Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán

Schválené: 28.6.2011

Vyhlásené: 29.6.2011

Účinnosť: 13.7.2011

Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6, ods. 1, zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 26, ods. 3, písm. a), bod 6 v spojení s § 10, ods. 3, písm. c), zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania
v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 77, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou


Článok 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov (ďalej len subjekty), ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou.


Článok 2
Povodňové záchranné práce

1. Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.
2. Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 1 sú:
a) hlásna povodňová služba,
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok,
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
f) evakuácia,
g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov,
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií,
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie.
3. Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

 

 

Článok 3
Uloženie povinnosti subjektom,
ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou
1. Na základe predbežného hodnotenia povodňového rizika môžu byť v Meste Bánovce nad Bebravou postihnuté povodňou objekty subjektov uvedených v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
2. Subjekty, uvedené v ods. 1., tohto článku, sú povinné vypracovať svoj povodňový plán záchranných prác a jeden výtlačok predložiť primátorovi Mesta Bánovce nad Bebravou do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
3. Mestský úrad je povinný priebežne sledovať a prehodnocovať okruh subjektov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou a na základe vyhodnotenia povodňového rizika správcami vodných tokov v katastrálnych územiach Mesta Bánovce nad Bebravou a po doručení záverov tohto hodnotenia mestu vrátane doručenia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika aktualizovať prílohu č. 1 tohto nariadenia. Aktualizované znenie prílohy č. 1 tohto nariadenia mestský úrad zverejní a dá na vedomie mestskému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou.

Článok 4
Povodňový plán záchranných prác
1. Povodňový plán je dokument organizačného charakteru a technického charakteru, ktorého obsah a postup ich schvaľovania stanovuje Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
2. V kalendárnych rokoch, nasledujúcich po vypracovaní povodňového plánu, sú subjekty uvedené v čl. 3, ods. 1. tohto nariadenia povinné povodňový plán, vypracovaný podľa čl. 3, ods. 2. tohto nariadenia, preskúmať a podľa potreby aktualizovať a predložiť mestu do 31. júla daného kalendárneho roka.
3. Štruktúra povodňového plánu záchranných prác subjektu je nasledovná:
a) základné údaje o subjekte vrátane kontaktných osôb a telefónnych čísiel v pracovnom i mimopracovnom čase,
b) zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác:
ba) prehľad používaných a skladovaných nebezpečných látok,
bb) organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne,
bc) určenie priestorov, do ktorých budú evakuované osoby, zariadenia a materiál.
c) zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu:
ca) Mestský úrad Bánovce nad Bebravou
cb) Krízový štáb mesta Bánovce nad Bebravou
cc) Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne
cd) Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou
ce) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Bánovce nad Bebravou
cf) Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trenčín
cg) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby
d) sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác, formou zoznamu vecných prostriedkov a osôb vyčlenených na výkon povodňových záchranných prác,
e) osoby zodpovedné za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v povodňovom pláne záchranných prác:
ea) titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v povodňovom pláne záchranných prác, jeho adresa, číslo telefónu a spôsob vyrozumenia,
eb) titul, meno a priezvisko jej zástupcu v prípade neprítomnosti.

Článok 5
Sankcie
V prípade nevypracovania a nepredloženia povodňového plánu záchranných prác subjektom pre stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré je v jeho vlastníctve, správe a užívaní môže Mesto Bánovce nad Bebravou uložiť v zmysle zákona 7/20100 Z.z. o ochrane pred povodňami pokutu až do výšky 1 700, €.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 28.06.2011 uznesením č. 76/2011 pod bodom 3. a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 


Marián Chovanec Ing. Juraj Gregor
primátor mesta prednosta mestského úradu

Príloha č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Bánovce nad Bebravou č. 77, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou

Zoznam subjektov, ktoré sú povinné vypracovať svoj povodňový plán záchranných prác v zmysle článku 3 VZN Mesta Bánovce n. B. č. 77, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou:

