát s prenesením úloh na mesto poskytuje mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky. Výkon prenesenej štátnej správy na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda.
 4. Mesto pri výkone samosprávy vykonáva úkony a činnosti a plní úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení a potrieb obyvateľov mesta rešpektujúc súvisiace osobitné predpisy a právne normy.
 5. Mesto vedie mestskú kroniku v slovenskom jazyku.
 6. Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, ide o výkon originálnej samosprávnej pôsobnosti mesta.
 7. Mesto pri plnení úloh samosprávy a v záujme svojho rozvoja spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pôsobiacimi na území mesta.
 8. V záujme plnenia úloh mesto spolupracuje s orgánmi štátu, ktoré poskytujú mestu pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z evidencií vedených štátnymi orgánmi a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta resp. poslancov mestského zastupiteľstva. Mesto poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre vedenie evidencií a pre úradné konanie v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi.
 9. Mesto vo veciach územnej samosprávy môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach prenesených pôsobností štátnej správy môže mesto vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach, pričom nesmie byť v rozpore ani s nariadeniami vlády a všeobecne záväznými predpismi ústredných orgánov štátnej správy.
 10. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského  zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Nariadenie mesta sa po schválení v mestskom zastupiteľstve vyhlasuje vyvesením nariadenia na úradnej tabuli najmenej na 15 dní a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je stanovený neskorší začiatok účinnosti. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli je podmienkou jeho platnosti. Nariadenia musia byť každému prístupné na mestskom úrade.

 

Článok 8

Financovanie mesta

1.    Mesto financuje svoje potreby predovšetkým

a)    z vlastných príjmov, ktoré tvoria

aa)    výnosy z miestnych daní a poplatkov,

ab)    nedaňové príjmy z vlastníctva majetku mesta a z prevodu vlastníctva majetku mesta a z činností mesta a činností právnických osôb zriadených mestom,

ac)    výnosy z finančných prostriedkov mesta,

ad)    sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestom,

ae)    dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta,

b)    z iných príjmov, ktoré tvoria najmä:

ba)    podiely na daniach v správe štátu,

bb)    dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a dotácie zo štátnych fondov,

bc)    ďalšie účelové dotácie zo štátneho rozpočtu,

bd)    účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv,

be)    prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,

bf)     iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

2.    Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj

a)    prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov (peňažné fondy),

b)    zisk z podnikateľskej činnosti,

c)    návratné zdroje financovania,

d)    združené prostriedky.

3.    Mesto môže financovať svoje potreby i z ďalších zdrojov.

 

Článok 9

Majetok mesta

 1. Majetkom mesta sú všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta a všetky pohľadávky a iné majetkové práva mesta včítane majetkových práv ostatných subjektov založených a zriadených mestom. Mesto môže zveriť svoj majetok do správy  alebo inej formy užívania fyzickým  alebo právnickým osobám na základe zmluvy.
 2. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta, na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta.
 3. Majetok mesta, ktorý slúži na verejné účely (napr. miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom využívať bez náhrady, ak mesto jeho používanie nariadením neobmedzilo, resp. ustanovilo v zmysle zákona výber miestnych poplatkov.
 4. Majetok mesta, ktorý je určený na výkon samosprávy, možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obyvateľov mesta a na činnosť samosprávnych orgánov mesta.
 5. Orgány mesta a subjekty, ktoré mesto poverilo na základe zmluvy správou mestského majetku, ako aj subjekty s majetkovou účasťou mesta sú povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
 6. V majetkových veciach – majetkovoprávnych záležitostiach mesta – koná v jeho mene primátor mesta. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravuje osobitné nariadenie mesta.
 7. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné.
 8. Zásady hospodárenia s majetkom mesta podrobnejšie určí mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.

 

Článok 10

Rozpočet mesta

 1. Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka pričom zostavovanie rozpočtu mesta vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu.
 2. Rozpočet mesta sa podľa osobitných predpisov člení na:
 1. bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
 2. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
 3. finančné operácie
  1. Na krytie výdavkov vo všeobecnom záujme môže mesto
   1. rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky na základe schválenia mestského zastupiteľstva,
   2. rozhodnúť o prijatí úveru alebo pôžičky na základe schválenia mestského zastupiteľstva.
  2. Prebytky hospodárenia mesta sú zdrojom mimorozpočtových peňažných fondov mesta a rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.
  3. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie finančný odbor mestského úradu v súlade s platnou právnou úpravou.
  4. Výsledky hospodárenia mesta vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet mesta, ročnú účtovnú závierku overuje audítor.
  5. Ak nie je rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok schválený mestským zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie až do schválenia rozpočtu rozpočtovým provizóriom.
  6. Návrh rozpočtu mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor mesta.

