Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

Organizačný poriadok Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou - ZRUŠENÉ

Schválené: 16.12.2003

Vyhlásené: 17.12.2003

Účinnosť: 1.1.2004

Úplné znenie VZN č. 57

 

Mesto  Bánovce  nad Bebravou podľa § 19, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa Štatútu mesta Bánovce nad Bebravou

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 57 Organizačný poriadok Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 

Organizačný poriadok Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou upravuje organizáciu mestskej polície, riadenie, práva a povinnosti príslušníkov mestskej polície, vnútornú disciplínu, výcvik, ako aj vzťahy mestskej polície k štátnym orgánom.

 

Článok 2

Základné ustanovenia

 

1.   Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

2.   Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením.

3.   Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

4.   Primátor mesta môže v prípade závažných dôvodov pozastaviť výkon funkcie náčelníka mestskej polície do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva.

5.   V meste Bánovce nad Bebravou plní mestská polícia úlohy podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Článok 3

Základné úlohy mestskej polície

 

1.   Mestská polícia

a)   zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,

b)   spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím a to s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany a pod.),

c)   dbá o ochranu životného prostredia v meste,

d)   dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a  verejne prístupných miestach,

e)   vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,

f)   ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,

g)   oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,

h)   plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.

2.   Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

 

Článok 4

Organizácia mestskej polície

 

1.   Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov a zariadení mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah úloh. Finančné ohodnotenie príslušníkov mestskej polície určuje platový poriadok pracovníkov mestského úradu.

2.   Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

3.   Príslušník mestskej polície skladá sľub tohto znenia:

      „Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy mesta a jej obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.“

 

Článok 5

Riadenie činnosti mestskej polície

 

1.   Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. Za týmto účelom najmä

a)   organizuje prácu príslušníkov mestskej polície,

b)   podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície, o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,

c)   spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,

d)   predkladá primátorovi mesta požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov

e)   zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície,

f)   podáva primátorovi mesta návrhy súvisiace s pracovnými vzťahmi príslušníkov mestskej polície,

g)   plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora.

2.   Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník mestskej polície.

 
Článok 6
Vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru

 

1.   Príslušníkom mestskej polície sa môže stať len bezúhonná osoba staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície, má stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

2.   Úkony smerujúce k vzniku, zmene a skončeniu pracovného pomeru vykonáva primátor mesta na základe návrhu náčelníka mestskej polície v zmysle Zákonníka práce.

3.   Prijímacie konanie pre prijatie uchádzača za príslušníka mestskej polície sa začína na základe žiadosti vlastnoručne podpísanej uchádzačom. Uchádzač o prácu v mestskej polícii k žiadosti o prijatie predloží kópiu dokladov o nadobudnutom vzdelaní, životopis, výpis z registra trestov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

4.   Na základe materiálov podľa bodu 3 je uchádzač podrobený výberovému konaniu, ktoré pozostáva z pohovoru, fyzického testu a psychodiagnostického testu, ktorý vykoná psychológ určený primátorom mesta. Na základe súhrnných výsledkov a na návrh náčelníka mestskej polície primátor mesta rozhodne o prijatí uchádzača do pracovného pomeru.

5.   S uchádzačom, ktorý splní požadované nároky, uzatvorí primátor mesta pracovnú zmluvu na dobu určitú v trvaní šesť mesiacov, so skúšobnou dobou na tri mesiace.

6.   Pred uplynutím šesť mesiacov predloží náčelník mestskej polície primátorovi mesta na základe výsledku skúšky o odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície návrh na zmenu pracovného pomeru na dobu neurčitú.

7.   Ak príslušník mestskej polície nevykoná skúšku o odbornej spôsobilosti do termínu určeného zákonom, resp. do troch mesiacov od dňa nástupu za príslušníka mestskej polície, postupuje sa v zmysle § 46 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

8.   O preradení príslušníka mestskej polície na inú funkciu, alebo skončení pracovného pomeru rozhoduje primátor mesta na základe návrhu náčelníka mestskej polície.

9.   Vhodnosť zotrvania príslušníka v  pracovnom pomere, proti ktorému sa vedie  trestné konanie, posudzuje individuálne primátor mesta na návrh náčelníka mestskej polície v zmysle Zákonníka práce.

