Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o prevádzke viacúčelových ihrísk a oddychových zón

Schválené: 24.4.2012

Vyhlásené: 25.4.2012

Účinnosť: 9.5.2012

Úplné znenie VZN č. 79

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe § 4, ods. 3, písm. g) a m) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

 

vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 79 o prevádzke viacúčelových ihrísk a oddychových zón

 

 

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa vydávajú Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska s umelou trávou (ďalej len „prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska“) uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia a Prevádzkový poriadok oddychovej zóny (ďalej len „prevádzkový poriadok oddychovej zóny“) uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktoré upravujú práva a povinnosti Mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len „mesto“), ako vlastníka a prevádzkovateľa viacúčelových ihrísk a oddychových zón (spolu ďalej len „ihriská a oddychové zóny“), práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na ihriskách a v oddychových zónach, spôsob používania a prevádzkovú dobu ihrísk a oddychových zón.
Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska, uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia sa vzťahuje na všetky viacúčelové ihriská s umelou trávou vo vlastníctve Mesta Bánovce nad Bebravou, nachádzajúce sa na území mesta a to

Viacúčelové ihrisko s umelou trávou postavené na parcele číslo 982, ostatné plochy vo výmere 8 241 m2, zapísanej na lista vlastníctva číslo 1301 pre katastrálne územie Bánovce nad Bebravou nachádzajúce sa v areáli Základnej školy na ulici Gorazdova 1319/6 v Bánovciach nad Bebravou,
viacúčelové ihrisko s umelou trávou postavené na parcele číslo 3017/5, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 672 m2, zapísanej na lista vlastníctva číslo 1301 pre katastrálne územie Bánovce nad Bebravou nachádzajúce sa v areáli Základnej školy na ulici Partizánska 6 v Bánovciach nad Bebravou.

3.       Prevádzkový poriadok oddychovej zóny, uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia, sa vzťahuje na všetky oddychové zóny vo vlastníctve Mesta Bánovce nad Bebravou, nachádzajúce sa na území mesta, vrátane území miestnych častí, ktorými sú:

a)       mestský park v meste Bánovce nad Bebravou na parcele číslo 29/1, ostatná plocha vo výmere 22 850 m2, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1301 pre katastrálne územie Bánovce nad Bebravou,

b)      oddychová zóna miestnej časti Biskupice na parcele číslo 270/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 520 m2, zapísanej na evidenčnom liste číslo 60 pre katastrálne územie Biskupice v užívaní Mesta Bánovce nad Bebravou,

c)       oddychová zóna miestnej časti Dolné Ozorovce na parcele číslo 4482, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 292 m2, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1301 pre katastrálne územie Bánovce nad Bebravou,

d)      oddychová zóna miestnej časti Horné Ozorovce na parcele číslo 11/1, ostatná plocha vo výmere 2 117 m2, zapísanej na liste vlastníctva číslo 211 pre katastrálne územie Horné Ozorovce,

e)       oddychová zóna miestnej časti Malé Chlievany na parcele číslo 1/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 245 m2, parcele číslo 1/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 022 m2, parcele číslo 257/163, orná pôda vo výmere 8 518 m2,zapísané na liste vlastníctva číslo 206 pre katastrálne územie Malé Chlievany.

Ihriská a oddychové zóny slúžia pre verejnosť.

 

 

Článok 2

Prevádzkovanie ihrísk a oddychových zón

 

Mesto vykonáva prevádzku, kontrolu a dozor nad dodržiavaním ustanovení prevádzkových poriadkov prostredníctvom zamestnancov mestského úradu, primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Prevádzkou jednotlivých ihrísk a oddychových zón môže mesto poveriť inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
Prevádzkovateľ zodpovedá za chod ihrísk a oddychových zón, ich údržbu, čistotu a poriadok.

 

 

Článok 3

Sankcie

 

Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie prevádzkového poriadku vydaného týmto nariadením, sa dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa § 46 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý sa môže uložiť pokuta do 33,- €.
Právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenie prevádzkového poriadku vydaného týmto nariadením, môže primátor mesta podľa § 13, ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uložiť pokutu do výšky 6.638,- €.
V prípade škody spôsobenej na zariadeniach a priestoroch ihrísk a oddychových zón nie je týmto nariadením dotknutá zodpovednosť osoby za náhradu škody.