9.    Tvorbu rozpočtu, vrátane programového rozpočtovania, podrobnejšie určí mestské zastupiteľstvo v zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta.

 

Článok 11

Orgány mesta

 1. Okruh orgánov samosprávy mesta tvoria
 1. stále samosprávne orgány, a to:

aa)    mestské zastupiteľstvo

ab)    primátor mesta,

 1. ďalšie orgány, ktoré môže zriadiť mestské zastupiteľstvo, a to:

ba)    mestská rada,

bb)    komisie mestského zastupiteľstva,

bc)    výbory mestských častí,

bd)    mestská polícia,

 1. iné stále resp. dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a útvary, ktoré zriaďuje a ruší mestské zastupiteľstvo, ak tak ustanovuje osobitný zákon (napr. dobrovoľný hasičský zbor, poradný zbor pre prešetrenie petícií a pod.).

 

Článok 12

Mestské zastupiteľstvo

 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.
 2. Počet poslancov mestského zastupiteľstva určuje pred voľbami mestské zastupiteľstvo na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov v rozmedzí stanovenom zákonom o obecnom zriadení
 3. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje predovšetkým o základných otázkach života mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení, a to:

a)    určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľuje úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním,

b)    schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta, schvaľuje emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľuje zmluvu o spolupráci obcí v súlade s platnou právnou úpravou, rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,

c)    schvaľuje územný plán mesta, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,

d)    rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov a určuje náležitosti miestnej dane, miestneho poplatku a verejnej dávky,

e)    v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve rozhoduje o návrhu primátora na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je mesto,

f)    vyhlasuje miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvoláva zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti,

g)    uznáša sa na všeobecne záväzných nariadeniach mesta, schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci, zmluvy o zriadení združenia miest a obcí a členstvo v nich, združovanie mestských prostriedkov a zriadenie fondov,

h)    určuje plat primátora podľa osobitného zákona a určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora,

i)    na návrh primátora zmení počas funkčného obdobia rozsah výkonu jeho funkcie v zmysle platnej legislatívy,

j)    volí a odvoláva hlavného kontrolóra mesta (ďalej len „hlavný kontrolór“), určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi v zmysle platnej legislatívy,

k)    schvaľuje tieto vnútorné predpisy a dokumenty:

ka)    Štatút mesta Bánovce nad Bebravou,

kb)    Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou,

kc)    Rokovací poriadok Mestskej rady v Bánovciach nad Bebravou, ak je zriadená,

kd)    Rokovací poriadok a náplň činnosti komisií Mestského zastupiteľstva mesta Bánovce nad Bebravou, ak sú zriadené,

ke)    Rokovací poriadok a náplň činnosti výborov mestských častí mesta Bánovce nad Bebravou, ak sú zriadené,

kf)     Organizačný poriadok mestského dobrovoľného hasičského zboru,

kg)    Organizačný poriadok mestskej polície,

kh)    Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva,

ki)     Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta,

kj)     Štatúty fondov zriadených mestským zastupiteľstvom,

kk)    Štatúty organizácií zriadených mestom,

kl)     Dražobný poriadok mesta,

km)   Poriadok vybavovania petícií mestom Bánovce nad Bebravou,

kn)    Požiarny poriadok mesta,

l)    zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové, príspevkové organizácie a iné právne subjekty mesta a na návrh primátora mesta rozhoduje o vymenovaní a odvolaní ich štatutárnych zástupcov, schvaľuje majetkovú účasť mesta v právnickej osobe, zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu mesta a určuje náplň ich práce,

m)  udeľuje čestné občianstvo mesta, čestné uznanie za rozvoj mesta, ustanovuje erb mesta, vlajku mesta, pečať a znelku mesta.

 

Článok 13

Primátor mesta

 1. Predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom zvoleným v priamych voľbách obyvateľmi mesta je primátor mesta.
 2. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 3. Primátor mesta

a)    zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady(ak je zriadená), ak zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,

b)    vykonáva správu mesta,

c)    zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,

d)    vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,

e)    rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené výlučne mestskému zastupiteľstvu.

