Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o verejných kultúrnych podujatiach, verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách

Schválené: 6.9.2011

Vyhlásené: 7.9.2011

Účinnosť: 21.9.2011

Úplné znenie VZN č. 78

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe § 4, ods. 3, písm. h) a n) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení noviel a v zmysle zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v znení noviel

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 78 o verejných kultúrnych podujatiach, verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách

ČASŤ I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy
Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len nariadenie) je stanoviť postup pri usporadúvaní verejných kultúrnych podujatí, verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí (ďalej len podujatie) a voľných pouličných aktivít na území Mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len mesto).

Článok 2
Základné pojmy
1. Verejnými kultúrnymi podujatiami sa podľa tohto nariadenia rozumejú verejnosti prístupné:
a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
e) tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
f) artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.
2. Za voľnú pouličnú aktivitu sa pre potreby tohto nariadenia považuje taká pouličná aktivita a produkcia na verejných priestranstvách, ktorá tvorí zvláštnu formu prezentácie a nemá charakter podujatia podľa ods. 1 tohto článku. Je to umelecký prejav, alebo aktivita jednotlivca alebo skupiny, z oblasti výtvarnej, tanečnej, hudobnej, scénickej alebo hovoreného slova, ktorým účinkujúci predvádzajú na verejnosti svoj talent, vlastnú tvorbu, záľubu, alebo prezentujú iné kultúry, zvyky a duchovné aktivity, nevyberajú pri tom vstupné, pričom za vstupné sa nepovažuje dobrovoľný príspevok, a ktorými sa neporušuje alebo neohrozuje verejný poriadok.
3. Za verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie sa považuje telovýchovná, športová a turistická súťaž, stretnutie, turnaj, preteky a iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry, ktoré je prístupné verejnosti.
4. Za podujatie verejnosti prístupné sa považuje také podujatie, ktoré sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.
5. Ak nie je jednoznačne určiteľné, či druh prezentácie spadá pod charakter verejného kultúrneho podujatia alebo voľnej pouličnej aktivity podľa čl. 2 ods. 1 a 2 tohto nariadenia, Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou (ďalej len mestský úrad), Odbor starostlivosti o občanov, oddelenie obchodu dopravy a služieb stanoví jeho zaradenie.
6. Verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu, pričom sú to najmä komunikácie (cesty, námestia, chodníky, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, verejné schody), verejné plochy zelene, nábrežia, parky, vrátane miest verejnosti prístupným pre verejné užívanie.
7. Verejným poriadkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie zachovávanie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mesta, a to najmä dodržiavaním nočného pokoja za účelom zachovania pokojného stavu obyvateľov mesta.
8. Zdravými podmienkami sa rozumejú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú.
9. Zdravým spôsobom života obyvateľov mesta sa rozumie navodzovanie a trvalé udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom (t.j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú) došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného, najmä nad mieru primeranú pomerom k obťažovaniu iných obyvateľov prejavmi hluku, prachom, dymom, plynmi, parami, pachmi, svetlom, tienením a vibráciami, a pod..
10. Nočným pokojom je doba (časový úsek) od 22.00 h do 06.00 h určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov mesta v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.
11. Pokojným stavom obyvateľov mesta sa rozumie stav, kedy nie sú ohrozované alebo obťažované zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta.
12. Obťažovanie hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom sa rozumejú všetky rušivé, obťažujúce, nepríjemné, nežiaduce alebo neprimerané hlasné zvuky technických zariadení alebo hlasové zvuky osôb nad mieru primeranú pomerom, t.j. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú vzhľadom na denný čas alebo čas nočného pokoja. Týmto nie je dotknutá právna úprava o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií podľa osobitných predpisov.

ČASŤ II
VEREJNÉ KULTÚRNE PODUJATIA

Článok 3
Usporiadateľ podujatia
Usporiadateľmi verejných kultúrnych podujatí môžu byť fyzické alebo právnické osoby.