 

 

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 

Prevádzkovateľ zabezpečí trvalé umiestnenie príslušného prevádzkového poriadku podľa prílohy tohto nariadenia na viditeľnom mieste pri vstupe na ihriská a oddychové zóny.
Zmeny a doplnky tohto nariadenia a prevádzkových poriadkov možno urobiť len nariadením.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 24.04.2012 uznesením č. 209/2012 pod bodom 1. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Príloha č. 1: Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska s umelou trávou

Príloha č. 2: Prevádzkový poriadok oddychovej zóny

 

 

 

 

 

           Marián Chovanec, v.r.                                                                Ing. Juraj Gregor, v.r.

                 primátor mesta                                                                  prednosta mestského úradu

 

V znení doplnku:

č. 1) schváleného uznesením MsZ   č. 106/2015, dňa 24.06.2015,   pod bodom 2.

 

 

Za správnosť vyhotovenia:

 

 

                                                                                                                Roman Šišmiš

 


 

Príloha č. 1 k VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 79

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVĚHO IHRISKA S UMELOU TRÁVOU

 

 

I.

Predmet úpravy

 

1.       Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska s umelou trávou v Bánovciach nad Bebravou (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje práva a povinnosti Mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len „mesto“), ako vlastníka viacúčelového ihriska, práva a povinnosti prevádzkovateľa a fyzických a právnických osôb užívajúcich viacúčelové ihrisko (ďalej len „užívateľ“), podmienky využívania a prevádzkovú dobu viacúčelového ihriska.

2.       Viacúčelové ihrisko je nekryté ihrisko s umelou trávou a umelým osvetlením, ohraničené mantinelmi a ochrannými sieťami po obvode ihriska.

 

 

II.

Podmienky prevádzky viacúčelového ihriska

 

1.       Viacúčelové ihrisko je športová plocha určená výhradne na vykonávanie rekreačných športov ako sú tenis, volejbal, minifutbal, nohejbal a iné športové hry.

2.       Využívať viacúčelové ihrisko sú oprávnené všetky osoby na základe rešpektovania interných pokynov pre využívanie komplexu viacúčelového ihriska.

3.       Pre pohyb na ploche ihriska sa musí používať len športová obuv typu TURF, „halovky“, „botasky“, „tenisky“, ktorá nemá na spodnej strane klince alebo štuple alebo inak upravené podrážky (napr. „tretry“, „kopačky“ a pod.).

4.       V priestoroch viacúčelového ihriska a športovej plochy je zakázané:

a)    manipulovať na trávniku a v jeho blízkosti s ohňom a kyselinami,

b)    manipulovať alebo používať na ihrisku predmety s ostrými hranami,

c)    pohybovať sa vozidlami ťažšími ako jedna tona,

d)    vykonávať údržbu trávnika, ak je vonkajšia teplota vyššia ako 30° C,

e)    šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok alebo stĺpov,

f)    šplhanie a lezenie po mantineloch, ochrannej sieti nad mantinelmi a vonkajšom oplotení z poplastovaného pletiva,

g)    pri odpratávaní snehu z plochy ihriska zhromažďovať ho pri mantineloch,

h)    hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená,

i)     poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely alebo vybavenie ihriska športovým príslušenstvom,

j)     používanie športového náradia na športovej ploche je možné len spôsobom obvyklým,

5.       Pred začatím a po skončení športovania, správca a vedúci skupiny sú povinní vykonať písomný záznam do knihy prevádzky svojím podpisom potvrdiť odovzdanie a prevzatie ihriska vrátane spísania závad v súlade s bodom 10 tohto prevádzkového poriadku.

6.       Správca vedie knihu prevádzky viacúčelového ihriska.

7.       Deti do 10 rokov majú povolený vstup a používanie ihriska len v sprievode svojich rodičov, prípadne osoby, ktorá je staršia ako 18 rokov. Zároveň táto osoba preberá všetku zodpovednosť za zverené dieťa.