Vodný tok Radiša
P.
č. Vlastník
(obchodné meno a sídlo) Identifikácia
objektu
1. ZORNICA BANKO FASHION a.s., Textilná 4, 957 01 Bánovce n. B Súp. č. stavby: 901, Textilná, 957 01 Bánovce n. B.
2. eterna s.r.o.
Textilná 901/4, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1798, 1799, Textilná, 957 01 Bánovce n. B.
3. Pavol Koleno, K cintorínu 854/6, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 899, Textilná, 957 01 Bánovce n. B. Daňový úrad
4. Trenčiansky samosprávny kraj, Hviezdoslavova 1, Trenčín - v správe: Centrum sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou, Textilná 900, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 900, Textilná, 957 01 Bánovce n. B.
5. ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny č. 15, 010 01 Žilina Súp. č. stavby: 1568, Textilná ulica, 957 01 Bánovce n. B.
6. SR v správe Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica Súp. č. stavby: 918, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, Partizánska cesta, 957 01 Bánovce n. B.
7. linea - D s.r.o., Partizánska 10, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 919, 1870, 1871, 1872, 1876, Partizánska cesta, 957 01 Bánovce n. B.
8. KORD Slovakia, a.s., Partizánska cesta 916/73, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 916, 1507, 1765, 1809, 1810, 1811, 1812, 1851, Partizánska cesta, 957 01 Bánovce n. B.
9. ECO Energy Service, spol. s r.o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok Súp. č. stavby: 916, Partizánska cesta, 957 01 Bánovce n. B.
10. VALSABBIA SLOVAKIA, s.r.o., Partizánska cesta 73, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 916, 1797, 1806, 1807, 1808, Partizánska cesta, 957 01 Bánovce n. B.
11. ODES s.r.o., Partizánska 65, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1194
12. AZ - systém s.r.o., Žitná 1483/6, 957 04 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 227/6, A. Hlinku, 957 01 Bánovce n. B.
13. Pavol Mozol, Partizánska 2, 957 01 Bánovce n. B.
Peter Mozol, Partizánska 2, 957 01Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 257/6, A. Hlinku, 957 01 Bánovce n. B. JHP-Plast
14. Slovenský rybársky zväz, MO Bánovce n. B. 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 231, A. Hlinku, 957 01 Bánovce n. B.
15. Miroslav Lendvay, A. Hlinku 158,957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 158, A. Hlinku 957 01 Bánovce n. B. Hostinec Radiša,
16. MVL Agro
Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: (ovocná škôlka)
17. PNEU SERVIS AT Slovensko s.r.o., Mojmírova 1294/20, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 222/23, A. Hlinku, 957 01 Bánovce n. B.
18. COOP Jednota, spotrebné družstvo, Stummerova 5, 955 21 Topoľčany Súp. č. stavby: 24, Biskupice, 957 01 Bánovce n. B.
19. Ján Daniš, H. Naštice 123, 956 41 H. Naštice Súp. č. stavby: Veľkosklad drogérie, K Zornici, Bánovce n. B.
20. Karol Kuna, Matice Slovenskej 1257/3, 957 04 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 365/18, Sasinkova, 957 01 Bánovce n. B. Karol Kuna – APBT club

Vodný tok Svinica
P.
č. Vlastník
(obchodné meno a sídlo) Identifikácia
objektu
1. GABOR s.r.o., J. Gábora 1, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1513, 1538, 1579, 1617,
2. Hella Slovakia Signal-Lighting s r.o., Hrežďovská 1629/16, 957 04 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1629/16,
3. Marián Halás, Partizánska 261/23, 957 01 Bánovce n. B.
Ján Halás, Partizánska 261/23, 956 55 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 235, H. Ozorovce, 957 03 Bánovce n. B. EKODIEL, s.r.o.

Vodný tok Dubnička
P.
č. Vlastník
(obchodné meno a sídlo) Identifikácia
objektu
1. Lidl Slovenská republika, v.o.s., Veľkosklad potravín LIDL, Púchovská 12, 914 41 Nemšová Súp. č. stavby: 1666/1 Svätoplukova, 957 04 Bánovce n. B. Lidl, a.s.
2. Ľubomír Béreš a Anna Bérešová, Murgašova 1210/2, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1210/2 Murgašova, 957 04 Bánovce n. B. LUNA GROUP - Bereš Ľubomír
3. Jiřina Lukáčiková, Murgašova 6, 957 01 Bánovce n. B., Peter Lukáčik, Mojmírova 1283/1, 957 04 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 695/6 Murgašova, 957 01 Bánovce n. B. BODYLAK, s.r.o.,
4. Viera Kitzová, Dubnička č. 67, 957 03 Bánovce n. B., Ing. Miroslav Šefčík, Phd., Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava - správca konkurznej podstaty Súp. č. stavby: 1682/49 Sládkovičova,
957 01 Bánovce n. B. Arttep,