Článok 4
Oznamovacia povinnosť
1. Usporiadateľ verejných kultúrnych je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie na území mesta mestu, cestou mestského úradu, najneskôr 7 dní pred usporiadaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný bezodkladne oznámiť. Oznámenie sa podáva na predpísanom tlačive. Mesto je povinné prostredníctvom mestského úradu o podaných oznámeniach viesť evidenciu.
2. Usporiadatelia verejných kultúrnych podujatí, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich hlavného zamerania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa platných právnych predpisov sa môžu dohodnúť na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.
3. V oznámení treba uviesť označenie a presnú adresu, resp. sídlo usporiadateľa, názov, hlavné a súvisiace obsahové zameranie podujatia, deň, miesto a čas jeho konania.
4. Ak podujatie, konané na verejnom priestranstve, bude spojené s reklamnými, propagačnými, komerčnými akciami, prezentáciou firiem alebo politických strán, a za týmto účelom umiestnením predajného alebo iného zariadenia alebo iným osobitným užívaním verejného priestranstva, je usporiadateľ súčasne povinný postupovať v súlade nariadením mesta o miestnych daniach, v zmysle ktorého je usporiadateľ povinný mestu odviesť daň za užívanie verejného priestranstva cestou mestského úradu. Usporiadateľ je povinný odviesť daň na účet mesta alebo do pokladne mestského úradu najneskôr jeden pracovný deň pred konaním podujatia.

Článok 5
Miesto a čas konania podujatia
Miesto a čas konania verejných kultúrnych podujatí, ich určovanie a zmena, sa spravujú príslušnou platnou právnou úpravou.

Článok 6
Povinnosti a oprávnenia usporiadateľa podujatia
1. Usporiadateľ verejných kultúrnych podujatí je povinný zabezpečiť vhodné podmienky na uskutočnenie podujatia, zachovávať primeraným počtom členov usporiadateľskej služby poriadok počas jeho priebehu, dodržiavať príslušné autorskoprávne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom. Zároveň usporiadateľ zodpovedá za dodržanie maximálne povolenej hlukovej záťaže šíriacej sa z priestorov konania podujatia ustanovenej osobitným predpisom.
2. Ak sa usporiadateľovi verejných kultúrnych podujatí pri narušení pokojného priebehu podujatia nepodarí zabezpečiť verejný poriadok, požiada o potrebnú pomoc Mestskú políciu alebo Policajný zbor. Môžu tak urobiť i vtedy, ak sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu.

Článok 7
Povinnosti účastníkov podujatia
1. Účastníci verejného kultúrneho podujatia sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa a zdržať sa všetkého, čím by narušovali pokojný priebeh podujatia.
2. Účastníci nesmú mať pri sebe zbraň alebo čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším, prípadne čo by mohlo viesť k poškodeniu zdravia.
3. Ak poruší účastník podujatia povinnosti uvedené v ods. 1. a 2., je povinný na pokyn usporiadateľa podujatie opustiť.
4. Po skončení podujatia sú jeho účastníci povinní pokojne sa rozísť.

Článok 8
Dozor mesta nad verejnými kultúrnymi podujatiami
1. Mesto písomným poverením poverí svojich zamestnancov výkonom dozoru nad uskutočnením verejných kultúrnych podujatí. Mesto je cestou svojho dozorného orgánu oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s jeho oznámením. Osoba, uvedená v čl. 21, tohto nariadenia, vykonávajúca kontrolnú činnosť (kontrolný orgán) je pri výkone svojej činnosti povinná preukázať sa písomným poverením, alebo preukazom, ktorý oprávňuje k výkonu kontroly, podpísaným primátorom mesta.
2. Kontrolný orgán v prípade opodstatnenosti upozorní usporiadateľa verejných kultúrnych podujatí na zistené nedostatky a upovedomí usporiadateľa o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo mestu alebo je v rozpore so zákonom.
3. Kontrolný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia mesto doručí usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.