8.       Viacúčelové ihrisko je možné, v závislosti od klimatických podmienok a typmi športov podľa ročných období, využívať:

a)    v pondelok až piatok         od 07:30 h. do 16:00 h. -     žiakmi škôl a školských zariadení,

b)    v pondelok až piatok         od 16:00 h. do 19:00 h. -     verejnosťou,

c)    sobota a nedeľa                 od 10:00 h. do 19:00 h. -     verejnosťou.

d)    za úhradu denne v dobe    od 19:00 h. do 21:00 h.

9.       Správcom ihriska, u ktorého sú uložené kľúče od ihriska je určený mestom.

10.     Záujemcovia o športovanie na ihrisku sú povinní prihlásiť sa u správcu. Záujemcovia nahlásia meno vedúceho skupiny. Správca odovzdá kľúče a športové náradie poverenému vedúcemu skupiny. Poverený vedúci skupiny podpíše prevzatie kľúčov a náradia do prevádzkovej knihy vrátane závad, ktoré neboli ešte odstránené. Po ukončení športovania poverený vedúci skupiny odovzdá kľúče a športové náradie správcovi, ktorý svojím podpisom do prevádzkovej knihy potvrdí ich prevzatie. Pri spätnom preberaní ihriska od vedúceho skupiny je správca povinný spísať novo zistené závady na ihrisku, jeho príslušenstve a zapožičanom športovom náradí spôsobené užívateľmi počas doby športovania.

11.     Poverený vedúci skupiny je zodpovedný za poriadok na ihrisku, dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri hre, za nepoškodzovanie plochy, príslušenstva ihriska a požičaného športového náradia.

12.     Poplatok za využívanie športovej plochy:

a)    tenis, hodinová sadzba:                                            4,- €,

b)    nohejbal, hodinová sadzba:                                    10,- €,

c)    minifutbal, hodinová sadzba:                                 10,- €,

d)    volejbal, hodinová sadzba:                                     10,- €,

e)    pri športovaní za umelého osvetlenia príplatok 3,- € za dobu využitia.

13.     Každá osoba, ktorá vstúpi na plochu viacúčelového ihriska je povinná sa riadiť pokynmi správcu a týmto prevádzkovým poriadkom.

14.     V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti užívateľov viacúčelového ihriska, je každý oprávnený volať na:

a)       číslo 112 - integrovaný záchranný systém,

b)      číslo 159, 7603333 - mestská polícia,

c)       číslo 158 - štátna polícia.

 

 

III.

Záverečné ustanovenia

 

Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia podľa článku 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bánovce nad Bebravou č. 79 a ďalších právnych predpisov.
Tento prevádzkový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením Mesta Bánovce nad Bebravou č. 79 s účinnosťou od 09.05.2012.


 

Príloha č. 2 k VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 79

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ODDYCHOVEJ ZÓNY

 

 

I.

Predmet úpravy

 

1.       Prevádzkový poriadok oddychovej zóny v Bánovciach nad Bebravou (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje práva a povinnosti Mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len „mesto“), ako vlastníka oddychovej zóny, práva a povinnosti prevádzkovateľa a fyzických a právnických osôb užívajúcich oddychovú zónu (ďalej len „návštevník“), podmienky využívania a prevádzkovú dobu oddychovej zóny.

2.       Oddychová zóna, ako súčasť štruktúry mestskej zelene, má nezastupiteľnú funkciu z hľadiska tvorby zdravého životného prostredia mesta. Zabezpečenie zdravo fungujúcej oddychovej zóny vyžaduje, aby mesto, správca a všetci užívatelia dodržiavali všeobecne platné pravidlá správania sa a šetrili oddychovú zónu, ako celok. Oddychová zóna je ohraničená oplotením po obvode oddychovej zóny.

 

 

II.