 

Článok 7

Pravidlá správania sa príslušníkov mestskej polície

 

1.   Počas výkonu služby nesmie príslušník mestskej polície požívať alkoholické nápoje a musí byť vždy riadne upravený, nesmie nosiť náušnice alebo iné podobné ozdobné doplnky, ktoré zvyšujú riziko poranenia pri výkone služby. Pri jednaní s občanmi nesmie

a)   fajčiť alebo mať cigaretu v ústach,

b)   mať žuvačku v ústach,

c)   mať ruky vo vreckách.

2.   Príslušník mestskej polície sa dopustí porušenia pracovnej disciplíny najmä ak

a)   sa dopustí výtržnosti, svojím správaním porušuje pracovnú disciplínu alebo poškodzuje dobré meno mestskej polície,

b)   nedodržiava zásady pre výkon služby a platné smernice,

c)   nedodržiava organizačný poriadok,

d)   slovným prejavom alebo svojím správaním potupuje, prípadne zosmiešňuje ostatných príslušníkov mestskej polície, čím narúša pracovné vzťahy a morálku mestskej polície,

e)   prejavuje neposlušnosť či nedbalosť pri vykonávaní zákonom stanovených povinností uvedených v organizačnom poriadku a v náčelníkom vydaných smerniciach,

f)   bez oprávnenia poskytuje cudzím osobám informácie o činnosti mestskej polície,

g)   úmyselne alebo z nedbanlivosti podpisuje falošné, zavádzajúce či nepresné údaje, písomné výpovede, zápisy v niektorom úradnom doklade alebo v zázname týkajúceho sa výkonu služby.

3.   Za hrubé a závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje najmä

a)   požitie alkoholických nápojov počas výkonu služby,

b)   nedodržiavanie platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na prácu v mestskej polícii, opustenie pracoviska či iného miesta služobného výkonu bez závažnej príčiny alebo súhlasu náčelníka,

c)   sprenevera a zneužitie zverených finančných prostriedkov príjmu z blokových pokút a iných finančných prostriedkov,

d)   sprenevera zverených materiálových prostriedkov a súčastí výstroja.

4.   O postihu podľa závažnosti porušenia pracovnej disciplíny, rozhoduje primátor mesta.

 

Článok 8

Základné povinnosti príslušníkov mestskej polície

 

Príslušník mestskej polície pri plnení úloh je povinný najmä

a)   dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi primátora,

b)   dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou mestskej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom,

c)   zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok,

d)   zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,

e)   v prípade, že bol spáchaný trestný čin, oznámiť vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu,

f)   poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,

g)   oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti.

 

Článok 9

Všeobecné oprávnenia príslušníkov mestskej polície

 

1.   Príslušník mestskej polície pri plnení úloh je oprávnený

a)  vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,

b)   ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky [čl. 5, ods. 1, písm. f)] zistené pri plnení úloh,

c)   zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar mestskej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov (§ 76, ods. 2 trestného poriadku),

d)  presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený, alebo či nemá pri  sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,

e)  prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh mestskej polície alebo mesta,

f)   zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami alebo ak ide o vozidlá podľa čl. 27, ods. 4.

2.   Zbraňou podľa odseku 1 písm. d) sa rozumie strelná, bodná, sečná, rezná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti. Zbraňou sa ďalej rozumie všetko, čím je možné urobiť útok proti telu dôraznejším.

 

Článok 10

Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti

 

1.   Príslušník mestskej polície je oprávnený vyzvať osobu pristihnutú pri spáchaní priestupku, ďalej osobu, od ktorej je požadované vysvetlenie podľa čl. 11, ods. 1., alebo hľadanú osobu, aby preukázala svoju totožnosť. Osoba je povinná výzve vyhovieť.

2.   Ak osoba uvedená v ods. 1. odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník mestskej polície oprávnený predviesť takúto osobu na útvar mestskej polície za účelom zistenia jej totožnosti.

 

Článok 11

Oprávnenie požadovať vysvetlenie

 

1.   Príslušník mestskej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. Príslušník mestskej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar mestskej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov.

2.   Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa ods. 1. nevyhovie a na objasnenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné, môže ju príslušník mestskej polície predviesť na útvar mestskej polície na účel podania vysvetlenia. Na účel predvedenia môže príslušník mestskej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky.

3.   Príslušník mestskej polície po predvedení osoby

a)   bezodkladne spíše úradný záznam o predvedení a zápisnicu o podanom vysvetlení,

b)   ihneď odovzdá predvedenú osobu najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak osobu ihneď prepustí.

