Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

Požiarny poriadok Mesta Bánovce nad Bebravou - ZRUŠENÉ

Schválené: 16.12.2003

Vyhlásené: 17.12.2003

Účinnosť: 1.1.2004

Úplné znenie VZN č. 56

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) 

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta číslo  56

 

POŽIARNY PORIADOK MESTA bánovce naD bebravou

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, mesta, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.
 2. Účelom „Požiarneho poriadku mesta“ je stanoviť povinnosti právnickým  osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám a orgánom mesta, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
 3. Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi mesta na odstránenie zistených nedostatkov.
 4. Mesto plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov Dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len „DHZO“). Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi.

 

 

Prvá časť

Úlohy orgánov mesta a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v meste a jej mestských častiach

 

Článok 2

Mesto

 1. Povinnosťou mesta na úseku ochrany pred požiarmi je:

a)    podieľať sa  v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadilo,

b)    zriadiť mestský hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,

c)    zabezpečovať odbornú prípravu  členov mestského hasičského zboru,

d)    vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany mesta pred požiarmi,

e)    zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov (operačné pracovisko jednotky Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“) v Bánovciach nad Bebravou) a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,

f)     označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou  zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,

g)    plniť úlohy právnickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,

h)    vykonávať preventívo-výchovnú činnosť.

 1. Mesto uskutočňuje výkon zverenej štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode tým, že

a)    vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v objektoch, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo),

b)    rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní,

c)    rozhoduje o vylúčení veci z používania,

d)    určuje veliteľa zásahu.

 1. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane  pred požiarmi

a)    v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo,

b)    v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

 1. Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi mesto spolupracuje s dobrovoľným hasičským zborom na úseku protipožiarnej ochrany.

 

Článok 3

Mestské zastupiteľstvo

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní mestské zastupiteľstvo nasledovné úlohy:

a)    schvaľuje preventivára požiarnej ochrany mesta a veliteľa DHZO,

b)    schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky mesta a vedúcich kontrolných skupín,

c)    zriaďuje DHZO a určuje mu náplň práce, 

d)    spravuje DHZO, počet členov a jeho materiálno-technické vybavenie určuje mesto po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru v meste,

e)    vymenúva a odvoláva veliteľa DHZO po schválení okresným riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,

f)    rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení činnosti DHZO prípadným zaradením nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu ako svoje povolanie,

g)    schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v meste,

h)    rozhoduje  o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré mesta alebo právnické osoby,

i)     prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v meste a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,

j)     zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú

ja)   obstarávania  hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

jb)   vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov  ochrany pred požiarmi,

jc)   uhrádzania miezd pre preventivára požiarnej ochrany mesta, členov kontrolných skupín, veliteľa a členov DHZO ako aj ďalších funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

jd)   uhrádzania výdavkov spojených s účasťou DHZO na previerkach pripravenosti a previerkových cvičeniach,

je)   uhrádzania výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej zbrojnice.

k)    schvaľuje „Požiarny poriadok mesta“  a iné všeobecne záväzné nariadenia mesta v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

Článok 4

Primátor mesta

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní primátor mesta tieto úlohy:

a)    schvaľuje plán odbornej prípravy členov DHZO,

b)    rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia na objekty nachádzajúce sa na území mesta,

c)    schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,

d)    požaduje vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky,

e)    schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

f)    rozhoduje o účasti DHZO na previerkach pripravenosti,

g)    rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

h)    poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,

i)     rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie mesta, napr.  „Požiarny poriadok mesta“, alebo nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú  primátorom mesta poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,

j)     rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie vylúčenej veci po odstránení nedostatkov,

k)    rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,

l)     rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,

m)   prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom:

ma) návrh na vymenovanie veliteľa DHZO,

mb) návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré mesta alebo právnické  osoby,

mc) návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov,

n)    konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom otázky  aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,

o)    spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR pri zabezpečovaní úloh mesta v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

 