ČASŤ III
VEREJNÉ TELOVÝCHOVNÉ, ŠPORTOVÉ A TURISTICKÉ PODUJATIE

Článok 9
Organizátor
Organizátormi verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí môžu byť fyzické alebo právnické osoby.

Článok 10
Oznamovacia povinnosť
1. Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať verejné telovýchovné, športové alebo turistické podujatie na území mesta mestskému úradu, odboru starostlivosti o občanov, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia, najskôr však 12 mesiacov pred dňom jeho konania. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Ak sú v rovnaký deň podané viaceré oznámenia o konaní podujatia na rovnakom mieste a v rovnakom čase, rozhoduje vyššia daňová povinnosť usporiadateľa. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.
2. Organizátori verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, pre ktorých organizovanie podujatí vyplýva z ich hlavného zamerania, predmetu činnosti alebo podnikania povoleného podľa platných právnych predpisov sa môžu dohodnúť na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.
3. Oznámenie organizátora telovýchovných, športových a turistických podujatí obsahuje:
a) označenie usporiadateľa (pri právnických osobách formu, IČO, DIČ a pri fyzických osobách číslo občianskeho preukazu) a jeho presnú adresu, resp. sídlo,
b) názov a účel podujatia, deň, miesto a čas jeho konania,
c) predpokladaný počet účastníkov,
d) označenie podujatia za rizikové v prípade hrozby porušovania verejného poriadku,
e) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu hlavného usporiadateľa podujatia a číslo mobilného telefónu, ktorý bude používať počas podujatia,
f) názov a sídlo súkromnej bezpečnostnej služby, meno, priezvisko a číslo mobilného telefónu jej štatutárneho zástupcu, v prípade jej využitia,
g) opatrenia, ktoré urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia alebo životného prostredia,
h) počet členov usporiadateľskej služby a v prípade jej využitia aj počet členov súkromnej bezpečnostnej služby,
i) východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia, ak si to jeho povaha vyžaduje.
4. Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, organizátor je povinný k oznámeniu predložiť súhlas oprávnených vlastníkov, správcov, príp. užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.
5. Oznámenie o konaní verejného telovýchovného, športového alebo turistického podujatia sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu tohto nariadenia. V prípade, ak takéto oznámenie nespĺňa náležitosti určené príslušným právnym predpisom a týmto všeobecne záväzným nariadením, príslušný odbor mestského úradu, ktorému bolo oznámenie doručené, vyzve organizátora, aby oznámenie doplnil do 3 dní od vyzvania. Ak organizátor neodstráni nedostatky oznámenia o konaní podujatia v stanovenej lehote, oznámenie nebude akceptované.

Článok 11
Miesto konania podujatia
1. Ak sa má verejné telovýchovné, športové alebo turistické podujatie konať mimo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, alebo ak sa majú konať dve alebo viac podujatí v rovnakom priestore a čase, môže mesto, prostredníctvom mestského úradu, odboru starostlivosti o občanov, navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.
2. Mesto môže zakázať verejné telovýchovné, športové alebo turistické podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva.
3. Na rozhodovanie podľa ods. 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok.

Článok 12
Podmienky konania podujatia
1. Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí je povinný zabezpečiť verejný poriadok počas priebehu podujatia, zachovať príslušné autorsko-právne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom.
2. Organizátor podľa čl. 10, ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia sú povinní vypracovať organizačné poriadky, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu zdravia pre podujatia organizované v priestoroch alebo priestranstvách zriadených alebo používaných na tento účel a zabezpečiť ich zverejnenie.
3. Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí s predpokladanou účasťou nad 5 000 osôb v jednom dni je povinný vypracovať Plán evakuácie pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti. Plán evakuácie schválený Mestskou políciou Bánovce nad Bebravou, Krajským riaditeľstvom PZ v Trenčíne - Krajským dopravným inšpektorátom Trenčín a Odborom poriadkovej polície Bánovce nad Bebravou, Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Trenčín, Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR KOS Trenčín tvorí prílohu k oznámeniu o zámere usporiadať verejné kultúrne alebo telovýchovné, športové a turistické podujatie na území mesta.
4. Ak sa organizátorovi verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí pri narušení pokojného priebehu podujatia nepodarí zabezpečiť verejný poriadok, požiada o potrebnú pomoc mestskú políciu alebo útvar policajného zboru. Môže tak urobiť i vtedy, ak sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu.