4.   Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe spôsobila nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo trestný čin.

5.   Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, iba ak by bola od tejto povinnosti oslobodená.

6.   Príslušník mestskej polície je povinný osobu poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa ods. 4 a 5.

7.   Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého zárobku v zmysle platných právnych predpisov. Náhradu poskytuje mesto. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.

8.   Nárok na náhradu podľa odseku 7 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní  do ôsmich dní odo dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila. Oprávnenú osobu treba o tom poučiť.

 

Článok 12

Oprávnenie otvoriť byt

 

1.   Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je príslušník mestskej polície oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doňho a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.

2.   Na otvorenie bytu a na vykonanie úkonov podľa odseku 1. je príslušník mestskej polície povinný zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby, nemusí tak urobiť, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a je  bezprostredne ohrozený život alebo zdravie alebo bezprostredne hrozí závažná škoda na majetku.

3.   Po vykonaní opatrení podľa odseku 1 príslušník mestskej polície bez zbytočného odkladu vyrozumie užívateľa bytu a zabezpečí uzavretie bytu, ak to nemôže vykonať užívateľ alebo iná oprávnená osoba.

4.   Otvorenie bytu nesmie sledovať iný záujem než ochranu života alebo zdravia a majetku.

5.   O otvorení bytu a vykonaných opatreniach spíše príslušník mestskej polície úradný záznam a okamžite o tom oboznámi príslušný útvar Policajného zboru a prokurátora.

6.   Ustanovenie odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahuje aj na nebytové priestory.

 

Článok 13

Oprávnenie odňať vec

 

1.   Príslušník mestskej polície je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie odňať vec, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené jej prepadnutie alebo môže byť zhabaná, alebo môže súvisieť s trestným činom, alebo ak ide o vec hľadanú podľa čl. 27, ods. 4.

2.   Nemožno odňať vec, ktorej hodnota je v nápadnom nepomere k povahe priestupku.

3.   Po odňatí veci spíše príslušník mestskej polície úradný záznam a osobe, ktorej vec bola odňatá, vystaví potvrdenie o odňatí veci. Odňatú vec odovzdá príslušník mestskej polície orgánu, ktorý o priestupku rozhoduje, alebo útvaru Policajného zboru, ak ide o priestupok, ktorého objasňovanie patrí podľa osobitných predpisov Policajnému zboru.

4.   Ak odpadnú dôvody na postup podľa ods. 3. druhej vety, príslušník mestskej polície je povinný vydanú alebo odňatú vec vrátiť tomu, komu nesporne patrí, inak tomu, kto ju vydal alebo komu bola odňatá. O vykonaní tohto úkonu spíše záznam.

 

Článok 14

Donucovacie prostriedky

 

1.   Donucovacími prostriedkami sú

a)   hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,

b)   slzotvorné prostriedky,

c)   obušok,

d)   putá,

e)   služobný pes,

f)   technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

2.   Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník mestskej polície povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad alebo tomu bránia iné okolnosti.

3.   O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje príslušník mestskej polície podľa konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje, nespôsobil neprimeranú ujmu.

 

 

 

 

Článok 15

Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany,

slzotvorných prostriedkov a obušku

 

1.   Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je príslušník mestskej polície oprávnený použiť

a)   aby zaistil bezpečnosť inej  alebo vlastnej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

b)   aby zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,

c)   aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,

d)   aby zadržal osobu, ktorá kladie odpor,

e)   aby predviedol osobu (čl. 10 a 11), ktorá kladie aktívny odpor.

2.   Hmaty a chvaty je príslušník mestskej polície oprávnený použiť, ak osoba kladie pasívny odpor.

 

Článok 16

Použitie pút

 

Putá je príslušník mestskej polície oprávnený použiť

a)   na spútanie zadržanej osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, príslušníka mestskej polície, poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takéhoto konania upustila,

b)  na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých zadržaných osôb za podmienok uvedených v písmene a),

c)   pri vykonávaní služobných úkonov s predvádzanou alebo zadržanou osobou, ak je dôvodná obava, že sa pokúsi o útek.

 

Článok 17

Použitie služobného psa

 

1.   Služobného psa je príslušník mestskej polície oprávnený použiť

a)   aby zaistil bezpečnosť inej  alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

b)   aby zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,

c)   aby zabránil násilnému vstupu do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,

d)   na prenasledovanie osoby na úteku, aby donútil ukrývajúcu sa osobu opustiť úkryt, ak majú byť takéto osoby zadržané, alebo na ich stráženie.