Článok 5

Mestský úrad

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní mestský úrad tieto úlohy:

a)    písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

b)    písomne vyhotovuje „Požiarny poriadok mesta“,

c)    písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy členov DHZO,

d)    vyhotovuje menovacie dekréty pre veliteľa, strojníkov a členov DHZO, preventivára požiarnej ochrany mesta, vedúceho protipožiarnej hliadky a pod.,

e)    vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín,

f)    pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutia orgánov mesta pri  prejednávaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi,

g)    zabezpečuje účasť veliteľa a strojníkov DHZO, ako aj preventivára požiarnej ochrany mesta na odbornej príprave, overení odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

h)    oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,

i)     žiada vlastníka (správcu, užívateľa) o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosti,

j)     zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,

k)    vyhotovuje oznámenie pre príslušné okresné riaditeľstvo o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,

l)     vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,

m)   vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania,

n)    zriaďuje ohlasovne požiarov v meste,

o)    plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,

p)    oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol na území mesta,

q)    zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie mesta o ochrane pred požiarmi,

r)     podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v meste,

s)    poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,

t)     požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov mesta,

u)    vedie evidenciu majetku mesta, ktorý je v užívaní DHZO a vykonáva jeho inventarizáciu,

v)    zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

w)   administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky a poistenie členov DHZO,

x)    zabezpečuje účasť zamestnancov mesta a poslancov na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy,

y)    zabezpečuje, resp. požaduje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na hydrantoch.

 

Článok 6

Dobrovoľný hasičský zbor obce („DHZO“)

1.    DHZO na území mesta plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

2.    Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZO plní tieto úlohy:

a)    vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,

b)    podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,

c)    vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,

d)    zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej  techniky a vecných prostriedkov ochrany pred   požiarmi,

e)    vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zamestnancov,

f)     vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

 

Článok 6a

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

1.       DHZ na území obce plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

2.       Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZ plní tieto úlohy:

a)       vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,

b)      podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,

c)       vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,

d)      zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

e)       vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zamestnancov,

f)       vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

3.       DHZ sa zriaďujú:

a)       DHZ Bánovce pre mesto Bánovce nad Bebravou.

b)      DHZ Biskupice v mestskej časti Biskupice,

c)       DHZ Dolné Ozorovce v mestskej časti Dolné Ozorovce,

d)      DHZ Horné Ozorovce v mestskej časti Horné Ozorovce.

3.       Ďalšie práva a povinnosti určené týmto nariadením pre DHZO sa vzťahujú i na DHZ.

 

Článok 7

Kontrolné skupiny

 1. Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny preverujú dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:

a)    dokumentácia ochrany pred požiarmi,

b)    vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,

c)    skladovanie horľavých látok,

d)    stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie,

e)    vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,

f)     umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.

 1. Súčasťou preventívnych  protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných  osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
 2. Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina mesta navrhne, aby mesto požiadalo príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

 

Článok 8

Protipožiarna asistenčná hliadka

 1. Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje

a)    v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

b)    pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

c)    pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

Protipožiarna asistenčná hliadka:

 1. dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
 2. vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
  1. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:

a)    oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečeného podujatia,

b)    oboznamujú sa  s objektom  a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

c)    kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,

d)    vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,

e)    preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

f)     upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.

 1. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi mesto z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov  bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov, mesto určí jej vedúceho.
 2. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší  počet osôb,  budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA“.
 3. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh.  Ak sa skladá z dvoch alebo viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.

 

Článok 9

Preventivár požiarnej ochrany mesta

Preventivár požiarnej ochrany mesta plní tieto úlohy:

a)    organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v meste,

b)    zabezpečuje školenie kontrolných skupín mesta,

c)    vypracúva dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta,

d)    vykonáva preventívno-výchovnú činnosť v meste.