Článok 13
Povinnosti a oprávnenia organizátora pri organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
1. Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí je povinný:
a) zabezpečiť, pokiaľ to stanovujú platné právne predpisy, na začiatku podujatia hranie štátnej hymny Slovenskej republiky,
b) zriadiť usporiadateľskú službu, zabezpečiť potrebný počet členov usporiadateľskej služby a dať im záväzné pokyny, určiť hlavného usporiadateľa zodpovedného za riadenie činnosti usporiadateľskej služby a spoluprácu s Policajným zborom, mestom, so súkromnou bezpečnostnou službou a s inými orgánmi,
c) zabezpečiť ochranu objektov a verejný poriadok v priestoroch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie koná, a v priestoroch a priestranstvách bezprostredne k nim patriacim prostredníctvom usporiadateľskej služby alebo ak počet usporiadateľov nie je postačujúci, prostredníctvom súkromnej bezpečnostnej služby podľa platného zákona o súkromnej bezpečnosti,
d) riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení, a riadne ho skončiť,
e) vykonať prehliadku priestorov určených pre účastníkov podujatia bezprostredne pred konaním podujatia, ktoré sa koná na štadióne, a zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzali strelné zbrane, pyrotechnické výrobky alebo iné veci, ktorými možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak mesto vydalo zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatiach a drogy alebo iné omamné látky,
f) umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na podujatie alebo v priestoroch podujatia určených pre účastníkov oznámenie o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, ak ho vydalo mesto,
g) zabezpečiť dodržiavanie zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v priestoroch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie koná, vrátane toho, aby všetky predávané, podávané a donesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví,
h) oddeliť od seba skupiny priaznivcov súťažiacich družstiev alebo priaznivcov športovcov a pre organizovaných priaznivcov hosťujúceho súpera vyčleniť samostatné vstupenky a samostatné priestory,
i) zabezpečiť efektívny systém spojenia s účastníkmi podujatia a vhodným spôsobom ich viesť k pokojnému správaniu,
j) zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach riadených príslušným národným športovým zväzom nepoužívali štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,
k) zabezpečiť, aby pri domácich podujatiach riadených príslušným národným športovým zväzom, pri ktorých hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku alebo môže byť ohrozené zdravie účastníkov podujatia, nevnášali účastníci podujatia štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov,
l) prerušiť podujatie alebo skončiť podujatie podľa športových pravidiel v prípade závažného porušenia verejného poriadku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok iným spôsobom,
m) dodržiavať bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické, protipožiarne, technické a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávnených orgánov,
n) umožniť účasť len takému počtu účastníkov podujatia, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite priestorov a verejných priestranstiev, kde sa podujatie koná,
o) požiadať písomne mesto a Policajný zbor o pomoc pri zabezpečení ochrany verejného poriadku na podujatí, ak je podujatie označené za rizikové, a to najneskôr 15 dní pred jeho začiatkom, pričom v písomnej žiadosti uvedie údaje podľa článku 3, odseku 3 a bezpečnostné opatrenia podľa článku 5, odseku 2,
p) zabezpečiť pre usporiadateľov reflexné vesty s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele vesty.
2. Ak na verejnom telovýchovnom, športovom alebo turistickom podujatí hrozí bezprostredné nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť odstránené silami a prostriedkami organizátora, organizátor požiada o pomoc obec alebo Policajný zbor. Môže tak urobiť aj vtedy, ak sa účastníci podujatia po skončení podujatia pokojne nerozídu.