2.   Príslušník mestskej polície používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžadujú, použije služobného psa bez náhubku.

 

 

 

 

 

 

Článok 18

Použitie technického prostriedku na zabránenie

odjazdu motorového vozidla

 

1.   Príslušník mestskej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla v prípade, ak motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami  ak porušenie zákazu nie je možné z viny priestupcu bezodkladne prejednať.

2.   Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť zreteľne označený názvom útvaru mestskej polície a musí byť na ňom uvedený spôsob vyrozumenia útvaru mestskej polície alebo príslušníka mestskej polície, ktorý je oprávnený použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť.

 

Článok 19

Povinnosti príslušníka mestskej polície po použití

donucovacích prostriedkov

 

1.   Ak príslušník mestskej polície zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, poskytne jej, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečí lekárske ošetrenie.

2.   Použitie donucovacích prostriedkov je príslušník mestskej polície povinný neodkladne hlásiť náčelníkovi mestskej polície.

3.   Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov pri hlásení podľa odseku 2, alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je náčelník mestskej polície povinný zistiť, či boli použité v súlade so zákonom. O výsledku tohoto zistenia spíše úradný záznam, ktorý hneď predloží miestne príslušnému prokurátorovi.

 

Článok 20

Osobitné obmedzenia

 

Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou a osobe mladšej ako 15 rokov nesmie príslušník mestskej polície použiť údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok a služobného psa, okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo príslušníka mestskej polície alebo hrozí väčšia škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

 

Článok 21

Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom

mestskej polície

 

1.   Príslušník mestskej polície nosí pri pracovnej činnosti zbraň, ak mesto nerozhodne inak.

2.   Za zbraň sa na tieto účely považuje krátka guľová zbraň, ktorej držiteľom je podľa osobitných predpisov mesto.

3.   Príslušník mestskej polície je oprávnený použiť zbraň

a)   v prípade nutnej obrany a krajnej núdze,

b)   aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.

4.   Príslušník mestskej polície je oprávnený použiť úder zbraňou v prípade nutnej obrany spravidla v zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak.

5.   Príslušník mestskej polície je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu, aby

a)   zaistil bezpečnosť inej  alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať,

b)   obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor,

c)   zabránil ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým osoba porušuje verejný poriadok,

d)   zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,

e)   zabránil úteku prenasledovanej alebo stráženej osobe, ak jej má byť alebo jej bola obmedzená osobná sloboda.

 

Článok 22

Náhrada škody

 

1.   Mesto zodpovedá za škodu spôsobenú príslušníkom mestskej polície v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto organizačným poriadkom. To neplatí, ak ide o škodu spôsobenú osobe, ktorá svojím protiprávnym konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala.

2.   Mesto zodpovedá za škodu osobe, ktorá poskytla pomoc mestskej polícii alebo jej príslušníkom na ich žiadosť alebo s ich vedomím (ďalej len „poškodený“). Mesto sa môže tejto povinnosti zbaviť iba vtedy, ak si túto škodu spôsobil poškodený úmyselne.

3.   Mesto zodpovedá aj za škodu na veciach, ktorá poškodenému vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci podľa odseku 2. Pritom sa hradí skutočná škoda, a to uvedením do predošlého stavu. Ak to nie je možné alebo účelné, hradí sa v peniazoch. Poškodenému môže byť priznaná aj náhrada nákladov spojených s obstaraním novej veci za poškodenú vec.

4.   Mesto zodpovedá aj za škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou príslušníkom mestskej polície. Obdobne sa použije ustanovenie odseku 1.

 

Článok 23

Preukazovanie príslušnosti k mestskej polícii

 

1.   Príslušník mestskej polície preukazuje svoju príslušnosť k mestskej polícii rovnošatou s viditeľne umiestneným identifikačným číslom, preukazom príslušníka mestskej polície, ako aj ústnym vyhlásením „mestská polícia“.

2.   Príslušník mestskej polície je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k mestskej polícii. Nemusí tak urobiť v prípade, ak to povaha a okolnosti zákroku neumožňujú.

3.   Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník mestskej polície svoju príslušnosť k mestskej polícii iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať rovnošatou alebo preukazom príslušníka mestskej polície.