 1. Primátor mesta rozhoduje okrem iného v týchto veciach:

a)    schvaľuje Pracovný poriadok zamestnancov mesta, Kolektívnu zmluvu medzi mestom a odborovou organizáciou, Rokovací poriadok škodovej komisie pri MsÚ, Spisový poriadok obehu písomností, Smernicu o finančnej kontrole, Organizačný poriadok mestského úradu,

b)    udeľuje cenu primátora mesta a podpisuje listinu o udelení čestného občianstva a čestného uznania,

c)    menuje a odvoláva prednostu mestského úradu, vedúcich pracovníkov mestského úradu, kronikára mesta,

d)    v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve menuje a odvoláva riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto,

e)    rozhoduje o prenájme majetku mesta - bližšie podmienky určuje všeobecne záväzné nariadenie,

f)    zvoláva zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.

 1. Primátor mesta uschováva mestskú pečať a používa mestské insígnie. Podpisuje všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
 2. Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že uznesenie nepodpíše v zákonom stanovenej lehote. Primátor mesta nemôže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora. Ďalší postup riešenia stanovuje zákon o obecnom zriadení.
 3. Mesto môže za podmienok ustanovených zákonom o obecnom zriadení právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky stanovenej zákonom.

 

Článok 14

Zástupca primátora

 1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Ak má mesto viac ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
 2. Na výkon funkcie zástupcu primátora môže byť poslanec plne uvoľnený zo zamestnania, pričom jeho pracovný pomer so zamestnávateľom zostáva zachovaný.
 3. Primátor mesta písomným poverením určí rozsah úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať.
 4. Ak je zriadená mestská rada, zástupca primátora je členom mestskej rady s hlasom rozhodujúcim. Nie je zamestnancom mesta a jeho odmena sa stanovuje v zmysle osobitných právnych predpisov.
 5. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu primátora stanovuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou.
 6. Ak zanikne mandát primátora mesta pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora mesta v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora mesta.

 

Článok 15

Mestská rada

 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestskú radu zriaďuje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta. Mestská rada je zložená z poslancov, jej členov na návrh primátora mesta volí mestské zastupiteľstvo, pričom členmi mestskej rady sú spravidla predsedovia komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
 2. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov, v zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
 3. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.
 4. Mestská rada

a)    rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva,

b)    zaoberá sa bežnými vecami súvisiacimi s majetkom mesta a jeho fondov, prerokúva rozpočet mesta, dane a poplatky a predkladá v spojitosti s nimi návrhy mestskému zastupiteľstvu resp. primátorovi mesta,

c)    zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská predkladá mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta,

d)    zjednocuje činnosť komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

5.    Mestská rada sa schádza podľa potreby najmenej raz za tri mesiace a je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov mestskej rady. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov mestskej rady.

 

Článok 16

Komisie mestského zastupiteľstva

 1. Komisie zriaďuje podľa potreby mestské zastupiteľstvo ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Bližšie podmienky činnosti komisií upraví rokovací poriadok komisií.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb, zvolených mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo môže komisiu a jednotlivých členov kedykoľvek zvoliť alebo odvolať.
 3. Predsedu komisie volí z radov poslancov mestské zastupiteľstvo. Tajomníkom komisie je spravidla pracovník mestského úradu s hlasom poradným zvolený poslancami mestského zastupiteľstva.
 4. Predseda komisie

a)   riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva prostredníctvom tajomníka zasadnutia, riadi ich priebeh a pripravuje program rokovania,

b)   zostavuje rámcový plán činnosti na kalendárny rok,

c)   organizuje a zabezpečuje súčinnosť s ďalšími zriadenými komisiami pri príprave podkladov a návrhov,

d)   zastupuje komisiu navonok.

5.   Tajomník komisie

a)   podľa pokynov predsedu zvoláva zasadnutia komisie, spolupracuje pri príprave plánu činnosti,

b)   zabezpečuje organizačne rokovania komisie,

c)   vedie písomné záznamy z rokovania, zabezpečuje administratívne práce súvisiace s činnosťou komisie,

d)   plní z poverenia predsedu ďalšie úlohy.