 

Článok 10

Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len „veliteľ“)

 1. Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:

a)    spracúva plány odbornej prípravy DHZO na výcvikový rok,

b)    zabezpečuje odbornú prípravu členov DHZO,

c)    vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti DHZO,

d)    zabezpečuje účasť DHZO na previerkach pripravenosti,

e)    zúčastňuje sa rokovaní orgánov mesta, kde predkladá správy a rozbory  o akcieschopnosti a pripravenosti DHZO a jeho materiálno-technickom vybavení,

f)     zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,

g)    podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení mesta na úseku ochrany pred požiarmi,

h)    požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu mesta na príslušný rok,

i)     zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,

j)     organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,

k)    zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť DHZO,

 1. Na mieste zásahu ako veliteľ zásahu najmä:

a)    zabezpečuje vykonávanie nepretržitého prieskumu a určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,

b)    zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných  prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

c)    dodržiava zásady prednostného velenia  - veliteľ zásahu z DHZO má prednosť pred veliteľom zásahu zo závodného hasičského zboru (ďalej ZHZ), okrem prípadu ak je  požiar v objektoch zriaďovateľa  ZHZ; prípadne pri zásahu dvoch alebo viac hasičských jednotiek je povinný prevziať velenie veliteľa zásahu z miestne príslušnej hasičskej jednotky,

d)    môže nariadiť  v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo  aby  sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,

e)    zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek,

f)     môže vyzvať  fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť, ak ju nepreukáže  hodnoverne, je oprávnený predviesť túto fyzickú osobu na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná predvedenie strpieť,

g)    odvoláva z miesta zásahu hasičov, ktorí si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich plnenie,

h)    vykonáva obhliadky miesta zásahu po ukončení zásahu, odovzdáva a určuje nevyhnutné opatrenia,

i)     spracúva správy o zásahu.

 

 

Druhá časť

Povinnosti na úseku  ochrany pred požiarmi a spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi

 

Článok 11

Povinnosti fyzických osôb

 1. Fyzická osoba je povinná

a)    konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,

b)    dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

c)    obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené, 

d)    umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,

e)    dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

f)     strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

g)    oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,

h)    zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,

i)     zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína.

 1. Fyzická osoba nesmie

a)    fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b)    vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c)    zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

d)    vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,

e)    poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,

f)     vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

 

Článok 12

Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecificky dotýkajú.

 

Článok 13

 Pomoc pri zdolávaní požiarov
 1. Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru

a)    vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

b)    uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

c)    ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,

d)    poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej  jednotky  alebo  mesta,

e)    na výzvu  veliteľa  zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného  riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, alebo  mesta poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,

f)     vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo  na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov,  o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,

g)    ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti.

 1. Ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

 

Článok 14

Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

1.    Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.

2.    Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach a v objektoch k tomu určených, usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru posúdi okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.  

3.    Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak., vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom „Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.

4.    Usporiadateľ podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb, je povinný

a)    v prípadoch určených primátorom mesta, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,

b)    ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku mesto, ak sa vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak,

5.    Podujatia môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany najmä z hľadiska evakuácie osôb pri požiari.

 

Článok 15

Úlohy mesta v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Mesto zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.

 

 

 

Článok 16

Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

1.    Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v meste a v jej mestských častiach zabezpečuje jednotka hasičského a záchranného zboru v spolusúčinnosti s mestským hasičským zborom.

2.    V prípade ohlásenia požiaru v ohlasovni požiarov zasahuje podľa potreby hasičský a záchranný zbor, DHZO a ďalšie hasičské jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu okresu.

 

 

Tretia časť

Početný stav a vybavenie dobrovoľného hasičského zboru obce

 

Článok 17

Početný stav DHZO

1.    Pri určovaní počtu členov DHZO a jeho materiálno-technickom vybavení mesto prihliadala najmä na

a)    veľkosť mesta, zastavanosť územia, prírodné podmienky v meste, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie mesta povodňami,

b)    na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,

c)    na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,

d)    na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru v územnom obvode mesta, ktorý je súčasne zásahovým obvodom DHZO,

e)    na spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi v meste a v mestských častiach  so zreteľom na denný čas a nočný čas.

2.    DHZO sa považuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia DHZO.

3.    Organizačná štruktúra DHZO tvorí prílohu požiarneho poriadku.

 

Článok 18

Vybavenie DHZO

Vybavenie DHZO tvorí

a)    dopravný automobil s motorovou striekačkou alebo cisternová automobilová striekačka,

b)    hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 300 m,

c)    osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie záchranných  prác pre každého člena hasičského družstva,

d)    vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.