 

Článok 24

Rovnošata príslušníkov mestskej polície

 

1.   Rovnošata príslušníkov mestskej polície je jednotná na celom území Slovenskej republiky.

2.   Rovnošatu príslušníka mestskej polície tvorí

a)   pokrývka hlavy tmavomodrej farby, ktorá je označená po celom obvode pásom s čiernobielymi štvorcami s dĺžkou strán 15 mm umiestnenými v troch radoch tak, aby sa čiernobiele štvorce striedali šachovnicovým spôsobom; na čelnej strane pokrývky hlavy je umiestnený odznak mestskej polície,

b)   bunda, sako alebo plášť tmavomodrej farby s náramenníkmi rovnakej farby; šírka náramenníkov je najmenej 50 mm, dĺžka najmenej 120 mm,

c)   košeľa s dlhým rukávom bledomodrej farby alebo košeľa s krátkym rukávom bledomodrej farby s náramenníkmi tmavomodrej farby; šírka náramenníkov je najmenej 50 mm, dĺžka najmenej 120 mm,

d)   viazanka tmavomodrej farby,

e)   nohavice alebo sukňa tmavomodrej farby,

f)   topánky čiernej farby,

g)   opasok čiernej farby,

h)   puzdro na zbraň čiernej farby, ak príslušník mestskej polície nosí pri svojej činnosti zbraň.

3.   Príslušník mestskej polície môže používať okrem výstrojných súčiastok uvedených v odseku 2 aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré určí mesto všeobecne záväzným nariadením, v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k mestskej polícii.

4.   Na ľavom rukáve bundy, plášťa, saka a košele vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je umiestnený kruhový znak mestskej polície o priemere najmenej 100 mm. V strede znaku je erb mesta o veľkosti najmenej 30 mm, vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ a názov mesta. Veľkosť písma je najmenej 5 mm. Nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ o veľkosti písma najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče o priemere najmenej 100 mm a šírke 20 mm.

5.   Na ľavej strane bundy, plášťa, saka alebo košele je 20 mm nad stredom horného okraja vrecka umiestnený identifikačný odznak mestskej polície obsahujúci nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“, názov  mesta, erb mesta a identifikačné číslo príslušníka mestskej polície, veľkosť písma a číslic je najmenej 3 mm.

6.   Používanie rovnošaty príslušníka mestskej polície inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou je zakázané, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

7.   Príslušník mestskej polície nosí rovnošatu iba pri plnení úloh mestskej polície podľa tohto zákona alebo na základe rozhodnutia primátora mesta.

8.   Vzor vyobrazenia rovnošaty príslušníka mestskej polície ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

 

Článok 25

Označenie motorových vozidiel používaných na plnenie úloh mestskej polície

 

1.   Na plnenie úloh mestskej polície podľa tohto zákona možno používať motorové vozidlá iba v bielom farebnom vyhotovení s nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA“ tvoreným veľkými tlačenými písmenami čiernej farby umiestneným na obidvoch bočných stranách vozidla, na prednej časti vozidla a na zadnej časti vozidla.  Veľkosť písma na obidvoch bočných stranách vozidla a na prednej časti vozidla je najmenej 100 mm. Veľkosť písma na zadnej časti vozidla je najmenej 50 mm. Na obidvoch predných dverách vozidla je pod nápisom podľa prvej vety umiestnený názov mesta tvorený veľkými tlačenými písmenami čiernej farby o veľkosti najmenej 40 mm a erb mesta. Na prednej časti vozidla je pod nápisom podľa prvej vety umiestnený erb mesta.

2.   Na označenie motocyklov používaných na plnenie úloh mestskej polície sa primerane vzťahuje odsek 1.

3.   Používanie motorových vozidiel, ktorých označenie sa zhoduje s označením motorových vozidiel mestskej polície, inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou je zakázané, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

Článok 26

Preukaz príslušníka mestskej polície

 

1.   Preukaz príslušníka mestskej polície obsahuje fotografiu, meno a priezvisko, identifikačné číslo, názov „mestská polícia“, názov mesta a podpis primátora.

2.   Preukaz príslušníka mestskej polície nesmie byť zameniteľný s preukazmi ozbrojených zborov a ozbrojených síl a môže sa používať len pri plnení úloh mestskej polície.

 

Článok 27

Spolupráca mestskej polície s inými orgánmi

 

1.   Mestská polícia spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušným útvarom Policajného zboru, s orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, s orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia,  s orgánmi požiarnej ochrany a s inými štátnymi orgánmi.