6.   Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené

a)   vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života mesta, predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a s výsledkom oboznámiť príslušnú komisiu,

b)   vypracúvajú stanoviská k návrhom a materiálom prerokúvanými mestskými orgánmi, vyjadrujú sa k rozvojovému programu mesta,

c)   vypracúvajú v medziach svojej kompetencie podklady pre tvorbu rozpočtu mesta, vyjadrujú sa k realizácií uznesení mestskej rady (ak je zriadená) a mestského zastupiteľstva, k hospodáreniu s majetkom mesta, dozerajú na podnikateľskú činnosť a pod.

7.   Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

Článok 17

Mestský úrad

 1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Mestský úrad okrem úloh stanovených zákonom o obecnom zriadení hlavne

a)   organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s prechodom pôsobností na mesto a zabezpečuje výkon prenesenej štátnej správy na mesto,

b)   koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom.

3.   Zásady, systém a stupne riadenia, organizačnú štruktúru, charakteristiku vnútorných vzťahov mestského úradu rámcovo rieši štatút mesta.

4.   Podrobnosti o pôsobnosti oddelení, referátov a zamestnancov mestského úradu upravuje organizačný poriadok mestského úradu vydaný v súlade so zákonom o obecnom zriadení v medziach štatútu mesta primátorom mesta so vzormi podpisov a vymedzením podpisových práv.

5.   Podrobnosti postupu vybavovania písomností upravuje spisový poriadok vydaný primátorom mesta.

6.   Rovnocennou súčasťou organizačných predpisov sú pracovné postupy vydané príslušným odborným útvarom mestského úradu.

 

Článok 18

Prednosta mestského úradu

1.   Prednosta mestského úradu vedie a organizuje prácu mestského úradu. Vymenúva ho a odvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení primátor mesta.

2.   Do funkcie prednostu mestského úradu môže byť vymenovaný iba uchádzač s vysokoškolským vzdelaním.

3.   Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady (ak je zriadená), zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady (ak je zriadená) s hlasom poradným.

4.   Prednosta mestského úradu okrem iného zabezpečuje hospodársky a správny chod mestského úradu, spoločne s finančným odborom zostavuje návrh rozpočtu mesta a plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží primátor mesta.

 

Článok 19

Hlavný kontrolór

1.   Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Volí a odvoláva ho mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona o obecnom zriadení.

2.   Do funkcie hlavného kontrolóra mesta môže byť zvolený iba uchádzač s vysokoškolským vzdelaním.

 1. Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s inými funkciami, ukončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho odvolanie mestským zastupiteľstvom upravuje zákon o obecnom zriadení

4.   Úlohy hlavného kontrolóra:

a)   vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona o obecnom zriadení,

b)   predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,

c)   vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,

d)   predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e)   predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f)   spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g)   vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h)   je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,

i)   plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

5.   Pri vykonávaní činností podľa bodu 4 úzko spolupracuje s odbormi, oddeleniami a vedúcimi zamestnancami mestského úradu a je oprávnený nahliadnuť do účtovných a pokladničných dokladov ako aj do iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

6.   Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady (ak je zriadená) s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

7.   Hlavný kontrolór:

a)   je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti,

b)   je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi,

c)   plní ďalšie úlohy v zmysle platnej legislatívy a uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Článok 20

Mestská polícia

 1. Mesto na základe uznesenia mestského zastupiteľstva môže v zmysle zákona o obecnej polícií zriadiť mestskú políciu na zabezpečenie mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia úloh mesta, ktoré vyplývajú zo zákona a všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. Takým istým spôsobom môže mesto mestskú políciu zrušiť.
 2. Podrobnejšiu úpravu organizácie mestskej polície, jej úlohy a postavenie, vzťahy k samosprávnym orgánom mesta, spoluprácu s inými orgánmi a organizačnú štruktúru stanovuje organizačný poriadok mestskej polície, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

Článok 21

Mestský hasičský zbor

 1. Mesto na základe uznesenia mestského zastupiteľstva môže v zmysle osobitných predpisov zriadiť alebo zrušiť mestský hasičský zbor na zabezpečenie mestských vecí požiarnej ochrany v preventívnej oblasti a priamych záchranných prác pri požiaroch resp. iných živelných pohromách.
 2. Postavenie, organizáciu, riadenie a náplň činnosti podrobne upravuje organizačný poriadok dobrovoľného hasičského zboru, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

