Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o cenách nájmu v 14 bytových jednotkách, zriadených prestavbou v administratívnej budove na Ulici J. Matušku č. 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

Schválené: 23.2.2010

Vyhlásené: 24.2.2010

Účinnosť: 10.3.2010

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 07. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov

vydáva

pre Mesto Bánovce nad Bebravou všeobecne záväzné nariadenie číslo 74 o cenách nájmu v 14 bytových jednotkách, zriadených prestavbou v administratívnej budove na Ulici J. Matušku č. 766/19 v Bánovciach nad Bebravou.


Článok I.

1. Cena za nájom bytu v 14 bytových jednotkách, zriadených prestavbou v administratívnej budove na Ulici J. Matušku č. 766/19 v Bánovciach nad Bebravou, sa stanovuje v súlade so zmluvou č. 0039-PRB-2009 o poskytnutí dotácie na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu, uzatvorenou dňa 09.06.2009 medzi Mestom Bánovce nad Bebravou a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23.04.2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov a v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 07. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania vo výške 3,99 % ročne z obstarávacej ceny bytu, čo v skutočnosti predstavuje 1,194 € prepočítavaných na 1 m2 podlahovej plochy bytu a jeden mesiac a pozostáva z nasledovných položiek:
a) splácanie úveru zo ŠFRB ............................................................ 0,228 €/m2/mesiac,
b) správa bytov .................................................................................. 0,108 €/m2/mesiac,
c) fond opráv a údržby ...................................................................... 0,858 €/m2/mesiac.

2. Cena za nájom sa stanovuje na dobu do splatenia úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a nákladov mesta spojených s výstavbou predmetných bytov. Po splatení nákladov bude upravená v súlade s platným právnym stavom.

3. Okrem nájomného, vypočítaného podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia, budú nájomníci platiť zálohové mesačné platby za služby spojené s bývaním podľa skutočného rozsahu odobratých služieb a podľa platobného výmeru správcu.


Článok II.

1. Pred podpísaním nájomnej zmluvy je budúci nájomník povinný uhradiť finančnú zábezpeku, ktorá je stanovená podľa Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 07. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania § 5, ods. 1, písm. e), do výšky 12 mesačných splátok nájomného, pričom lehota zloženej finančnej zábezpeky nepresiahne 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy.

2. Finančnú zábezpeku je budúci nájomník povinný uhradiť na účet mesta.

 

Článok III.

Finančnú zábezpeku, po dobu trvania nájomného vzťahu s nájomníkom, spravuje mesto.


Článok IV.

Po ukončení nájmu bytu bude finančná zábezpeka nájomcovi vrátená. Pri vracaní zábezpeky si mesto môže voči finančnej zábezpeke započítať pohľadávky:
a) nedoplatky na nájomnom podľa výkazu nedoplatkov správcu ku dňu ukončenia nájmu,
b) spôsobenú škodu na bytových priestoroch, nebytových priestoroch alebo zariadení bytu podľa vyčíslenia jej výšky odbornými pracovníkmi mesta.


Článok V.

Mesto Bánovce nad Bebravou si vyhradzuje právo upraviť cenu nájmu podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23.04.2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v prípade zmeny platných právnych a ekonomických predpisov.


Článok VI.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou dňa 23.02.2010 uznesením č. 22/2010, pod bodom B/4 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Šiko PaedDr. Štefan Kobza
primátor mesta prednosta mestského úradu
 

Príloha č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 74 o cenách nájmu v 14 bytových jednotkách, zriadených prestavbou v administratívnej budove na Ulici J. Matušku č. 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

Názov stavby: Prestavba 14 b. j. v administratívnej budove na Ul. J. Matušku č. 766/19 v Bánovciach nad Bebravou na byty nižšieho štandardu
Investor: Mesto Bánovce nad Bebravou
Miesto stavby: Bánovce nad Bebravou

Číslo bytu Metráž bytu v m2 Nájomné za byt v €/mesiac Finančná zábezpeka v €
43 34,99 41,78 501,36
44 36,90 44,06 528,72
45 36,00 42,98 515,76
46 36,00 42,98 515,76
47 36,87 44,02 528,24
48 35,94 42,91 514,92
49 19,87 23,72 284,64
50 35,07 41,87 502,44
51 36,90 44,06 528,72
52 36,00 42,98 515,76
53 36,00 42,98 515,76
54 36,90 44,06 528,72
55 35,94 42,91 514,92
56 19,87 23,72 284,6

 

ÚvodÚvodná stránka