Článok 14
Usporiadateľ
1. Usporiadateľom môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá absolvovala osobitnú prípravu. Osobitná príprava usporiadateľov sa vykonáva podľa osobitného predpisu.
2. Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov organizátora podujatia alebo iných oprávnených orgánov uvedených v čl. 13, ods. 1, písm. c) a n).
3. Usporiadateľ musí mať počas podujatia oblečenú reflexnú vestu s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" s číslom na prednom a zadnom diele vesty a preukazuje svoje oprávnenie viditeľne umiestneným preukazom vydaným organizátorom podujatia.
4. Usporiadateľ má nasledujúce oprávnenia:
a) presvedčiť sa, či sa podujatia zúčastňujú iba účastníci na to oprávnení,
b) presvedčiť sa, či účastníci nevnášajú do priestorov alebo priestranstiev podujatia alkoholické nápoje, zbrane alebo čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším, prípadne čo by mohlo viesť k poškodeniu zdravia,
c) presvedčiť sa, či účastník podujatia nie je zjavne pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných prostriedkov,
d) upozorniť účastníkov na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho upustili, ak svojím správaním narúšajú pokojný priebeh podujatia,
e) zabrániť v účasti, vyviesť účastníkov a ich ďalšiu účasť na podujatí zakázať, ak napriek upozorneniu opakovane alebo iným zvlášť závažným spôsobom narúšajú pokojný priebeh podujatia.

Článok 15
Povinnosti účastníkov podujatia
1. Účastníci podujatí sú povinní:
a) dodržiavať pokyny organizátora a usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, zástupcov mesta a členov súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku na podujatí a zdržať sa všetkého, čím by narušovali pokojný priebeh podujatia.
b) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak mesto vydalo zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatiach, zdržať sa požívania drog a iných omamných látok počas podujatia,
c) strpieť úkony organizátora, usporiadateľa alebo člena súkromnej bezpečnostnej služby súvisiace s porušením povinností účastníka podujatia,
d) po skončení podujatia sa pokojne rozísť.
2. Účastníkovi podujatia sa zakazuje:
a) vnášať na podujatie strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším,
b) navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, drog a iných omamných látok,
c) vnášať alkoholické nápoje na podujatie, ak mesto vydalo zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatiach, a vnášať drogy alebo iné omamné látky na podujatie,
d) mať zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok príslušníkmi Policajného zboru a príslušník Policajného zboru ho na odkrytie tváre vyzval,
e) používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia riadeného príslušným národným športovým zväzom,
f) vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie riadené príslušným národným športovým zväzom, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu zdravia účastníkov podujatia..
3. Ak poruší účastník podujatia povinnosti uvedené v ods. 1 a 2, je povinný na pokyn usporiadateľa podujatie opustiť.

Článok 16
Dozor nad podujatiami
1. Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa čl. 10 tohto nariadenia.
2. Dozor vykonávajú osoby, uvedené v čl. 21, tohto nariadenia na základe písomného poverenia primátorom mesta, alebo na základe iného zákonného oprávnenia k výkonu kontroly, podpísaného primátorom mesta (ďalej len dozorný orgán)
3. Dozorný orgán upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie.
4. Dozorný orgán podujatie zakáže alebo preruší, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva alebo slobody.
5. Podujatie možno zakázať aj z dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo mestu, je v rozpore s týmto nariadením, alebo ak sa na podujatí poruší platné právne predpisy o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
6. Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia treba doručiť usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.

ČASŤ IV
VOĽNÉ POULIČNÉ AKTIVITY

Článok 17
Predmet úpravy
Predmetom úpravy voľných pouličných aktivít je predovšetkým ustanovenie a úprava pravidiel konania voľných pouličných aktivít s ohľadom na dodržiavanie verejného poriadku v meste a zabezpečenia dohľadu nad pokojným stavom obyvateľov mesta.