Článok 22

Výbory v mestských častiach

 1. Mesto na základe uznesenia mestského zastupiteľstva môže zriadiť alebo zrušiť v mestských častiach podľa článku 2 bod 3 štatútu mesta výbory. Členmi výborov sú všetci poslanci zvolení v príslušnej mestskej časti. Na čele výboru je predseda, ktorého volí výbor.
 2. Výbor mestskej časti je zložený z poslancov zvolených v mestskej časti a obyvateľov mesta s trvalým pobytom v mestskej časti zvolených mestským zastupiteľstvom. Počet členov výboru sa stanovuje verejnou voľbou na zhromaždení občanov mestskej časti, nadpolovičnou väčšinou prítomných na verejnom zhromaždení. Minimálny počet členov výboru je päť, maximálny počet jedenásť. Počet členov výboru je vždy nepárny (čiže 5, 7, 9 alebo 11 vrátane poslancov zvolených v mestskej časti). Návrh na kandidátov za členov výboru mestskej časti za účasti primátora, alebo zástupcu primátora, alebo prednostu mestského úradu schváli zhromaždenie občanov mestskej časti zvolané poslancami mestskej časti najneskôr do 60 dní od ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
 3. Výbory v mestských častiach reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.
 4. Všetky dôležité rozhodnutia týkajúce sa mestskej časti, najmä zmeny jej katastrálneho územia, územného plánu mesta, kúpy a predaja mestského majetku, zmeny názvu mestských častí ulíc, pochovávanie na miestnom cintoríne a pod. možno vykonať iba so súhlasom výboru mestskej časti.
 5. Výbory v mestských častiach sú povinné

a)   zabezpečovať úlohy zverené im orgánmi mesta,

b)   informovať obyvateľov o činnosti a uzneseniach mestského zastupiteľstva,

c)   informovať občanov o svojich návrhoch a podnetoch, ktoré predkladajú mestskému zastupiteľstvu alebo iným orgánom mesta,

d)   informovať mestské zastupiteľstvo resp. iné orgány mesta o požiadavkách a návrhoch občanov týkajúcich sa rozvoja mesta a jeho hospodárenia,

e)   zabezpečovať úlohy v súvislosti s poriadkom a životným prostredím a pod.

 1. Výbory v mestských častiach sú oprávnené

a)   predkladať návrhy a podnety pri tvorbe

aa) rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok,

ab) územného plánu mesta,

ac) rozvojového plánu mesta,

ad) verejnej zelene a jej údržby,

b)   vyjadrovať sa k

bb) zabezpečovaniu verejného poriadku,

bc) nájomným zmluvám a zriaďovaniu rôznych prevádzok v mestskej časti,

bd) otváracím hodinám prevádzok poskytujúcich služby,

be) návrhom na zmeny intravilánu.

 1. Základnou metódou práce výborov mestských častí je osobný styk s občanmi a prerokúvanie získaných podnetov a poznatkov na zasadnutiach výboru. Oznam o zasadnutí výboru musí byť zverejnený spôsobom obvyklým najneskôr v deň konania zasadnutia výboru. Na prerokúvanie dôležitých otázok môžu výbory zvolávať vo svojich častiach verejné zhromaždenie občanov.
 2. Výbory pri svojej práci vychádzajú z vyhradenej právomoci mestského zastupiteľstva, jeho uznesení, z rozhodnutí a opatrení primátora mesta a doporučení mestskej rady.
 3. Štruktúru a prácu výborov mestských častí upravuje rokovací poriadok výborov mestskej časti. Prácu výborov mestských častí koordinuje a usmerňuje zástupca primátora, ktorý podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne zvoláva porady predsedov výborov. Výbory mestských častí spolupracujú s oddeleniami mestského úradu, s mestskou políciou a s vedúcimi zamestnancami mestského úradu.
 4. Výbory mestských častí koordinujú činnosť organizácií na území mestských častí napojených na rozpočet mesta.
 5. Administratívne a organizačné veci výborov mestských častí zabezpečujú príslušné oddelenia mestského úradu.

12.Rokovací poriadok výborov mestskej časti schvaľuje mestské zastupiteľstvo uznesením.

13.  Funkčné obdobie výborov mestských častí začína dňom zvolenia ich členov mestským zastupiteľstvom a končí uplynutím príslušného funkčného obdobia orgánov samosprávy.