2.   Mestská polícia je oprávnená požadovať z evidencie pobytu občanov Slovenskej republiky a z registra obyvateľov Slovenskej republiky pri plnení úloh podľa tohto zákona na účel zistenia totožnosti tieto údaje

a)   meno a priezvisko,

b)   rodné číslo,

c)   adresu trvalého a prechodného pobytu.

3.   Mestská polície je oprávnená požadovať z evidencie motorových vozidiel pri plnení úloh podľa tohto zákona na účel zistenia držiteľa motorového a prípojného vozidla tieto údaje

a)   meno a priezvisko držiteľa,

b)   rodné číslo držiteľa,

c)   adresu trvalého a prechodného pobytu držiteľa.

4.   Mestská polícia na požiadanie obdrží od príslušného orgánu štátnej správy zoznam hľadaných osôb, zoznam hľadaných vecí a zoznam motorových vozidiel.

 

Článok 28

Odborná spôsobilosť a odborná príprava príslušníkov mestskej polície

 

1.   Príslušník mestskej polície môže plniť úlohy mestskej polície podľa tohto zákona iba vtedy, ak má úplné stredné vzdelanie alebo plné stredné odborné vzdelanie a získal odbornú spôsobilosť príslušníka mestskej polície (ďalej len „odborná spôsobilosť“).

2.   Odbornú spôsobilosť získa príslušník mestskej polície absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov mestskej polície (ďalej len „odborná príprava“) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) pred odbornou komisiou Policajného zboru. Príslušník mestskej polície môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške. Ak  nevykoná opravnú skúšku, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní odbornej prípravy. Dátum a miesto vykonania skúšky a opravnej skúšky určuje ministerstvo.

3.   Odbornú spôsobilosť spĺňa aj príslušník mestskej polície, ktorý získal vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej alebo na vysokej škole.

4.   Mesto je povinné uhradiť ministerstvu preukázateľné náklady súvisiace s vykonaním skúšky a opravnej skúšky.

5.   Ministerstvo vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície (ďalej len „osvedčenie“) príslušníkovi mestskej polície bezprostredne po úspešnom vykonaní skúšky alebo na základe písomnej žiadosti príslušníka mestskej polície, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa odseku 3. K žiadosti príslušník mestskej polície  priloží osvedčený odpis alebo osvedčenú kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške v študijnom odbore bezpečnostná služba. Ak ide o absolventa vysokej školy, priloží osvedčený odpis alebo osvedčenú kópiu vysokoškolského diplomu v študijnom odbore bezpečnostná služba.

6.   Osvedčenie podľa odseku 5 je verejná listina.

7.   Ustanovenie a zloženie odborných komisií Policajného zboru, podrobnosti o organizácii skúšky a hodnotení skúšky a vzor osvedčenia ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

 

Článok 29

Dohľad štátu nad činnosťou mestskej polície

 

1.   Mesto je povinné do 31. marca každého roka zaslať ministerstvu správu o činnosti mestskej polície za predchádzajúci kalendárny rok. Správu o činnosti mestskej polície podpisuje primátor mesta.

2.   Povinnosť predložiť správu podľa odseku 1. má mesto aj v prípade, ak zruší mestskú políciu, do 30 dní od zrušenia mestskej polície.

3.   Podrobnosti o predkladaní správy o činnosti mestskej polície a o jej obsahových náležitostiach ustanoví všeobecne záväzný právny  predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

Článok 30

Prechodné ustanovenia

 

V zmysle zák. č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov môžu príslušníci mestskej polície do 31. decembra 2007 používať rovnošatu a označenie motorových vozidiel podľa doterajších predpisov.

 

Článok 31

Záverečné ustanovenia

 

1.   Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Organizačného poriadku Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou sa ruší Organizačný poriadok Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad Bebravou na svojom zasadnutí dňa 29.2.2000.

2.   Tento Organizačný poriadok Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 16.12.2003 uznesením č. 7/2003 pod bodom B/9  a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

                     Ing. Ján Turčan                                                                Rudolf Šúň

                     primátor mesta                                                             prednosta MsÚ

 

V znení doplnku:

č.  1)    schváleného uznesením MsZ č. 136/2015,    dňa 09.09.2015, pod bodom 3.

ÚvodÚvodná stránka