Vodný tok Bebrava
P.
č. Vlastník
(obchodné meno a sídlo) Identifikácia
objektu
1. Reality – X6 cz s.r.o., Náměstí 1. máje 1605, 688 01 Uherský Brod Súp. č. stavby: 646, 647, 1762, Trenčianska cesta 957 01 Bánovce n. B. (bývalý objekt Preglejka)
2. Jaroslav Krejči, Rozkvet 2073/155, 017 01 Považská Bystrica
Juraj Krejči, Hollého 765/1, 953 01 Zlaté Moravce Súp. č. stavby: 647/50, Trenčianska cesta
3. Ing. Stanislav Šimuni, a Mgr. Drahomíra Šimuniová, Nábrežie Belánky 615/51, 958 04 Veľké Bielice Súp. č. stavby: 1816, Trenčianska cesta
4. Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1601
5. OKTAN, a. s., Slavkovská 9, 060 42Kežmarok Súp. č. stavby: 1601 Svätoplukova 957 04 Bánovce nad Bebravou
6. Ján Jarolín a Valéria Jarolínová, Horné Ozorovce č. 26, 957 03 Horné Ozorovce Súp. č. stavby: 1334, Trenčianska cesta 957 01 Bánovce n. B. Motorest ESO
7. PRECIOZA, spol. s r. o., Trenčianska cesta 646/24, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1512/67, 1897 Trenčianska cesta 957 01 Bánovce n. B
8. ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra Súp. č. stavby: 1053/19 Trenčianska cesta, 957 01 Bánovce n. B.
Stavmat mont s.r.o., Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 887 890 1624 1625 Trenčianska cesta, 957 01 Bánovce n. B.
9. Vladimír Kováč V.K. TRANSPORT, Edita Kováčová - právny nástupca, Podlužany č. 231, 956 52 Podlužany Súp. č. stavby: 886 Trenčianska cesta, 957 01 Bánovce n. B.
AV CHOCINA-Ladislav Chocina, Trenčianska cesta 1490/48, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1490 1794 Trenčianska cesta, 957 01 Bánovce n. B.
10. GRIMPEK, s.r.o., A. Hlinku 1118/19, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1795 Trenčianska cesta, 957 01 Bánovce n. B.
11. Stanislav Koiš a Ing. Adriana Koišová, Pribinova 22, 957 04 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1335, 1743, 1745, Trenčianska cesta, 957 01 Bánovce n. B. AUTO KOIŠ
12. MODEST s.r.o., Bánovce nad Bebravou, Partizánska cesta 1481/141, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1873, Trenčianska cesta 957 01 Bánovce n. B. SPAREX SLOVAKIA

 

13. SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, Súp. č. stavby: 651 OR PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie dokladov Ul. SNP, 957 01 Bánovce n. B.
14. SR - Katastrálny úrad v Trenčíne, Ul. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín Súp. č. stavby: 1237 Správa katastra Bánovce nad Bebravou Trenčianska cesta, 957 01 Bánovce n. B.
15. Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava Súp. č. stavby: 1898 Svätoplukova ulica, 957 04 Bánovce n. B.
16. Magda Valachová, Husitská 1258, 957 04 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1600/7Svätoplukova, 957 04 Bánovce n. B. Salón Magda
17. Daniela Streďanská, Malé Chlievany č. 94, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 638/7SNP, 957 01 Bánovce n. B. Lekáreň Valika
18. Pavol Pajtinka a Anna Pajtinková, Kukučínova 1272, 957 04 Bánovce n. B. Pavol Pajtinka – DOMPO
SNP 639/12, 957 01 Bánovce n. B.
19. Július Ďuriak a Gertruda Ďuriaková, Cintorínska 434, 956 36 Rybany Súp. č. stavby: 652/22 SNP, 957 01 Bánovce n. B. Martin Ďuriak – sklenárstvo
20. Daniela Streďanská, Malé Chlievany č. 94, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 638/7 SNP, 957 01 Bánovce n. B. GSK-geodetická spoločnosť
21. TORE, s.r.o., Topoľčany, Štefánikovo nám. 3, 955 01 Topoľčany Súp. č. stavby: 654 SNP, 957 01 Bánovce n. B.
22. Ing. Peter Horňák a Ing. Mária Horňáková, Žitná 1484/8, 957 04 Bánovce n. B.
Martin Horňák, 5.apríla 191, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 655 SNP, 957 01 Bánovce n. B. HARMONI, n.o.
23. Michaela Bátorová, Biskupice č. 128, 957 01 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 656/20, SNP, 957 01 Bánovce n. B. salón Michaela, Ľubica Janičová – lahôdky, Jana Gavendová - textil
24. Ján Minarovič, Horné Ozorovce č. 211, 957 03 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1247 Trenčianska cesta, 957 01 Bánovce n. B.Autoservis-Mina,
25. Daniela Belisová, Tajovského 699/29, 958 03 Partizánske Súp. č. stavby: 628/10 Mlynská, 957 01 Bánovce n. B. Belisová Daniela Rozličný tovar
26. Ilda Sitárová, Vajnorská 1306/13, 831 03 Bratislava Súp. č. stavby: 618 Mlynská, 957 01 Bánovce n. B. Ing. Oto Mikloš Pekáreň


27. Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Bánovce nad Bebravou, Mlynská 11, 957 01 Bánovce n/B. Súp. č. stavby: 643/11

28. Chudý Róbert, Husitská 1231/5, 957 04 Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 1524/79, Trenčianska cesta, 957 01 Bánovce n. B. Keramix, Chudý a Chudý
29. Jana Žitňanská, Malé Chlievany č. 74, 957 01, Bánovce n. B.
PaedDr. Juraj Žitňanský, K štadiónu č. 19, 957 01 Bánovce n. B.
Ing. Milan Žitňanský, Malé Chlievany č. 74, 957 01, Bánovce n. B. Súp. č. stavby: 18, M. Urbana, 957 01 Bánovce n. B. Potraviny U Petra

 

ÚvodÚvodná stránka