 

 

Štvrtá časť

Zdroje požiarnej vody, ohlasovanie a vyhlasovanie požiarneho poplachu

 

Článok 19

Prehľad zdrojov požiarnej vody

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov je udržiavať v akcieschopnom a použiteľnom stave tieto vodné zdroje:

a)    prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):

aa)   vodná nádrž Prusy,

ab)  vodné toky Bebrava, Radiša, Dubnička, Svinica,

b)    umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody) - hydrantová sieť mesta.

 

Článok 20

Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu

1.    Ohlasovne požiarov

a)    prijímajú hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí v územnom obvode mesta a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu

b)    zabezpečujú prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva.

2.    Hlavnou ohlasovňou požiarov je operačné pracovisko jednotky HaZZ v Bánovciach nad Bebravou, Ul. Na vŕštek, tel. číslo 150.

3.    Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.

4.   Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť

a)    adresu požiaru,

b)    objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,

c)    rozsah požiaru,

d)    ohrozenie osôb,

e)    prístupové cesty,

f)     meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

5.    Spôsob

Protipožiarny poplach sa vyhlasuje mestským rozhlasom v budove MsÚ.

6.    Kontaktné adresy a telefónne čísla dotknutých orgánov

a)

Hasičská jednotka

OR HaZZ

150, 112

b)

Ohlasovňa požiarov

HaZZ Bánovce nad Bebravou

760 22 22

c)

polícia

OR PZ Bánovce nad Bebravou

OO PZ Bánovce nad Bebravou

158, 112,

7601820, 7602333

d)

zdravotníci

Záchranná služba Bánovce nad Bebravou

155, 112

e)

plynárne

SPP, a.s., Bánovce nad Bebravou

do 15.00 hod. 7602451

po 15.00 a víkend 0905223119, 0850111727

f)

vodárne

ZsVS, Bánovce nad Bebravou

7602106, 0905251216

g)

elektrárne

ZSE, Zákaznícka linka

0850111555

h)

telekomunikácie

Sl. telekomunikácie, poruchy

12129

i)

správa vodného toku

Povodie Váhu Topoľčany

5321250

j)

správca cestných komunikácií

SSC, Bánovce nad Bebravou

7602472

k)

okresný úrad

Odbor životného prostredia, OÚ Bánovce nad Bebravou, SNP 651

7603792, 7601723

Odbor civilnej ochrany, OÚ Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 60

7603792

 

 

 

 

Piata časť

Dokumentácia protipožiarneho poplachového plánu

 

Článok 21

Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu

Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.

 

Článok 22

Prehľadný situačný plán mesta

Prehľadný situačný plán mesta  a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku.

 

 

Šiesta časť

Náhrada škody a záverečná časť

 

Článok 23

Náhrada škody

1.    Právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe sa nahrádza škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.

2.    Náhrada škody podľa predchádzajúceho odseku sa neposkytuje právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.

3.    Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorej záujme sa zásah vykonal. Táto právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah  v záujme fyzickej osoby vykonalo mesto, uplatňuje sa  právo na náhradu škody u mesta, ktoré aj náhradu škody poskytuje.

 

Článok 24

Spoločné a záverečné ustanovenie

1.    Tento „Požiarny poriadok mesta“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.

2.    Orgány mesta, fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území mesta úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohoto všeobecné záväzného nariadenia mesta.

3.    V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohoto všeobecne záväzného nariadenia, mesto vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.

4.    Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

5.    Požiarny poriadok je zverejnený na internetovej stránke mesta Bánovce nad Bebravou – www.banovce.sk. Požiarny poriadok je na mestskom úrade prístupný každému.

6.    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou číslo 7/2003 dňa 16.12.2003 pod bodom B/8 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta..

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa  16.12.2003

 

 

 

            Ing. Ján Turčan, v.r.                                                        Rudolf Šúň, v.r.

                 primátor mesta                                                             prednosta MsÚ

 

V znení doplnku:

č.  1)    schválený uznesením MsZ č. 189/2015, dňa 16.12.2015, bod 8, účinný 01.01.2016

č.  2)    schválený uznesením MsZ č. 401/2016, dňa 14.12.2016.

ÚvodÚvodná stránka