 


Článok 18
Oznamovacia povinnosť
1. Voľné pouličné aktivity podliehajú oznámeniu mestu, a to cestou mestského úradu. Oznámenie voľnej pouličnej aktivity sa môže urobiť osobne najneskôr v deň začatia aktivity. Mesto, cestou mestského úradu, vydá žiadateľovi potvrdenie o oznámení voľnej pouličnej aktivity.
2. Voľné pouličné aktivity je na verejných priestranstvách na území mesta možné vykonávať len po predchádzajúcom oznámení mestu. Účinkujúci v oznámení určí svoje identifikačné údaje, presný čas a miesto konania aktivity a obsahové zameranie aktivity.
3. Voľná pouličná aktivita sa podľa možnosti uskutočňuje v čase medzi 06.00 h a 22.00 h. Odporúčaný čas konania voľnej pouličnej aktivity je 2 hodiny.
4. V priebehu dňa, na jednom mieste a v tom istom čase, môže prebiehať iba jedna voľná pouličná aktivita, aby účinkujúci vykonávanou aktivitou nerušili bývajúcich alebo pracujúcich v danej lokalite.
5. Ak sa má aktivita konať mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, alebo ak sa na rovnakom mieste a v rovnakom čase má podľa skôr doručeného oznámenia konať iná pouličná aktivita, môže mesto prostredníctvom mestského úradu navrhnúť účinkujúcemu iné miesto na jej konanie.
6. Mesto neumožní uskutočniť takú voľnú pouličnú aktivitu, ktorá sa má konať v mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, alebo kde by konanie aktivity obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva mesta.

Článok 19
Povinnosti účinkujúcich
Účinkujúci musí dodržiavať najmä tieto záväzné podmienky:
a) hudobné voľné pouličné aktivity predvádzať len akustickými nástrojmi bez použitia ozvučovacej techniky alebo hudby reprodukovanej technickým zariadením (napr. rádio, CD prehrávač, magnetofón).
b) svojou aktivitou neobmedzovať pokojný stav obyvateľov mesta, najmä neobťažovať hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavov obyvateľov mesta (verejnosť), dôsledkom čoho je narúšanie koloritu danej lokality, a to najmä v čase nočného pokoja,
c) nevykonávať aktivitu v samotnom bezprostrednom okolí škôl a školských zariadení najmä s ohľadom na školské vyučovanie, výchovný a vzdelávací proces detí a žiakov a v bezprostrednom okolí nemocníc a iných zdravotníckych zariadení v čase ich prevádzky (bezprostredným okolím sa podľa tohto nariadenia rozumie vzdialenosť menšia ako 20 m, pokiaľ to umožňuje samotné umiestnenie dotknutej budovy),
d) nestavať šiatre, stánky, pódia alebo iné stavby dočasného charakteru, s výnimkou oprávneného a povoleného záberu verejného priestranstva v súlade s osobitným nariadením mesta,
e) neobmedzovať a neohrozovať svojou aktivitou chodcov, plynulosť dopravy v meste a pod.,
f) dodržiavať verejný poriadok a čistotu, nevzbudzovať verejné pohoršenie neslušným správaním, hlasným alebo neprimeraným hlasovým zvukovým prejavom, nekonať výtržnosti, neznečisťovať verejné priestranstvo a svojou aktivitou neobťažovať okoloidúcich proti ich vôli, dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov na miestach určených osobitným nariadením mesta,
g) aktivitou nepopierať, nepotláčať a neobmedzovať osobné práva a slobody občanov, neurážať a neznehodnocovať náboženské vyznania, sociálne postavenie, nehanobiť národ, rasu, pôvod, pohlavie, neroznecovať nenávisť a neznášanlivosť, nepropagovať národnostnú a rasovú neznášanlivosť najmä fašizmus a rasizmus,
h) pri svojej aktivite sa ďalej zdržať činností, ktorými môžu byť porušované práva a povinnosti ustanovené osobitnými právnymi normami.