 

Článok 23

Obyvatelia mesta

 1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
 2. Práva obyvateľov mesta v súvislosti s účasťou na samospráve mesta stanovuje zákon o obecnom zriadení. Okrem toho sa obyvatelia mesta môžu zúčastňovať na samospráve mesta prostredníctvom

a)   práce v komisiách zriadených mestským zastupiteľstvom,

b)   práce vo výboroch mestských častí,

c)   poslancov, ktorí majú pridelené jednotlivé volebné okrsky,

d)   osobnej účasti na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a predkladaním návrhov a podnetov na zlepšenie práce orgánov samosprávy,

e)   osobnej účasti na zhromaždeniach občanov organizovaných orgánmi samosprávy mesta.

 1. Obyvatelia mesta sa podieľajú na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytujú pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým sú povinní v zmysle zákona o obecnom zriadení

a)   ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok a sú vykonávané v záujme mesta,

b)   podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste,

c)   napomáhať udržiavať  poriadok v meste,

d)   poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.

 1. Povinnosti mesta voči svojim obyvateľom stanovuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie osobitné a všeobecne záväzné predpisy.

 

Článok 24

Miestne referendum

Podrobnosti o organizácii miestneho referenda upravuje v súlade s platnou právnou úpravou samostatné všeobecne záväzné nariadenie mesta.

 

Článok 25

Miesta pre prístup k informáciám, zverejňovanie informácií

 1. Úradná tabuľa mestského úradu sa nachádza pred budovou mestského úradu a je prístupná verejnosti.
 2. Pod obvyklým spôsobom zverejňovania informácií sa v rámci mesta rozumie hlavne vyvesenie informácie v písomnej forme na úradnej tabuli mestského úradu a na webovom sídle mesta.
 3. Okrem toho môže mesto v záujme posilnenia prístupu k informáciám využiť vysielanie Bánovskej televízie, tabule oznamov mestského úradu na území mesta a iné informačné zdroje.
 4. Na úradnej tabuli mestského úradu a na webovom sídle mesta musia byť v zmysle zákona o obecnom zriadení zverejnené

a)   všeobecne záväzné nariadenie,

b)   návrh rozpočtu mesta,

c)   návrh záverečného  účtu mesta,

d)   návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva,

e)   uznesenie mestského zastupiteľstva,

f)   návrh na zavedenie verejnej dávky v zmysle zákona o obecnom zriadení,

g)   zvolanie zhromaždenia občanov,

h)   výsledky miestneho referenda,

i)   ďalšie listiny v súlade s právnymi predpismi.

5.   Všeobecne záväzné nariadenia mesta a zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva sú prístupné verejnosti na mestskom úrade a na internetovej stránke mesta.

6.   Pri zverejňovaní informácií mesto koná v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov a osobitného  vnútorného predpisu vydaného primátorom mesta.

 

Článok 26

Poslanci mestského zastupiteľstva

 1. Zastupiteľský zbor mesta je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta z radov obyvateľov mesta.
 2. Podmienky pre vznik a zánik uplatňovania mandátu poslanca stanovuje zákon o obecnom zriadení.
 3. Poslanec je povinný

a)   zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, na ktorom sa zúčastní,

b)   zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c)   dodržiavať štatút mesta a rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a mestskej rady a zásady odmeňovania poslancov,

d)   obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov,

e)   na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti mestského zastupiteľstva.

 1. Poslanec je oprávnený

a)   predkladať mestskému zastupiteľstvu a ďalším orgánom mesta podnety a návrhy,

b)   interpelovať primátora a členov mestskej rady (ak je zriadená) vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c)   požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d)   požadovať informácie a vysvetlenie od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,

e)   zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,

f)   požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie,

g)   zúčastňovať sa na zasadnutí ktorejkoľvek komisie, aj keď nie je jej členom.

 1. Pracovno-právne veci a náhradu výdavkov vznikajúcich poslancom v súvislosti s výkonom poslaneckej funkcie stanovuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie súvisiace predpisy (napr. Zákonník práce).

 

Tretia časť

Spolupráca mesta

 

Článok 27

Vnútroštátna spolupráca

 1. Mesto môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia miest a obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitných predpisov.
 2. Podmienky  zmluvných vzťahov, podmienky pre zriadenie a činnosť združenia miest a obcí v rámci Slovenskej republiky stanovuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie súvisiace predpisy.

 

Článok 28

Medzinárodná spolupráca

 1. Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
 2. Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení  nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, alebo s verejným záujmom.