Povinnosti prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľom oddychovej zóny je mesto, ktoré prostredníctvom správcu, zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov, zelene a zariadení oddychovej zóny, pričom dbá na udržiavanie čistoty a poriadku oddychovej zóny.
Nedostatky na zeleni a zariadeniach oddychovej zóny, ktoré vznikli a ktoré ohrozujú bezpečnosť, sa musia bezodkladne odstrániť. Ak to nie je možné, treba priestor oddychovej zóny, ohrozujúci bezpečnosť zabezpečiť tak, aby sa nemohol použiť, napríklad umiestniť zábranu. Priestor, ktorý nespĺňa požiadavky na bezpečnosť je potrebné označiť tabuľkou „ZÁKAZ VSTUPU“. Za označenie je zodpovedný správca oddychovej zóny, ktorý tak urobí neodkladne po zistení takejto skutočnosti.

 

 

III.

Prevádzková doba

 

1.       Oddychová zóna je miestom verejným a verejnosti prístupným. Je určená pre regeneráciu duševných a fyzických síl, oddych, šport, spoločenské a kultúrne podujatia a trávenie voľného času návštevníkov za podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku.

2.       Oddychová zóna je prístupná počas roka verejnosti nasledovne:

a)       od 16. marca.do14. novembra v čase od 6:00 h do 22:00 h,

b)      od 15. novembra do 15. marca od 8:00 h do 21:00 h.

3.       Odomykanie a zamykanie areálu oddychovej zóny, v súlade s prevádzkovou dobou, zabezpečuje Mestská polícia Bánovce nad Bebravou, prípadne iná poverená osoba.

4.       V čase organizovaných podujatí, nahlásených mestu môže byť prístup do oddychovej zóny v nevyhnutnej miere obmedzený.

 

 

IV.

Povinnosti návštevníkov

 

Návštevník oddychovej zóny je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho konanie alebo nekonanie neviedlo k ničeniu zelene a zariadení oddychovej zóny, znečisťovaniu priestoru oddychovej zóny a neohrozovalo ostatných návštevníkov oddychovej zóny.
Návštevník je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho konaním alebo nekonaním. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
Návštevník oddychovej zóny je povinný riadiť sa pokynmi správcu oddychovej zóny. Správcu oddychovej zóny určí prevádzkovateľ oddychovej zóny a jeho meno oznámi na viditeľnom mieste pri vstupe do oddychovej zóny.
Správca oddychovej zóny je oprávnený, z dôvodov údržby a ochrany oddychovej zóny, návštevníkom obmedziť rozsah využívania oddychovej zóny. V prípade rozsiahleho poškodenia zelene, alebo zariadení oddychovej zóny môže správca vstup do oddychovej zóny zakázať.
Vstup do oddychovej zóny je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik úrazu.
Za bezpečnosť a používanie zariadení oddychovej zóny deťmi mladšími ako 12 rokov zodpovedajú rodičia alebo osoba staršia ako 18 rokov.
V priestore oddychovej zóny je prísne zakázané:

a)       konzumovať alkoholické nápoje mimo času konania organizovaných podujatí, požívať omamné a psychotropné látky a vstupovať do priestorov oddychovej zóny v stave pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok,

b)      odhadzovať odpad mimo nádob na to určených alebo inak znečisťovať; poškodzovať zeleň a zariadenia oddychovej zóny,

c)       rúbať dreviny, lámať konáre, ničiť kvetinové záhony alebo kvety presádzať, či odcudziť,

d)      akokoľvek zasahovať do plôch zelene, vodných a spevnených plôch bez povolenia správcu,

e)       vchádzať motorovým vozidlom okrem údržby, zásobovania a hliadok Mestskej polície Bánovce nad Bebravou a Policajného zboru Slovenskej republiky, pokiaľ vykonávajú hliadkovú činnosť,

f)       vodiť psov,

g)      hádzať kamene alebo iné predmety do vodných prvkov,

h)      kúpať sa vo vodných prvkoch,

i)       bez súhlasu umiestňovať reklamné tabule, stánky a pútače,

j)       odchytávať zraňovať a usmrcovať živočíchy nachádzajúce sa v oddychovej zóne, poškodzovať a ničiť ich biotopy,

k)      akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť zariadenia a zeleň,

l)       používať zábavnú pyrotechniku,

m)     svojvoľne zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom na miestach, ktoré nie sú na to určené,

n)      správať sa hlučne, vulgárne a nemravne a vzbudzovať verejné pohoršenie,

o)      používať ostré predmety, zbrane, nože a iné nebezpečné predmety,

p)      vchádzať a zdržovať sa v odpudivom a páchnucom odeve,

r)       zdržiavať sa v oddychovej zóne mimo prevádzkovej doby oddychovej zóny,

s)       prespávať,

t)       bicyklovať sa po chodníkoch v oddychovej zóne,

u)      organizovať propagačné alebo reklamné akcie bez povolenia, prevádzkovateľa alebo správcu.