Článok 20
Dozor mesta nad voľnými pouličnými aktivitami
1. Mesto je oprávnené dohliadať a dozerať, či sa voľná pouličná aktivita uskutočňuje v súlade s jej oznámením. Za týmto účelom mesto písomným poverením poverí zamestnancov mesta výkonom kontroly uskutočňovania voľných pouličných aktivít. Osoba vykonávajúca kontrolu (kontrolný orgán) je pri výkone svojej činnosti povinná preukázať sa písomným poverením, alebo preukazom, ktorý oprávňuje k výkonu kontroly podpísaným, primátorom mesta.
2. Kontrolný orgán v prípade opodstatnenosti upozorní osobu vykonávajúcu voľnú pouličnú aktivitu na zistené nedostatky a upovedomí ju o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie.
3. Kontrolný orgán voľnú pouličnú aktivitu preruší, ak nebola oznámená mestu podľa tohto nariadenia. Prerušenie voľnej pouličnej aktivity trvá po dobu, kým si účinkujúci nesplní túto povinnosť.
4. Ak kontrolný orgán zistí porušovanie ľudských práv a slobôd resp. porušovanie iných zákonných právnych noriem alebo všeobecne záväzných nariadení mesta, pouličnú aktivitu okamžite zruší.
5. Kontrolný orgán oznámi zrušenie voľnej pouličnej aktivity osobe vykonávajúcej voľnú pouličnú aktivitu ústnym vyhlásením. Na ukončenie voľnej pouličnej aktivity podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

ČASŤ V
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) poslanci Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou,
b) poverení zamestnanci Mesta Bánovce nad Bebravou,
c) Mestská polícia Bánovce nad Bebravou.

Článok 22
Sankcie
1. Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa druhej časti tohto nariadenia, za usporiadanie alebo pokračovanie vo verejnom kultúrnom podujatí, ktoré bolo zakázané, alebo za porušenie inej dôležitej povinnosti usporiadateľa podujatia podľa druhej časti tohto nariadenia, môže mesto uložiť pokutu do 331,93 €, v zmysle zákona o verejných kultúrnych podujatiach.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona o priestupkoch.
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenia môže primátor mesta uložiť pokutu v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

 

 

Článok 23
Priestupky
Priestupky pri verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach podľa § 13 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v znení noviel prejednáva mesto. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

Článok 24
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 06.09.2011 uznesením č. 101/2011 pod bodom 2. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

Marián Chovanec, v.r. Ing. Juraj Gregor, v.r.
primátor mesta prednosta MsÚ

V znení doplnku:
č. 1) schváleného uznesením MsZ č. 243/2012, dňa 26.06.2012, pod bodom 5.
č. 2) schváleného uznesením MsZ č. 436/2013, dňa 03.09.2013, pod bodom 6.

 

 

 


 

Príloha č. 1
OZNÁMENIE
konania verejného kultúrneho podujatia na území Mesta Bánovce nad Bebravou v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. a VZN č. 78.
1. Obchodné meno1, alebo meno a priezvisko2 usporiadateľa:

 

2. Adresa sídla1, alebo trvalého bydliska2 usporiadateľa a poštová doručovacia adresa:

 

3. Počet členov usporiadateľskej služby, spôsob ich viditeľného označenia a číslo telefónu kontaktnej osoby:

 

4. Názov a obsahové zameranie podujatia:

 

5. Miesto konania podujatia:

 

6. Maximálna povolená kapacita zariadenia a predpokladaný maximálny počet účastníkov:

 

7. Dátum konania, najviac na jeden mesiac:

 

8. Čas konania: od do

9. Dátum podania oznámenia:

 

10. Meno preberajúceho zamestnanca MsÚ:

 

Vysvetlivky: 1 - právnická osoba, 2 - fyzická osoba

 

.............................................................
pečiatka a podpis usporiadateľa

Príloha č. 2
OZNÁMENIE
o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie
na území Mesta Bánovce nad Bebravou v zmysle zákona č. 479/2008 Z.z. a VZN č. 78.