 

Článok 29

Vonkajšie vzťahy a konanie v mene samosprávy

 1. V mene mesta ako právnickej osoby koná a vystupuje navonok v zmysle zákona o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov primátor mesta ako najvyšší výkonný orgán mesta.
 2. Podpisuje všetky úradné listiny a dokumenty v mene mesta, všetky rozhodnutia, zmluvy medzi mestom a inými právnickými osobami, fyzickými osobami týkajúce sa majetku mesta a s majetkom mesta súvisiacimi.
 3. Primátora mesta v jeho funkcii zastupuje zástupca primátora v prípadoch presne vymedzených v písomnom poverení primátora mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
 4. Primátor mesta môže v odôvodnených prípadoch preniesť svoju právomoc podpisovať listiny v mene mesta a rozhodnutia vo svojom mene na iného zamestnanca mesta len písomným delegovaním tejto právomoci.
 5. Primátor mesta môže v odôvodnených prípadoch písomne splnomocniť konať a vystupovať v mene mesta zamestnanca mesta v súdnych sporoch, vo veci prípravy a rozhodovania v správnom konaní a pod.
 6. V mene organizačných zložiek mestského úradu, v rámci právomocí vymedzených zákonom mestskému úradu, konajú a vystupujú navonok vedúci pracovníci mestského úradu podľa príslušnosti k prejednávanej veci.

 

 

Štvrtá časť

Vyznamenania a ceny mesta

 

Článok 30

Čestné občianstvo mesta

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, môže mesto udeliť čestné občianstvo mesta.
 2. Čestné občianstvo možno udeliť občanom Slovenskej republiky, ktorí nie sú obyvateľmi mesta a cudzím štátnym príslušníkom. Tým sa však nezakladá pre cudzinca štátne občianstvo Slovenskej republiky.
 3. O udelení čestného občianstva mesta rozhoduje na návrh primátora mesta alebo poslanca mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
 4. Udelenie čestného občianstva sa potvrdzuje vydaním listiny mesta, ktorú podpisuje primátor mesta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku čestného občana mesta.
 5. Slávnostné udelenie čestného občianstva mesta sa vykoná odovzdaním listiny spravidla na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Čestný občan mesta sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej osobnej návšteve mesta zapíše do Pamätnej knihy mesta Bánovce nad Bebravou.
 6. Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo mesta odňať, ak sa zo závažných skutočne overených dôvodov čestný občan mesta stal medzičasom tejto pocty nehodným.

 

Článok 31

Mestské vyznamenania

 1. Mesto môže udeliť tieto vyznamenania:
  1. Čestné uznanie za rozvoj mesta občanom Slovenskej republiky za vynikajúce tvorivé výkony a činnosti, ktoré významným spôsobom prispeli k ďalšiemu rozvoju mesta,
  2. Plaketu Za zásluhy občanom mesta, ktorí sa rozhodujúcim spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta,
  3. Pamätný list občanom Slovenskej republiky za prínos  k rozvoju mesta v určitej oblasti jeho života pri príležitosti významných výročí a pamätných dní mesta.
 2. Vo výnimočných prípadoch možno vyznamenania podľa bodu 1 udeliť aj po smrti, in memoriam. V takýchto prípadoch sa vyznamenanie odovzdá najbližším príbuzným vyznamenanej osoby.
 3. O udelení vyznamenaní a o prípadnej finančnej odmene spojenej s udelením vyznamenania rozhoduje na návrh primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva alebo občanov mesta mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou.
 4. Za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov, za úspešnú a záslužnú činnosť všeobecného charakteru (napr. viacnásobní darcovia krvi) môže primátor mesta z vlastného podnetu alebo na návrh poslancov mestského zastupiteľstva alebo občanov mesta udeliť vyznamenanie Cena primátora mesta Bánovce nad Bebravou spojené vecným darom do výšky 166,‑ €. O udelení vyznamenania primátor mesta dodatočne informuje mestské zastupiteľstvo.
 5. Primátor mesta môže na podnet občanov, poslancov alebo z vlastného podnetu udeliť Ďakovný list v súvislosti so zásluhami o rozvoj mesta a životnými jubileami a udeliť bronzový, strieborný alebo zlatý odznak s erbom mesta.