Návštevníci sú povinní poškodenie zelene a zariadení oddychovej zóny bezodkladne hlásiť na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou, alebo správcovi.
Návštevníci sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok a stanovenú prevádzkovú dobu.
V čase konania organizovaných podujatí sú návštevníci oddychovej zóny povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov a dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení noviel a zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v znení noviel a zo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 78 o verejných kultúrnych podujatiach, verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách.

 

 

V.

Všeobecné práva a povinnosti užívania oddychovej zóny pre návštevníkov

 

Návštevníci oddychovej zóny sú povinní:

chrániť a udržiavať čistotu a poriadok v areáli oddychovej zóny a akúkoľvek nečistotu spôsobenú vlastnou činnosťou alebo psom bezodkladne odstrániť,
akúkoľvek činnosť, ktorá je v rozpore s poriadkom oddychovej zóny nahlásiť Mestskej polícii Bánovce nad Bebravou alebo správcovi oddychovej zóny,
dodržiavať platné všeobecne záväzné nariadenia Mesta Bánovce nad Bebravou o tvorbe údržbe a ochrane zelene a o nakladaní s odpadom,
na pohyb využívať iba vyhradené plochy,
presvedčiť sa pred použitím príslušenstva oddychovej zóny, či je príslušenstvo bezpečné,
dbať, aby ich činnosťou nebola ohrozená bezpečnosť iných návštevníkovi oddychovej zóny.

Za dozor nad deťmi pri využívaní oddychovej zóny (ďalej len „dozor“) sú zodpovední:

rodičia dieťaťa alebo osoba staršia ako 18 rokov s privolením rodičov,
pedagóg, ak dieťa navštívi oddychovú zónu v dobe, kedy je zaň pedagóg zodpovedný.

Návštevníci oddychovej zóny majú právo:

požiadať správcu prípadne prevádzkovateľa o nerušené a bezpečné užívanie oddychovej zóny,
privolať hliadku mestskej, alebo štátnej polície na zabezpečenie nápravy pri zistení porušenia pravidiel správania sa v oddychovej zóne,
upozorniť správcu prípadne prevádzkovateľa na nedostatky spojené s prevádzkovaním oddychovej zóny a domáhať sa odstránenia zistených nedostatkov.

 

 

VI.

Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy

 

V záujme bezpečnosti v oddychovej zóne:

nikto, okrem prevádzkovateľa, správcu a nimi určených osôb, nesmie zasahovať, upravovať a opravovať zeleň, alebo zariadenia oddychovej zóny,
je zakázané používať poškodené zariadenia.

Za bezpečnosť detí zodpovedá ich dozor.
Voda vo vodných prvkoch nie je vhodná na pitie.
Pešie komunikácie sa v zimnom období neudržujú a ich využívanie je na vlastnú zodpovednosť.
V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov oddychovej zóny, je každý oprávnený volať na:

a)       číslo 112 - integrovaný záchranný systém,

b)      číslo 159, 7603333 - mestská polícia,

c)       číslo 158 - štátna polícia,

d)      číslo 7602385, 7603825 - TEDOS, s.r.o. Bánovce nad Bebravou,

e)       číslo 7602310 - MsÚ Bánovce n. B., Odbor regionálneho rozvoja.

 

 

VII.

Záverečné ustanovenia

 

Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia podľa článku 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bánovce nad Bebravou č. 79 a ďalších právnych predpisov.
Tento prevádzkový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením Mesta Bánovce nad Bebravou č. 79 s účinnosťou od 09.05.2012.

ÚvodÚvodná stránka