Označenie organizátora podujatia

Obchodné meno organizátora1/meno a priezvisko2

 

Sídlo1/trvalé bydlisko2
 


Kontakt:
tel., e-mail
Štatutárny zástupca organizátora1 IČO, DIČ1
číslo OP2
Vysvetlivky: 1 - právnická osoba, 2 - fyzická osoba


Špecifikácia podujatia

Názov podujatia

 

Miesto konania

 

 

 

Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas oprávnených vlastníkov, prípadne užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.
V prípade, ak ide o väčšiu plochu, priložte presnú mapku a vyznačte záber, ak je to možné.
Dátum konania:
Čas začatia: Čas ukončenia:
Účel podujatia:

 

 

 

Východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia, ak si to jeho povaha vyžaduje:

 

Maximálna povolená kapacita zariadenia a predpokladaný počet účastníkov:


Označenie podujatia za rizikové v prípade hrozby porušovania verejného poriadku:

 


Kontakty a bezpečnostné opatrenia

Meno a priezvisko hlavného usporiadateľa podujatia


Adresu trvalého pobytu:

 

Číslo mobilného telefónu, ktorý bude používať počas podujatia:
Počet členov usporiadateľskej služby a v prípade jej využitia aj počet členov súkromnej bezpečnostnej služby:

 

Názov súkromnej bezpečnostnej služby
(v prípade jej využitia)
Sídlo:


Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

 

Číslo mobilného telefónu, ktorý bude dostupný počas podujatia:
Opatrenia, ktoré organizátor urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia alebo životného prostredia:

 

 

 

 


 

Pokyny:
Organizátor súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto oznámení za podmienok v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Organizátor je povinný dodržať pri konaní podujatia svoje povinnosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy – najmä zákon č. 315/1992 Zb. v platnom znení a to najmä: zabezpečiť verejný poriadok, riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení, a riadne ho skončiť, zabezpečiť dodržiavanie obmedzenia alebo zákazu predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje vrátane toho, aby všetky podávané, predávané a donesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví, spoľahlivo od seba oddeliť skupiny priaznivcov súťažiacich družstiev alebo priaznivcov športovcov, zriadiť usporiadateľskú službu, vyčleniť potrebný počet členov usporiadateľskej služby a dať im záväzné pokyny, v prípade závažného porušenia verejného poriadku podujatie prerušiť alebo skončiť, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok iným spôsobom, dodržiavať bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické, požiarne, technické a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávnených orgánov a pod.
Usporiadateľ zodpovedá za dodržiavanie prípustnej hladiny hluku (zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – najmä § 27 a nasl.)
Po ukončení zhromaždenia je usporiadateľ povinný dať priestor konania podujatia do poriadku. Čistenie ulíc a chodníkov je možné dohodnúť a objednať u spoločnosti TEDOS, s.r.o. sídlo: .............., č. t. ............., fax. .............. Odvoz odpadu u spoločnosti TEDOS, s.r.o. sídlo: .............., č. t. ..............
V prípade potreby zistiť majiteľa pozemku, na ktorom sa má konať verejné kultúrne podujatie, môžete požiadať o pomoc právny odbor MsÚ v Bánovciach nad Bebravou, tel.: .....................


V prípade, že sa nejedná o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, je potrebné vyjadrenie:


1) Odbor starostlivosti o občanov, oddelenie dopravy a služieb: (tel.: ................)
.......................................................................................................................................................

2) Oddelenie životného prostredia: (tel.: .............................)
.......................................................................................................................................................

V Bánovciach nad Bebravou dňa:

Organizátor: ......................................... .........................................
Pečiatka podpis

Za Mesto Bánovce nad Bebravou: ......................................... .........................................
Pečiatka podpis

 

ÚvodÚvodná stránka