 

Piata časť

Všeobecné a záverečné ustanovenia

 

Článok 32

Kronika mesta

 1. Kroniku mesta Bánovce nad Bebravou vedie v slovenskom jazyku kronikár mesta, ktorého menuje a odvoláva primátor mesta. Kronikár vedie kroniku v písomnej a v elektronickej forme a zároveň vedie sprievodnú dokumentáciu o prameňoch, z ktorých čerpal údaje k zápisom do kroniky. Elektronická forma kroniky je zverejňovaná na webovom sídle mesta. Nahliadnutie do písomnej formy kroniky mesta sa riadi platným registratúrnym poriadkom Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou.
 2. Ročnú výšku odmeny kronikára schvaľuje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta na základe doporučenia komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry, ktorá schvaľuje text jednotlivých ročných zápisov do kroniky.
 3. Zápisy dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. Sú bezprostredným hodnoverným svedectvom o udalostiach mesta a jeho ľuďoch, ktorí sa pričinili o rozvoj spoločenstva mesta.
 4. Za vedenie kroniky, overovanie autenticity a objektívnosti údajov, ktoré majú byť zaznamenané a za správne a bezpečné uskladnenie kroniky mesta zodpovedá prednosta mestského úradu.

 

Článok 33

Pomoc obyvateľom mesta pri mimoriadnych situáciách

 1. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľom mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 2. V prípade mimoriadnej situácie vykonáva mesto hlásnu službu na území mesta, ustanovuje režim života v meste, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a dočasné ubytovanie a zásobovanie.
 3. V prípade mimoriadnej situácie mesto zabezpečuje a riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce na území mesta a plní ďalšie úlohy v spolupráci s inými právnickými a fyzickými osobami na území mesta podľa osobitných predpisov.

 

Článok 34

Pomoc mestu pri mimoriadnych situáciách

 1. Primátor mesta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie, ktoré potrebuje na to, aby mesto zvládlo úlohy pri mimoriadnej udalosti.
 2. V prípade potreby je mesto povinné od fyzických a právnických osôb vyžadovať plnenie všeobecných povinností v rámci preventívnych opatrení pri ochrane pred povodňami.
 3. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá mestu poskytla pri mimoriadnej udalosti a odstraňovaní jej následkov osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených prostriedkov. Ak ho do dvoch rokov od vzniku nákladov neuplatní, právo zaniká.

 

Článok 35

Záverečné ustanovenia

 1. Je čestnou povinnosťou každého obyvateľa mesta upozorniť a oznámiť každé porušenie ustanovení tohto štatútu mesta mestskému úradu, členom mestskej polície resp. PZ SR.
 2. Dozor nad dodržiavaním štatútu mesta vykonávajú orgány mesta a to mestské zastupiteľstvo, mestská rada, výbory mestských častí, komisie a výkonné orgány  mesta a to mestský úrad, mestská polícia, hlavný kontrolór mesta.
 3. Za porušenie ustanovení štatútu mesta možno fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám  oprávneným podnikať uložiť sankcie podľa platných právnych predpisov.
 4. Zmeny a doplnky štatútu mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
 5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu mesta sa ruší Štatút mesta Bánovce nad Bebravou v znení neskorších zmien a doplnkov schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou zo dňa 24. januára 1995 pod bodom C/2.
 6. Tento štatút  mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 16.12.2003 uznesením č. 7/2003 pod bodom B/7 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa  16.12.2003

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Ján Turčan, v.r.                                                                Rudolf Šúň, v.r.

               primátor mesta                                                          prednosta  mestského úradu

 

V znení doplnku:

č.  1)    schváleného uznesením MsZ       č. 15/2005, dňa 22.02.2005,   pod bodom B/11

č.  2)    schváleného uznesením MsZ         č. 5/2007, dňa 04.09.2007,   pod bodom B/4

č.  3)    schváleného uznesením MsZ       č. 22/2010, dňa 23.02.2010,   pod bodom B/6

č.  4)    schváleného uznesením MsZ       č. 24/2010, dňa 29.06.2010,   pod bodom B/5

č.  5)    schváleného uznesením MsZ     č. 135/2011, dňa 25.10.2011,   pod bodom 2.

č.  6)    schváleného uznesením MsZ     č. 564/2017, dňa 06.09.2017,   pod bodom 2.

č.  7)    schváleného uznesením MsZ       č. 18/2019, dňa 29.01.2019.

 

 

ÚvodÚvodná stránka