Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2010

Schválené: 15.12.2009

Vyhlásené: 16.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Úplné znenie VZN č. 73

 

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 6, ods. 12, písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva

ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta číslo 73 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok.

 

 

Článok I

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:

a)       podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl, školských zariadení a zariadení neštátneho zriaďovateľa na území Mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len „mesto“),

b)      lehotu na predloženie takých údajov potrebných na financovanie základnej umeleckej školy, materských škôl, školských zariadení a zariadenia neštátneho zriaďovateľa, ktoré sú odlišné od údajov zo štatistického výkazu,

c)       výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materských škôl, školských zariadení a zariadenia neštátneho zriaďovateľa,

d)      deň v mesiaci, v ktorom mesto poskytne finančné prostriedky základnej umeleckej škole, materským školám, školským zariadeniam a zariadeniu neštátneho zriaďovateľa,

e)       poskytnutie finančných prostriedkov zariadeniu neštátneho zriaďovateľa na mzdy a prevádzku na základe jeho žiadosti.

 

 

Článok II.

Financovanie materskej školy

1.       Mesto financuje materskú školu podľa počtu detí prijatých do materskej školy k 15. septembru začínajúceho školského roka.

2.       Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy je 2 273,07 € ročne.

 

 

Článok III.

Financovanie základnej umeleckej školy

1.       Mesto financuje náklady na žiakov základnej umeleckej školy v príslušnom kalendárnom roku podľa počtu žiakov v individuálnej forme vyučovania a podľa počtu žiakov v skupinovej forme vyučovania k 15. septembru začínajúceho školského roka.

2.       Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy:

a)       v individuálnej forme vyučovania je                   1 007,33 € ročne,

b)      v skupinovej forme vyučovania je                         554,69 € ročne.

 

 

 

 

 

Článok IV.

Financovanie školských klubov detí v základných školách

1.       Mesto financuje náklady na deti v školskom klube detí podľa počtu všetkých žiakov základnej školy k 15. septembru začínajúceho školského roka.

2.       Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školského klubu detí je pre ZŠ Dukliansku, ZŠ Školskú, ZŠ Partizánsku, ZŠ Komenského a ZŠ Gorazdovu suma  167,70 €.

 

 

Článok V.

Financovanie centra voľného času

1.       Mesto financuje náklady v centre voľného času podľa údajov o počte obyvateľov mesta od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

2.       Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v centre voľného času je 260,80 € ročne.

 

 

Článok VI.

Financovanie školských jedální v základných školách

1.       Mesto financuje náklady na stravovanie žiakov základných škôl podľa počtu žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka.

2.       Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka základnej školy je pre ZŠ Dukliansku, ZŠ Školskú, ZŠ Partizánsku, ZŠ Komenského a ZŠ Gorazdovu suma 167,70 €.

 

 

Článok VII.

Financovanie súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva

1.       Mesto financuje náklady na deti súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva podľa počtu detí, ktorým boli poskytnuté služby v predchádzajúcom školskom roku.

2.       Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva je 129,21 € ročne.

 

 

Článok VIII

Financovanie súkromnej materskej školy

1.       Mesto financuje súkromnú materskú školu podľa počtu detí prijatých do materskej školy k 15. septembru začínajúceho školského roka.

2.       Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa súkromnej materskej školy je 1 763,77 €.

 

 

Článok IX

Výška dotácie neštátnemu zriaďovateľovi

Mesto poskytne neštátnemu zriaďovateľovi zariadenia zriadeného na území mesta, ak o to požiada, dotáciu vo výške najmenej 91% zo sumy určenej v tomto všeobecne záväznom nariadení na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadené mestom.

 

 

Článok X.

Spoločné ustanovenia

1.       Lehotu na predloženie takých údajov potrebných na financovanie základnej umeleckej školy, materských škôl, školských zariadení a zariadenia neštátneho zriaďovateľa, ktoré sú odlišné od údajov zo štatistického výkazu určuje mesto do 15. septembra začínajúceho školského roka.

2.       Mesto poskytne finančné prostriedky základnej umeleckej škole, materským školám, školským zariadeniam a zariadeniu neštátneho zriaďovateľa najneskôr 28. deň v mesiaci.

 

 

Článok XI

Záverečné ustanovenie

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 15.12.2009 uznesením č. 21/2009 pod bodom B/12 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

 

 

 

          Ing. Stanislav Šiko, v.r.                                             PaedDr. Štefan Kobza, v.r.

                 primátor mesta                                                    prednosta mestského úradu

 

 

V znení doplnku:

č.  1)    schváleného uznesením MsZ č. 22/2010  dňa 23.02.2010 pod bodom B/5

č.  2)    schváleného uznesením MsZ č. 26/2010  dňa 26.10.2010 pod bodom B/23

č.  3)    schváleného uznesením MsZ č. 76/2011, dňa 28.06.2011, pod bodom 2.

č.  4)    schváleného uznesením MsZ č. 157/2011, dňa 15.12.2011, pod bodom 3.

č.  5)    schváleného uznesením MsZ č. 341/2013, dňa 26.02.2013, pod bodom 5.

č.  6)    schváleného uznesením MsZ č. 364/2013, dňa 14.05.2013, pod bodom 2.

č.  7)    schváleného uznesením MsZ č. 498/2013, dňa 12.12.2013, pod bodom 4.

č.  8)    schváleného uznesením MsZ č. 671/2014, dňa 13.11.2014, pod bodom 3.

č.  9)    schváleného uznesením MsZ č. 136/2015, dňa 09.09.2015, pod bodom 1.

č.  10) schváleného uznesením MsZ č. 189/2015, dňa 16.12.2015, pod bodom 5.

č.  11) schváleného uznesením MsZ č. 360/2016, dňa 26.10.2016.

č.  12) schváleného uznesením MsZ č. 394/2016, dňa 14.12.2016.

 

ÚvodÚvodná stránka